ADİ ORTAKLIK NEDİR?

Roma hukuku, adi ortaklık için çok daha eski bir temele sahiptir. İşte normal bir ortaklığın ana unsurları.

 • İki veya daha fazla kişi
 • Ortaklar ortak bir hedefi paylaşmalıdır
 • Ortak bir hedefe ulaşmak için ortak çabalar
 • İşgücü veya araç katkısı
 • Sözleşmeye dayalı teminat

Burada adi ortaklıkla ilgili sıkça sorulan sorulara bazı yanıtlar yer almaktadır.

Adi Ortaklık Nedir?

Ortaklık, iki veya daha fazla kişinin ortak bir hedefe ulaşmak için çabalarını veya kaynaklarını birleştirmeyi kabul etmesidir. İki veya daha fazla kişinin gerçek kişi olması gerekmez. Tüzel kişilerin bir ortaklığın parçası olmasına izin verilir.

Ortaklık sözleşmesi nasıl hazırlanır

Genel olarak, adi bir ortaklık sözleşmesinin resmileştirilmesi gerekmez. Bir ortaklığın amaçları veya işi için bir form gerekli olsa bile, oluşum yine de bir form olmadan gerçekleşir. Bu her durumda geçerli değildir. Aşağıda bazı istisnalar verilmiştir.

 • Taraflar sözleşmeyi belirli bir şekilde kapatmaya karar verebilirler. Resmi gereklilikleri karşılamayan anlaşmalar bu durumda bağlayıcı olmayacaktır.
 • Bu katkıya ilişkin maddeler yasal gerekliliklere göre hazırlanmalıdır. Sadece katkı paylarına ilişkin maddeler formalitelere tabidir. Örneğin, anlaşma, katılım payının bir parçası olarak taşınır malların mülkiyetini veya bir kısmının mülkiyetini devrediyorsa, bu madde kanuna göre yapılmalıdır. Ortağa devredilecek alacağın katılım payının bir parçası olması durumunda da durum aynıdır. Bu da alacağın temlikine ilişkin hükümlere göre yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin, tüzel kişiliği haiz ve ticari işletme işletmek amacıyla ortaklık kurmak isteyen şirket tarafından notere onaylatılması gerekmektedir. Bu gereklilik sadece ortaklığın ticaret siciline tescil edilmiş olması halinde geçerlidir. Adi bir ortaklığın kurulması için özel bir form gerekli değildir.

Ortaklık sözleşmesi yazılı hale getirilmediğinde ne olur?

Yazılı bir sözleşme gerekliliği belirtilmemiştir, ancak bir anlaşmazlık sırasında bir ortaklığın varlığı kanıtlanamadığında hak kaybına neden olabilir. Ortakların kanıtlamasını kolaylaştırmak için ortaklık sözleşmesinin yazılı olması önemlidir. İspat yükü, bir anlaşmazlık durumunda ortaklığın bir parçası olduğunu iddia eden ortağa düşer.

Örnek Adi Ortaklık Sözleşmesinde (Örnek) neler yer almaktadır?

Yazılı bir anlaşma gerekli değildir. Taraflar isterlerse anlaşmanın içeriğini belirleyebilirler. Gerçek dünyada birçok örnek anlaşma bulunmaktadır. Yazılı anlaşmada, tarafların bu maddeleri içermesi yararlıdır.

 • Taraflar Hakkında Bilgi
 • Hissedarlar sermayeden ve mülkiyetten pay alma hakkına sahiptir.
 • Hissedarlar Katılım payları
 • Varsa, sözleşmenin geçerlilik süresi
 • Amaç veya ortaklık nedir?
 • Hissedarların hakları ve yükümlülükleri
 • Bir iş ortaklığı nasıl yönetilir ve nasıl temsil edilir
 • Kazançlarınızı dağıtmanın en iyi yolu nedir?
 • Fesih ve Tasfiye üzerine tasarruflar

Adi ortaklıkların özellikleri ve nitelikleri nelerdir?

Standart ortaklık sözleşmesinin şekle duyarlı olmadığını daha önce söylemiştik. Ortaklık sözleşmeleri, sözleşmeleri geçersiz kılan aynı koşullardan etkilenmez. Sözleşmeyi geçersiz kılan hallerin (şekil eksikliği, ehliyetsizlik veya diğer nedenler gibi) bulunmaması, ortaklığın amacının hukuka ve ahlaka aykırı olması ve ortakların başka geçerli geçerlilik koşullarının bulunmaması halinde, geçersizlik ileri sürülünceye kadar birbirlerine ve başkalarına karşı sorumlu olmaya devam ederler. Bu hallerde yapılan işlemler geçersizlik ilan edilinceye kadar geçerliliğini korur. Hakim, geçersizliği ilan edildiği andan itibaren değerlendirebilir.

Normal bir ortaklığın tüzel kişiliği var mıdır?

Adi ortaklıkların tüzel kişiliği yoktur. Bu bağlamda adi ortaklık bir ilişkinin tek tarafı olamaz. Tüm ortaklar yasal işlemde yer alır. Yasal olarak temsil edilebilmek için tüm ortakların hazır bulunması gerekir. Temsil edilenin ortaklık değil ortaklar olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bir ortağa katılım payının bir parçası olarak verilen varlıklar da ortaklığa ait değildir. Varlıklar tüm ortaklara aittir. Ortaklık yasal olarak tanınmaz, bu nedenle bir dava açarken veya takip talep ederken tüm ortakların birlikte çalışması gerekir.

Tipik bir şirketi kaç kişi oluşturabilir?

Bir şirketin normal sayılabilmesi için en az iki tüzel veya gerçek kişiye sahip olması gerekir.

Adi ortaklıktan kim sorumludur?

Söylediğimiz gibi, ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Ortaklıkta yapılan işlemlerden kaynaklanan borçlardan ortaklık değil, ortakların kendileri sorumludur. Borç, birinci ve ikinci derecedeki her ortağın tüm malvarlığı ile müşterek ve müteselsil sorumluluğudur. Ortaklardan birinin alacaklı olması halinde de durum aynıdır. Bir işletmeyi temsil etmeye yetkili olmayan ancak hem kendi hem de ortaklık hesabına borçlanan bir ortak, diğer ortaklar onaylamadığı sürece borçtan sorumlu olacaktır.

Normal bir ortaklık için vergilendirme nedir?

Bir ortaklık tüzel kişilik olmadığı için vergi mükellefi olamaz. Her ortak ayrı ayrı vergi mükellefi olur ve her ortağın vergi işlemleri ayrı ayrı yürütülür. Bu anlaşma sadece izinsiz ve vekaletsiz olarak katılan ortak için bağlayıcıdır. Diğer ortakların hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Ortaklığın hakları nelerdir?

Belirttiğimiz gibi, katılım payı bir ortaklıktaki bileşenlerden biridir. İştirak payı, ortaklığın kurulması için verilen bir taahhüttür ve bunu taahhüt eden ortak diğer ortaklara karşı sorumlu olur. Ancak yükümlülük sadece ortakların ilişkisinde vardır. Sorumluluk diğer ortaklara aittir. Bu durumda, payını ödemeyen bir yatırımcı üçüncü kişilere karşı tam olarak sorumludur. Sözleşmede aksi belirtilmemişse, her ortağın ortaklıkta aynı yüzdeye sahip olduğu varsayılır. Her bir payın değeri eşittir. Hisselerin aynı türden olması gerekli değildir. Para, alacaklar veya emek, mal, müşteri çevresi ve itibar gibi diğer ekonomik değerler teklif edilebilir. Ortaklığın bir parçası olarak ekonomik değeri olan her şeyi verebilirsiniz. Genel olarak tüm ortaklar iştirak paylarının müşterek sahibidir. İkinci hak, ortaklıktan elde edilen kar ve zararları paylaşma görevidir. Bu, mali kazançlar ve kayıplar da dahil olmak üzere tüm maddi ve maddi olmayan kazanç ve kayıpların, aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar tarafından eşit olarak paylaşılması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca her ortağın ortaklığa karşı sadık ve dürüst olması beklenir.

Ortaklığınızı nasıl yönetir ve birlikte nasıl karar alırsınız?

Ortaklar genellikle ortaklıkla ilgili kararları oybirliğiyle almaya karar verebilirler. Ortaklar belirli bir konuda doğrudan oy kullanabilir veya nihai kararlara dahil olabilir. Normal işlerde, yöneticiler bir ortaklığı yönetmekten sorumlu olabilir. İstisnai durumlarda, yöneticiler de dahil olmak üzere tüm ortaklar aynı fikirde olmalıdır.

Bir ortaklığı nasıl feshedebilirsiniz?

Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse, ortaklık yasaya göre otomatik olarak sona erecektir

 • Ortak bir hedefe ulaşmanın veya bu hedefi gerçekleştirmenin artık mümkün olmaması
 • Bir Ortağın Ölümü
 • Bir hissedarın iflası, kısıtlanması veya hisselerine el konulması
 • Sözleşme sona erme tarihini belirtmelidir.

Ortaklar, otomatik feshe rağmen ortaklıklarını devam ettirme seçeneğine sahiptir. Bu, tasfiye süreci tamamlanmadığı sürece geçerlidir. Bu nedenlere ek olarak, ortaklar oybirliğiyle ortaklığın feshine de karar verebilirler. Ortaklardan biri ortaklığın feshine izin vermişse veya sözleşme süreli bir sözleşme değilse, her ortak ortaklığı tek taraflı olarak feshedebilir. Son olarak, ortakların her ikisinin veya birinin işi feshetmek için iyi bir nedeni varsa, fesih mahkemede açılabilir.

Normal ortaklığın feshi nasıl işler?

Bir ortaklığın feshi ile tasfiyesi arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Bir ortaklığın feshi, ortaklığın sona erdiği anlamına gelmez. Kanun uyarınca, işten çıkarılan bir ortağın veya ayrılan bir ortağın hisseleri otomatik olarak kalan ortaklara orantılı paylar halinde devredilecektir. Bir ortaklığın bu nedenlerden herhangi biriyle sona ermesi durumunda, bir tasfiye gerçekleştirilecektir. Bu süreçte varlıklar tasfiye edilir ve borçlar ödenir. Katılım payları yatırımcılara iade edilir. Kalan miktarlar varsa, bunlar kayıp ve kazançlara katlanma yükümlülüklerine göre dağıtılacaktır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours