AİDAT NEDİR?

Aidat ne demek

Aidatlar çeşitli nedenlerle sorun olabilir. Bu makalede hem konut hem de ticari mülkler için aidatlar ele alınacaktır. Sanayi Devrimi başladıktan sonra insanlar köylerden şehirlere göç etmeye başladı. Birçok insan hala kırsal alanlardan şehir merkezlerine göç etmektedir. Şehirlerde, toplu yaşam kırsal alanlara göre daha yaygındır. Artan bu konut talebini karşılamak için çok katlı ve toplu binalar inşa edilmiştir. Bunun sonucunda apartman ve site kültürü ortaya çıkmıştır. İnsanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehirlerdeki sitelere ve apartmanlara yerleşmektedir. Birçok insan apartmanlarda yaşamayı tercih etmektedir. Yaşam düzenlemeleri, insanların belirli alanları paylaşmasına izin verir. Elektrik, su ve bakım ücretleri. Bu giderler için aylık ödemeler olan aidatlar genellikle toplanır.

Aidat terimi ne anlama geliyor

Özünde, bu bir ödemedir. Bu makalede aidat konusunu ele alacağız. Aidatlar sadece site veya apartmanlarla sınırlı değildir. Üye olunan kuruluş, dernek, kulüp vb. Şeklinde olabilir. Belirli hizmetleri belirli zaman dilimlerinde düşebilirsiniz. Örneğin kredi kartı ücretleri bu kategoriye girer.

Bizim aldığımız bakış açısına göre apartman ve siteler dahil tüm binalarda denetçilerin zorunlu olduğuna inanıyoruz. En az sekiz bağımsız bölüm var. Bu yöneticinin aidat toplama yetkisi vardır. Madde 20’de bununla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle kat malikleri, bahçıvan, bekçi ve kapıcı ücretlerini karşılamak için aynı miktarda ödeme yapmak zorundadır. Kat mülkiyeti sahipleri ayrıca sigorta, bakım ve onarımlar ile ortak alanların güçlendirilmesi, korunması ve onarımı dahil olmak üzere tüm masraflara eşit olarak katkıda bulunmalıdır. Arsa sahiplikleriyle orantılı olarak. Örneğin asansör bakımı buna dahildir.

Katkı payı yükümlülüğü ne zaman başlar?

Aidatların ödenmesinden artık mal sahipleri sorumludur. Taşınmaz mal sahipleri aidatların ödenmesinden sorumludur. Mal sahibi dairede ikamet etmese bile ödeme yapmaktan sorumludur. Kat mülkiyeti irtifakı, iskan veya tamamlama tamamlanmamışsa müteahhit ödemeden sorumludur. Bu alanda herhangi bir sorun yaşarsanız deneyimli bir emlak avukatına danışmanızı öneririz.

Ev sahibi evi başka bir kişiye de kiralamış olabilir. Ödemeden ev sahibi mi yoksa kiracı mı sorumludur? Birincil sorumluluğa sahip olan ev sahibidir. Kira, tüm kira süresi boyunca ödenmelidir. PFD madde 22 bu sorumluluğu ana hatlarıyla belirtir. Müşterek ve müteselsil sorumluluk burada tartışılabilir. Kiracı tarafından ödenmeyen borçları mal sahibi ödemek zorundadır. Aynı maddede taşınır bir mal üzerinde intifa hakkına sahip olanlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ayrıca mirasçılardan bahsetmek de önemlidir. Ölen bir kişinin bıraktığı taşınır mallara ne olur? Miras taksim edilmemişse mirasçılar mülkiyeti paylaşırlar. Mirasçılar müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Mirasçılar mirasın yönetimi konusunda anlaşamazlarsa, ileride sorun yaşamamak için derhal bir miras avukatına başvurmanızı öneririz. Ayrıca ortaklığı dava etmek için bir dava da açabilirsiniz.

Ev kiranızı ödemezseniz ne olabilir?

Toplu konut sitelerinde ortak giderler için aidat toplandığını fark edebilirsiniz. Apartman yöneticileri çeşitli görevlerden sorumludur. Bunun için kat maliklerinin giderleri kullanılır. Yönetim kurulu görevlerini yerine getirmezse, aidatınızı ödemekten kaçınabilirsiniz.

Yönetim kurulu ve yöneticinin önceden izin almadan hareket etmesine izin verilmez. Apartman veya bina sakinleri vekil olarak hareket edebilir. Deshalb, yönetimin temsilciden gelen talimatları takip etmesi gerekir. Görevlerini yerine getirirken sadakat ve özen göstermelidir. Tüm işlemler ve belgeler yönetim tarafından kayıt altına alınmalıdır. Hesap verebilir olmak yönetimin sorumluluğundadır. Aşağıda, yönetici ve yönetim kurulunun PDA kapsamında yerine getirmesi gereken tüm genel yönetim görevlerinin bir listesi yer almaktadır.

  • Kat mülkiyeti kurulu tarafından alınan tüm kararlara uymalısınız.
  • Mülk için uygun koruyucu önlemleri kullanın.
  • Ana gayrimenkulü sigortalayın.
  • Avansları, yani aidatları toplar.
  • Tüm ödemelerin yapılması ve kabul edilmesinden yönetici sorumludur.
  • Tüm yönetim bildirimlerine uyulmalıdır.
  • Asansörler düzenli olarak denetlenmeli ve bakımları yapılmalıdır.
  • Gerekirse kat malikleri kurulunu bir toplantıya katılmaya davet edin.
  • Ana mülkünüzle ilgili tüm iş ve işlemler tamamlanmalıdır.

Apartman aidatları nasıl hesaplanır?

Ne kadar borcunuz olduğunu belirlerken iş planını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Aynı durum apartmanlar, siteler ve dükkanlar için de geçerlidir. Bu iş planı, binanın bir yıllık gelir ve giderini tahmin etmek için kullanılacaktır. Site veya kat mülkiyeti kurulu, bütçeye dayalı olarak ödenmesi gereken tutara karar verecektir.

İş planının hazırlanmasından yönetim kurulu sorumludur. Bu görevin tamamlanmaması durumunda, yönetim kurulu iş planını oluşturacaktır. Düzgün hazırlanmış ve tamamlanmış bir iş planının gücü, noter senedinin gücüne eşittir. Site yönetimi, kat maliklerine karşı dava açılması veya icra yoluna gidilmesi durumunda işini daha kolay yapabilecektir.

Bütçenizi hesaplarken kat maliklerinden düşük oranda avans talep etmemelisiniz. Tüm kat malikleri zamanında ödeme yapmaz. Beklenmedik harcamalar da olabilir. Yeni bir bütçe oluşturmak ve durumu kat maliklerine yeniden açıklamak ve itirazlarla uğraşmak çok yorucu olacaktır. Tüm bu faktörler nedeniyle aidatları belirlerken biraz esnek olmak iyi bir fikirdir.

Site aidatları nasıl belirlenir?

Bu durumda proje tamamlanmış sayılır. Proje yönetim tarafından hazırlanmışsa kat maliklerine veya bağımsız bölümden yararlanan kişilere bilgi verilmelidir. Bildirimden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse proje tamamlanmış sayılır.

Kat malikleri kurulu itirazları değerlendirecektir. Yönetim kurulu daha sonra değerlendirmeye ilişkin nihai kararı verecektir. Gerekirse proje hazırlanabilir. Kat mülkiyeti sahipleri bu karara itiraz edebilir. Bir apartman kompleksi veya bina sakinlerinin aidatlarına itiraz etme olasılığını ortadan kaldıracağı için bir iş planının tamamlanmış olması avantajlıdır. Aidat borçluları borçlu olmadıklarını kanıtlamak zorundadır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours