BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Katılma alacağı

Boşanma sonrasında mal varlığımı nasıl paylaştıracağım? Boşanma sonrasında çiftin mallarının nasıl paylaşılacağı çok önemlidir. Vakaların çoğunda, çiftler evlenmeden önce bir mal rejimi üzerinde anlaşmamışlardır. Bu nedenle yasal mal rejimine tabi olurlar. Çoğu zaman eşler bu konuda seçenekleri olduğunu bilmezler. Bu makale, boşanma sonrasında mal paylaşımının nasıl işleyeceğini, en bilindik hukuk sistemimize dayanarak inceleyecektir. Bu makale soruları yanıtlamayı ve cevaplar vermeyi amaçlamaktadır.

2002’den önceki evliliklerde mal paylaşımı nasıldır?

Şunu belirterek başlayalım: Bahislerimiz 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar geçerlidir. Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde kabul edildi ve 4721 olarak biliniyor. Mal Ayrılığı Rejimi 743 sayılı.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır. Mal Edinmeye Katılma Rejiminin yerini 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu almıştır.

Dolayısıyla, yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, o tarihe kadar kullandıkları mal rejimini kullanmaya devam edeceklerdir. Eğer çift 01.01.2002 tarihinden önce evlenmişse, evlilik tarihinden 01.01.2002 gününe kadar olan mal ayrılığı rejimi kullanılacaktır. TMK’nın 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde mal rejimini değiştirmeyen çiftler bu rejime bağlı kalacaklardır. Bu yasal mal rejimidir. 01.01.2002 tarihinden tasfiye tarihine kadar edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Mal ayrılığı nedir?

Evlenmeden önce eşler bir mal rejimi üzerinde anlaşmış olamazlar. Kararlaştırmış olsalardı edinilmiş mallara katılma rejimi yasal olurdu. Edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanmada olduğu gibi malları iki taraf arasında eşit olarak paylaştırır. Boşanma veya evliliğin iptali halinde edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer. Evliliğin sona ermesi halinde malvarlığı belirlenir.

Örneğin, müteahhit olan bir koca ve ev hanımı olarak çalışan bir eş düşünün. Müteahhit olan eş, evlilik tarihinden boşanmanın kesinleştiği tarihe kadar biriken malvarlığını da talep edebilir. Ev hanımı olan eşin de bu konuda bir talebi vardır. Varsayım, her iki eşin de paylaştığı yönündedir. Çiftlerin yaşamları boyunca zorlukların üstesinden birlikte geldikleri varsayılır.

Evlilik tarihinden sonra edinilen mal varlıkları belirlenecektir. Daha sonra evlilik tarihinden sonra edinilen mal varlıkları belirlenir. Daha sonra evlilik tarihinden sonra edinilen mal varlıkları belirlenir. Katkı Payının Hesaplanması. Katkı alacağının belirlenmesi amacıyla öncelikle hesaplama yapılır. Bu hesaplama denkleştirme olarak adlandırılır. Eşlerden birinin borcu varsa bu durum söz konusudur. Borçlar çıkarılacaktır. Her iki eşin de mal varlığı olabilir. Alacaklar hesaplamaya dahil edilecektir. Buna toplam değer de diyebilirsiniz. Bu değerin her bir taraf için ayrı ayrı hesaplanması gerekir. Bu yazımızda şu soruyu ele alıyoruz: Düğün takılarından kim sorumludur?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, hesaplanan bir artık değer, biri çalışıyor olsun ya da olmasın, her zaman iki eş arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Yasal mal rejimi bunu gerektirir. Bu, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bir kişinin borçları hesaplamaya dahil edilmez. EşlerEdinilen mülkün değeriÖdememiktarı daha yüksek olabilir. Bu senaryoda, ilgili eş bir açık içindedir. Yasaya göre, diğer eşin artık değeri olmadığı varsayılır. katılım alacağı.Kesinleşme tarihi itibariyle üçüncü bir tarafa ödenmesi gereken kısmın devrine izin verilir. Fonlar mirasçılara miras olarak da bırakılabilir.

Edinilmiş mal nedir?

Edinilmiş mal, eşlerin evlendikleri andan başlayarak emekleri karşılığında edindikleri malvarlığı değerleri olarak tanımlanmaktadır. Eşlerin malvarlıklarının değerinin edinilmiş mal olarak kabul edilebilmesi için bir emek alışverişinin olması gerekir. İşte bazı örnekler:

-Evlenmeden önce sahip olunan bir evin kirası gibi kişisel varlıklardan elde edilen gelirler.

Kazanma gücü veya gelir kaybının telafisi.

Sıkı çalışma karşılığı kazanç.

Boşanma davalarında hangi mallar (Kişisel Varlıklar) bölünmez?

Türk Medeni Kanunu’na göre () eşlerin sahip olduğu tüm mallar, aksi kararlaştırılmadıkça edinilmiş mal sayılır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bu istisnalar TMK’nın 220. maddesinde çok sınırlı olarak ifade edilmiştir. Kanun bir takım istisnalar içermektedir:

  • Evlenmeden önce eşlerin sahip olduğu mallar. Edinilmiş mallara katılma rejiminin yürürlüğe girmesinden önce.
  • Eşlerin cüzdan, çanta ve saat gibi kişisel eşyaları.
  • Eşlerden birine miras kalan malvarlığı
  • Tazminat talebi Sosyal medyada hakarete uğrayan bir eş tazminat hakkına sahip olabilir.
  • Yasa dışı kazanç yoluyla elde edilen mal varlığı. Bir alışveriş merkezinin çekilişinde yeni bir araba kazanabilirsiniz.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler. İş kaybı nedeniyle bir kurum tarafından yapılan ödemelere örnekler (kalıcı sakatlık yardımı gibi).

Yasaların izin vermesi halinde, eşler hangi eşyaların kişisel mal olarak kabul edileceğini sözleşme ile de belirleyebilirler. Bazen bir sözleşmeye gerek olmayabilir. Daha önce bir tıbbi ofise sahip olan bir kişi, ultrasonik makine de dahil olmak üzere tüm ekipman zaten kişisel mülkü olduğundan, ek bir sözleşmeye ihtiyaç duymayacaktır.

İkinci nokta, eşlerin kişisel mallarından elde edilen gelirin edinilmiş mal olarak kabul edilmesidir. Taraflar isterlerse bu geliri kişisel mal olarak kabul edebilirler.

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Mal paylaşımına nasıl karar verildiği önemli değildir. Bir evlilik taraflardan biri tarafından çekişmeli olsun ya da olmasın, mal paylaşımına uygulanan TMK hükümleri aynıdır. Yasa koyucu, evliliğin sona erme şekline fazla önem vermemiştir.

Anlaşmalı boşanmada her iki eş de paylaşım esaslarını kanuna uygun olarak belirleyebilir. Uygulamada artan değer payından feragat anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilebilmektedir. Ayrıca, eşler mal paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda da anlaşabilirler. Tüm bunların, eşlerin malvarlıklarını paylaşan sözleşmeler imzalamalarının sonuçları olduğunu unutmayın. Konu boşanmada bir fark yaratmamıştır.

Mal rejimi davası nedir?

Mal rejimleri ile ilgili olarak açılan farklı dava türleri vardır. Mal rejimlerine ilişkin olarak dört tür dava açılmaktadır: Adi mal rejiminden geçiş davası, davacının artık değere ilişkin talebi, davacının değer artışına ilişkin talebi ve davacının katkı payı talebi.

Bu bir alacak davası değildir. Dava, eşler arasındaki mevcut mal rejiminin bir yargıç tarafından mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesidir. Diğer üç tür ise kişisel haklara dayalı alacakların tahsili için kullanılabilir.

Mal Ayrılığı Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Mal paylaşımı davalarında zamanaşımı süresi boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Mal paylaşımı davası açmayan tarafın hakkı 10 yıl içinde sona erecektir. Talep hakkı ise bu süreden sonra sona erecektir.

Mal paylaşımı anlaşmazlığında hangi mahkeme yetkilidir?

Bir mal paylaşımı davası, katkı payı talebine dayanıyorsa aile mahkemesi tarafından görülebilir. Medeni Kanun’un 214. maddesine göre hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar verilecektir.

Mal rejiminin ölüm sebebiyle sona ermesi halinde, ölen eşin davasına bakan mahkeme katılma veya katkı payına ilişkin her türlü talep hakkında karar verebilir.

Boşanma gerçekleşmişse veya boşanma davası varsa boşanma mahkemesi mal rejimlerini tasfiye etme yetkisine sahiptir.

Diğer tüm davalarda mal paylaşımı davası açan eşin ikametgahı mahkemesi yetkilidir.

Boşanma davalarında aile konutu paylaşımı nasıl yapılır?

Çiftin boşanmadan önce oturdukları ev ortak katkı ile alınmışsa taraflar aynı miktarı alacaktır. Ev satın alınır ve evin değeri taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. Taraflar başka bir şey üzerinde anlaşabilir veya mahkeme eşin ve çocukların yoksulluğuna göre karar verebilir.

Evlendikten sonra kişisel mülk haline gelecek bir arsanın bir kısmı için inşaat sözleşmesi yapmak mümkündür. Bu durumda, bu sözleşme ile edinilen daire kişisel mülktür. Bu nedenle paylaşım söz konusu değildir. Soybağı yoluyla miras kalan para ile alınan ev de kişisel mal olarak işlem görecektir.

Boşanmadan sonra, eş katkı payını talep edebilir. Bu katkı bir eşin üzerinde yapılan emeği kapsar. Örnek olarak, eşe ait arazinin inşasına ve işgaline katılan bir eş katkı payı talep etme hakkına sahip olabilir. Eşlerin çocuklar veya ev işleri için harcadıkları emek için katkı payı ödenmez. Ev için katkı payı talep edilemez. Eş, arabasını satarak, mücevher vererek vs. de satın alma işlemine katkıda bulunabilir. Eş, boşanma sırasında yapılan her türlü katkıyı talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma sırasında mülk alındığında ne olur?

Boşanmadan önce, eşler mal varlıklarını gizleyerek ve katkı paylarını azaltarak kötü niyetle hareket edebilirler. Kanun koyucu diğer eşi korumak için TMK’ya 229. maddeyi eklemiştir. Bu tür işlemlere konu olan malvarlığı değerleri, bu nitelikte bir fiilin işlenmesi halinde tasfiye hesaplarına alınır. Bu da kötü niyetli davranışların önlenmesine yardımcı olur.

Yargıtay bu konuda uygulamaya yeni bir yön vermiştir. Yargıtay’ın özellikle üçüncü kişilere devredilen varlıklar söz konusu olduğunda, eklenecek değerin kanıtlanması ve eklenen değerlerin uygulandığı varlıkların değerinin belirlenmesi konusunda önemli bir içtihadı vardır. Bu içtihatlar, kanun kapsamına girmeyen durumların çözümünde hayati bir rol oynamaktadır. Yargıtay’ın Kanun’u farklı yorumlama biçimleri bulunmaktadır.

Boşanma öncesi ev, araba ve diğer malların satışına ilişkin Yargıtay Kararları

“…Tasfiyeye konu taşınmazlar 15.11.2011 tarihinde diğer davalı …’a (davalı eşin kardeşi) devredildiğine göre, devirlerin davacının katılma alacağını azaltmak amacıyla gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Yargıtay (8. HD. E. 2016/14281 K. 2018/17838 T. 24.10.2018)

“…Boşanma davasının 1502.2011 tarihinde açılmasından sonra taraflar boşanmışlardır…1712.2009 tarihinde bankada hesap açtıran davalının 50.802 TL yatırdıktan sonra 10.05.2010 tarihinde 61.49 TL çektiği anlaşılmaktadır. Medeni Kanun’un 235. maddesi, dava tarihi itibariyle eşlerin sahip oldukları malların tasfiye edileceğini belirtmektedir. Bu tarihten önceki bir yıl içinde satılan malların da tasfiyeye dahil edilmesi beklenmektedir …. Açılan banka hesabı sözleşmesi vb. kayıt ve belgeler bu bağlamda önemlidir. Bankadan tüm hesap bilgilerini almanız gerekir. Hesap açılış sözleşmesi vb. kayıtlar ve belgeler gibi kayıtlı belgeler hakkında daha fazla bilgi edininBanka, hesap açılış sözleşmesi gibi gerekli tüm kayıtları ve belgeleri size sağlamalıdır . . .” E. 2014/1703 K. 2015/7288 T. 31.3.2015) E. 2014/1703 K. 2015/7288 T. 31.3.2015)

“… 34 J.K.36… plakalı araç… boşanmadan yaklaşık 2 yıl önce mal rejiminin sona erdiği tarihte satılmıştır. Satılan araçlar Elden çıkarılanlar Dağılmadan çok önce Ayrıca, aşağıdakiler hakkında bilgi edinebilirsinizMülkiyetrejimi Aracın TMK’nın 229. maddesi kapsamında satıldığını veya elden çıkarıldığını kanıtlamak mümkün değildir.Bunların tasfiye kapsamında olmaması gerekir. (Yargıtay IX. HD. E. 2015/6194 K. 2016/15818 T. 21.11.2016)

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours