ECRİMİSİL NEDİR?

Ecrimisil Davası

Ecrimisil haksız işgali tazmin eder. Mal sahibinin izni olmadan gayrimenkul satan bir tarafa karşı açılan bir davada verilebilir. Bir mülkü haksız bir şekilde ve davacının rızası olmadan kullanan kişi, kötü niyetle hareket ettiği için tazminat almaya hak kazanır. Mülk sahiplerinin tazminat alabilmeleri için kusurlu olmaları gerekmez.

Ecrimisil, günümüzde mirasların eşit dağıtılmadığı durumlarda ortaya çıkan bir sorundur. Bu durumda mirasçıların, miras malını kullanan mirasçılardan haksız işgaliye bedeli talep etmeleri yasa gereğidir.

Ecrimisil, işgalcinin hak sahibi olmaması durumunda üçüncü bir kişi tarafından talep edilebilir. Mirasçılar dahi bu talepte bulunabilir.

Haksız istihdam tazminatının şartları nelerdir?

  • Davalının (yani haksız işgalcinin) davacının rızası ile taşınmazdan yararlanmış olması gerekir. Haksız işgal birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. Haksız işgal birçok durumda mümkündür. Haksız işgal birçok durumda gerçekleşebilir.
  • Davalının kötü niyetli olması gerekir. Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesinde kötü niyet “iyi niyet olmaksızın yapılan zilyetlik” olarak tanımlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesinde “iyi niyet olmaksızın zilyetlik” kötü niyet olarak tanımlanmıştır.
  • Dava açılmadan önce davalıya yazılı ihbarda bulunulması gerekir. Davalıya işgalin haksız olduğu bildirilmezse ecrimisil talep edilemez.

Ecrimisil Davalarında İhbar Nedir

Davacının haksız istihdam davası açabilmesi için öncelikle işgalden men edilmiş olması gerekir. İşgalden men edilebilmek için, mal sahibinin taşınmazdan yararlanma arzusunu ondan yararlanan kişiye devretmesi gerekir. Bu, günlük hayatta, alıcıya mülkü kullanma şeklini kabul etmediğinizi, rıza gösteren taraflar olmadığınızı ve bunu sizin rızanız olmadan tekrar yaparsa kendisinden haksız işgal ücreti talep edeceğinizi söylemeniz anlamına gelir. Bu koşul herhangi bir şekilde yerine getirilebilir. Bu koşul sözlü ya da yazılı olabilir. İşgal etmeme şartının yazılı olması iddianın kanıtlanmasına yardımcı olacaktır.

Tazminat talebinde bulunmadan önce davacının işle meşgul olmadığını kanıtlaması gerekliliğine uygulanan istisnalar vardır. Kuralın istisnaları aşağıda listelenmiştir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 24.12.2019 tarih ve 2018/1026 E. sayılı kararına göre, ortağın yasaklı olduğu haller dışında yatırımcılar birbirlerine karşı genel olarak ecrimisil talebinde bulunamazlar. Kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz bir kamu malı, bağ, bahçe gibi doğal ürünler üretilen bir yer veya ofis, konut gibi kiralanmak suretiyle hukuki yarar elde edilen bir yer olabilir. Bir hissedar diğer bir hissedarın hissedarlığını, hatta sözleşme nedeniyle hepsinin yararlanacağı taşınmaz ortak mülkiyeti reddedebilir. Fındık veya çay gibi doğal ürünler veya biçilmiş otlar varken işgali yasaklayan bir koşul koymaya da gerek yoktur.

Davacının daha önce diğer taşınmaz maliklerine karşı el atmanın önlenmesi ve ortaklığın giderilmesi gibi amaçlarla dava açmış olması halinde de işgal yasağı şartı aranmaz. Ortaklığın giderilmesi davası hakkında daha fazla bilgiye “Ortaklığın Giderilmesi Davası” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Haksız İş Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Haksız işgal nedeniyle tazminat davalarında zamanaşımı süresi beş (5) yıldır. Mülkünüzü izniniz olmadan kullanan bir kişi, geriye dönük olarak beş yıllık bir süre için tazminat talep edebilir. Bu gibi durumlarda, davanın açıldığı tarihe kadar meydana gelen zararları talep etme hakkınız vardır. Davanın açıldığı tarihten sonra meydana gelen zararlar tazminat için uygun olmayacaktır.

Haksız işgal tazminatı bir haksız fiil olarak değerlendirilebilir. Haksız fiil olduğu için haksız işgal zararları tazmin edilebilmektedir. Kendine özgü bir tazminat türüdür ve asgari tazminat tutarı kira geliri kadardır. Haksız işgal tazminatı bir yıl boyunca hesaplanacak ve belirlenecektir. Her döneme ilişkin tutar, o dönemin sonundan başlayarak faize tabi tutulacaktır.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 16/01/2019 tarih ve 2019/416K sayılı kararında. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 16/01/2019 tarih ve 2019/416K sayılı kararında,bunun sadece belirli durumlarda geçerli olduğuna dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir Muafiyet,alacakların davanın açıldığı tarihe kadar belirlenmesidir . Ecrimisil, malik olmayan kişinin, mülkü kötü niyetle elinde bulunduran malik olmayan kişiden talep edebileceği haksız işgal tazminatını ifade eder. 08.03.1950 tarih ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, fuzuli işgalin iki taraf arasındaki kira sözleşmeleri ile karşılaştırılamayacağı vurgulanmıştır. Tazminat sadece yasadışı işgal için geçerlidir. Tazminat ölçüsü olarak kira bedeli kullanılır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle normal kullanıma verilen olumlu zarar ile belirlenecektir.

Ecrimisil’e karşı dava açılması ve ispatı

Ecrimisil, haksızlığın önlenmesine yardımcı olabilecek bir davadır. Bu dava, müdahalenin veya tapu iptal davalarının yanı sıra haksız işgal nedeniyle tazminat davalarını da içerebilir.

Davacı davasını kanıtlamalıdır. Davacı davasını kanıtlamalıdır. Davacı, davalının taşınmazları hukuka aykırı bir şekilde işgal ettiğini kanıtlamalıdır. Kısmi bir işgal varsa, davacı ayrıca kısmi işgalin miktarını ve süresini de göstermelidir.

Ecrimisil Davası için hangi masrafları talep edebilirsiniz?

Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi, hakkın iyiniyetli olmayan zilyedine, hak sahibi için yapılan masrafların geri ödenmesini talep etme hakkı tanımaktadır. İyiniyetli olmayan zilyet, lüks veya faydalı eşyalar için yaptığı harcamaların geri ödenmesini talep etme hakkına sahip değildir. Masraflar, taşınır mala zarar vermeden kötü niyetli malike tahsis edilebiliyorsa, tahsis edilebilir. Yargıç, masraflara duyulan ihtiyacı objektif kriterlere göre belirleyecektir. Zamanaşımı, masrafları talep etme hakkı yasadışı işgalin eski haline getirilmesiyle tetiklenir tetiklenmez işlemeye başlar.

Ecrimisil davası Yetkili Mahkeme

Başka bir deyişle Ecrimisil davası veya haksız işgal tazminatı davası, dava konusu taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemeleri (Asliye Hukuk Mahkemeleri) yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours