ESER SÖZLEŞMESİ NEDİR

Eser sözleşmesi örneği

İş sözleşmeleri, yollar, otoyollar ve köprüler gibi belirli işlerin yapımını düzenleyen sözleşmelerdir. Bunları gömlek, elbise veya gömlek yapmak için kullanabilirsiniz. Bir eserin onarımı, değiştirilmesi ve bakımı yaratımı oluşturur. Eseri geniş yorumlayan çoğunluk görüşüne göre, fotoğraf/film çekmek, bir dilden metin çevirmek, plan çizmek, reklam filmi çekmek gibi eylemler de tanıma dahildir. Yargıtay, bir gazinoda ücret karşılığında sahne alan bir kişi ile o mekânın sahibi arasındaki sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak kabul etmiştir. Sözleşme yüklenici (işi yapan kişi) tarafından imzalanmaktadır. Diğer taraf ise işi sipariş eden iş sahibidir. Her iki tarafı da yükümlülük altına sokan sözleşmeler karşılıklı anlaşma ile kurulan sözleşmelerdir.

İş sahipleri iş için ödeme yapmalıdır. İş için ödeme yapılmazsa bir eser sözleşmesinden söz edilemez. Yüklenici işi yaratmalıdır. Performansın da sonuç üzerinde doğrudan etkisi vardır. İş zamanında tamamlanmalıdır.

Eser Sözleşmesinin Özellikleri

Sözleşme, işin doğrudan yüklenici tarafından veya en azından onun gözetiminde yapılmasını şart koşar. Belirli özellikleri nedeniyle bir bina inşa etmek için seçilen yüklenicilerin işi yapması gerekir. Eğer bu özellikler önemli değilse, yüklenici dış kaynak kullanmayı tercih edebilir. Yüklenici, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, işi inşa etmek için kullanılacak araç ve malzemeleri sağlamalıdır. Yüklenici, temin ettiği malzemelerin kusurlarından sorumlu olacaktır. İş sahibi tarafından sağlanmış olsa bile yüklenici bunlara özenle davranmalı ve fazlalıkları iade etmelidir. Projenin başlangıcı ve bitişi eşit derecede önemlidir.

Yüklenici öncelikle eser sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve meşru menfaatlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Yüklenicinin yükümlülüğü, davranışının mesleki ve teknik standartlara uygun olarak benzer projelerle ilgilenmiş ihtiyatlı ve deneyimli bir yüklenicinin davranışıyla karşılaştırılmasıyla belirlenir. Bu kriteri tanımlamak için “objektif kriterler” terimi kullanılır. Yükleniciler, bir projeyi gerçekleştirirken özen standardını karşılayamazlarsa veya alt yüklenicileri ve yardımcı personeli zararlı bir şekilde davranırsa zarardan sorumlu olabilirler. Yüklenicilerin geç kalmaları, sözleşme şartlarını ihlal etmeleri veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle gecikmelere neden olmaları halinde sözleşmeler iş sahipleri tarafından iptal edilebilir. Yüklenicinin kusurlu iş yapması veya projeyi sözleşmeye uygun olarak tamamlayamaması halinde mal sahipleri sözleşmeleri iptal edebilir.

Mal sahibi ürünün bedelini ödemek zorundadır. Fiyat üzerinde önceden veya daha sonra anlaşılabilir. Sözleşmenin ödenmesi konusunda anlaşmak önemlidir. Fiyat, Madde 481 uyarınca yüklenicinin değerine ve maliyetlerine göre belirlenecektir.

Yapım İşleri Sözleşmelerinde Yüklenicilerin Kusur Sorumluluğu

Yükleniciler, işverenin neden olabileceği bir kusur olmaksızın işverene teslim edilirse, işteki herhangi bir kusurdan sorumlu tutulabilir. İş sahipleri, işlerini teslim edilir edilmez incelemeli ve herhangi bir kusur varsa yükleniciyi bilgilendirmelidir. Eğer bir sorun varsa, iş sahibi sözleşmeyi iptal edebilir veya feshedebilir. Mal sahibi ayrıca fiyat indirimi, ücretsiz onarım veya tazminat talep edebilir.

İş Bir sözleşme formunda bulunması gerekenler nelerdir?

Borçlar Kanunu geçerli bir iş sözleşmesi için herhangi bir şekil şartı içermemektedir. Geçerli bir iş sözleşmesi kurmak için herhangi bir şekil şartı aranmaz. Bunu sözlü ya da yazılı olarak yapabilirsiniz. İddianızı kanıtlayabilmek için yazılı hale getirmelisiniz. Yasa, iş sözleşmesi ile aynı olan para karşılığında daire inşa etme anlaşması için resmi gereklilikleri belirtir. Bu nedenle sözleşmenin resmileştirilmesi gerekir.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatlar

Bu dava, iş akdinin feshi veya sözleşmenin usul ve esaslara aykırı bulunması halinde doğacak alacaklarla ilgilidir.

İş sözleşmesi için zamanaşımı süresi nedir?

Sözleşmede işin görülmesi gerektiği belirtilmişse, iş taşınır ise iki yıl, taşınmaz ise beş yıldır. Yüklenicinin ağır ihmali söz konusu ise zamanaşımı süresi 20 yıla çıkmaktadır. Zamanaşımı süresi tüm iş türleri için geçerlidir.

Eser Sözleşmesi Örneği

İş Sözleşmesi

  1. Bu sözleşme ……….. arasında yapılmıştır.
  2. Yüklenici peyzajın bir çizimini oluşturmalıdır.
  3. Mal sahibi, üzerinde anlaşmaya varılan iş için ………. adresine ödeme yapılacağını kabul eder.
  4. İşin tamamlanması için son tarih, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz (30) gündür.

Yüklenici Mal Sahibi

………… ………..

Gerçek sanat eseri örnekten farklı olabilir.

Eser sözleşmesi ile hizmet sözleşmesi arasındaki fark nedir?

İlk olarak, zaman konusu vardır. Bir eser sözleşmesinde, eserin yaratılması için gerekli emeğin belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanması gerekirken, bir hizmet sözleşmesinde, işin bu zaman dilimi içinde sürekli olarak yapılması gerekir (örneğin, bir eser sözleşmesinde, ürünün yaratılması için gerekli emek belirtilen zaman dilimi içinde tüketilir. Bir hizmet sözleşmesinde, emek belirtilen zaman dilimi içinde sürekli olarak harcanır (örn. bir hizmet sözleşmesinde, emeğin belirli bir zaman dilimi içinde harcanması gerekir. Öte yandan bir hizmet sözleşmesi, belirli bir miktar işin belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanmasını gerektirir. Buna karşılık, bir hizmet sözleşmesi aynı süre içinde belirli miktarda işin tamamlanmasını gerektirir. Bu iki sözleşme de birbirinden bağımsızdır. Hizmet sözleşmeleri talimatları, emirleri ve denetimi içerir. Yapım işleri için yapılan bir sözleşme, iş sahibi tarafından verilen herhangi bir talimat veya emir içermez. Ayrıca, yüklenici daha fazla bağımsızlığa sahiptir. Kanun ayrıca, hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesinin maliyetlerini tanımlamak için kullanılan “ücret” terimini de kullanmaktadır. Bir iş sözleşmesinden bahsederken, “fiyat” kelimesi kullanılacaktır. Her iki kelimenin de farklı anlamları vardır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eser ve hizmet sözleşmeleri arasındaki üç temel farkı ücret ve bağımlılık ile zamanlama olarak belirlemiştir.

Eser Sözleşmesi ile İş Sözleşmesi Arasındaki Fark Nedir?

Bir iş sözleşmesinin temeli bir hizmet sözleşmesidir. İş sözleşmeleri de eser ve hizmet sözleşmeleri arasındaki farklardan etkilenmektedir.

Eser Sözleşmelerine İlişkin Yargıtay Kararları

“İhlal”, yüklenicinin sözleşmeyi ihlal etmesini tanımlamak için kullanılan terimdir. TBK md. tBK m. 475 (eğer TBK m. 818 uyarınca TBK m. 818 ise). Açık ayıplar için bkz. 6098 sayılı TBK (818 sayılı TBK m. 818); gizli ayıplar için bkz. 6098 sayılı TBK (m. 6098 (m. 359 818 sayılı TBK (m. 818). Sözleşme ve eklerinde eserin bu şekilde tamamlanması gerektiği belirtilmiş olsa bile eser tamamlanmamış sayılır. Kusurlu Sözleşmede kararlaştırılan belirli niteliklerden veya temel niteliklerden yoksun olan bir eser. Ayıplar, bir eserde belirli niteliklerin bulunmaması veya bulunması ya da sözleşme veya kanun hükümlerine göre bulunması gereken belirli kusurlar olarak tanımlanabilir. Yükleniciler, kasıtlı olarak gizledikleri ve bir denetimle tespit edilemeyen kusurlardan yine de sorumlu tutulabilirler. İş teslim edildiğinde ve bir kusur tespit edilemediğinde, bir kusurun gizlendiği varsayılır.

Sözleşmenin normal seyri ve süresi içinde, bir kimse veya bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan ayıpların, teslimden sonra mümkün olan en kısa sürede yükleniciye bildirilmesi gerekir (md. Gizli ayıplar ortaya çıkar çıkmaz, yüklenicinin derhal bilgilendirilmesi gerekir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2020/1263 K.

Bu gibi durumlarda mahkeme, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmalıdır” (Yüklenicinin işi teslim etme ve yaratma konusundaki yükümlülüklerinin yanı sıra diğer yükümlülükleri de (oturma izni gibi) kontrol edilmelidir. Bu, sözleşmeye bağlı olacaktır. Bunu yapmak için, yüklenicinin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla sözleşme hükümlerini gözden geçirmeli ve değerlendirmelisiniz.

2021/1018E. yargıtay 6. Hukuk Dairesi. 2021/956K.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours