EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik sözleşmesi, iki eşin karşılıklı rızasına dayanan bir anlaşmadır. Bir ailenin nasıl işleyeceğini ve birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarını belirler. Evlilik sözleşmesi öncelikle boşanmadan sonra malların nasıl paylaşılacağına karar vermek için kullanılır. Evlilik öncesi anlaşmalar, boşanma durumunda malların bölünmesini ve dağıtılmasını sağlar.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, eşlerin evlenmeden önce veya sonra yaptıkları bir anlaşmadır. Evlilik, boşanma ve boşanma sonrası süreci düzenleyen hükümler içerir. Evlilik sözleşmeleri boşanma sonrası mal paylaşımını düzenler. Evlilik sırasında edinilen mallara uygulanacak rejimi belirler. Sözleşme özgürlüğü tüm sözleşmeler için geçerlidir, ancak eşler mallarına hangi rejimin uygulanacağını belirleyemezler. Bu makalede, evlilik sözleşmelerinde yer alan mal rejimi türlerini tartışacağız.

Evlilik sözleşmesi imzalamanın koşulları nelerdir?

Medeni Kanun sözleşme ehliyetini düzenlemektedir. Bunun sonucu olarak sadece ayırt etme gücüne sahip olanlar evlilik sözleşmesi yapabilmektedir. Evlenme hakkı, ayırt etme gücüne sahip ergin kişiler tarafından kullanılabilir. Ayırt etme gücüne sahip, ancak çocuk veya sınırlı ehliyetli bir kişinin yasal temsilcisi bu sözleşmenin yapılmasına onay verebilir veya rıza gösterebilir. Bu sözleşme tam ehliyeti veya ayırt etme gücü bulunmayanlar tarafından akdedilemez.

Evlilik sözleşmesi örneği nedir?

Sözleşme geçerli olduğu sürece eşler mal rejimi dışında başka konuların da düzenlenmesini isteyebilirler. Konunun düzenlenmesinin imkânsız olmaması ve irade sakatlığının bulunmaması gibi şartlar gerçekleştiği sürece her iki taraf da her konuyu düzenleyebilir. Bu bağlamda, eşler arasında saygı ve çocuklara eşit bakım gibi konuların sözleşmeye dahil edilmesi hukuka aykırı değildir. Ayrıca, aileye veya eşlere saygı gösterme yükümlülüğü de yasaldır. Mal rejiminin belirlenmesinde eşlerin sadece kanunun öngördüğü rejimi belirleyebileceklerini göreceğiz.

Noter Evlilik Sözleşmesi Örneği Nedir?

Sözleşmede her iki tarafın adları, soyadları ve diğer kimlik bilgileri belirtilir. Ardından sözleşme hükümleri başlar. Bu kapsamda aile konutunun yeri ve masrafları, çocukların doğumu, çocuklar reşit olana kadar tüm kararların birlikte alınması ya da evlilikte her iki eşin mal rejimleri gibi konular bir sözleşmede yer alabilir. Sözleşmenin imzalanması ve notere onaylatılması sözleşmenin kurulması için bir yoldur.

Evlilik sözleşmesi nasıl oluşturulur?

Mal rejimine ilişkin anlaşma için form gereklidir. Mal rejimi, eşler tarafından ya evlenmeden önce yazılı olarak resmi bir beyanda bulunarak ya da evlendikten sonra Noterde imzalanarak kararlaştırılabilir. Sözleşmeyi her iki eşin ve gerekirse yasal temsilcilerinin imzalaması gerekir. Bu sözleşmenin resmi bir formun gerekliliklerini karşıladığını görebilirsiniz. Bildirim sıradan İngilizce ile yazılmış olsa bile, resmi işlem evlilikten önce kamu hizmetine gönderilen işlemdir. Mal rejimi sözleşmesi başka bir resmi makam veya kurum tarafından herhangi bir şekilde onaylanamaz veya düzenlenemez.

Mal Rejimi Sözleşmesi (PRA) nedir?

Eşlerin tüm yasal sınırlara uyarak yaptıkları ve mal rejimlerini düzenleyen resmi bir sözleşmedir. Nişanlılar veya eşler evlenmeden önce kanunda belirtilen seçenekler arasından tabi olmak istedikleri mal rejimini belirlerler. Bu kapsamda taraflar yasal rejim ile mal ayrılığı veya mal paylaşımı rejimi arasında seçim yapabilirler. Taraflar ayrıca yasal sistemin unsurlarını da düzenleyebilirler. Evlenmeden önce veya sonra mal rejimi seçmeyen taraflar, edinilmiş mallara katılmalarına izin veren yasal rejimle bağlıdırlar.

Evlilik sözleşmesindeki maddeler değiştirilebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, mal rejimi hariç olmak üzere, tarafların seçmekte özgür oldukları her konuda yasal rejim değiştirilebilir. Eşler mal rejimine karar vermemişlerse, yasal rejim evlilik sırasında değiştirilebilir. Evlilikten önce ya da sonra seçimlik bir rejim kararlaştırılmışsa, mal rejimlerinin değiştirilmesi mümkündür. Devletin resmi gereklilikleri yürürlükte kalmaya devam eder. Evlenmeden önce bir devlet memuru tarafından imzalanan bir sözleşmeyi değiştirmenin tek yolu, evlendikten sonra noter önünde imzalanan bir sözleşmedir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin mal paylaşımı için kuralları nelerdir?

Taraflar mal rejimi konusunda anlaşamazlarsa, edinilmiş mallara ilişkin kanun uygulanır. Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır başlıklı yazımızda mal paylaşımına ilişkin yasal rejim hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Bu bölümde mal ayrılığı rejimi ele alınacaktır. Bu isteğe bağlı bir rejimdir. Bu rejim mal ayrılığı ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Bu rejimde mal paylaşımı yoktur. Eşler tasarruf veya yardım haklarını kaybetmezler. Bu rejim onaylanırsa çiftin malları bölünmeyecektir. Bu süreç, sanki evlilik hiç kurulmamış gibi malvarlığını etkilemez. Bu mal rejimi istisnai bir rejim olarak görülebilir. Eşlerden birinin hacizle karşı karşıya kalması gibi geçerli bir neden varsa mahkeme mal ayrılığı rejimine geçebilir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Örneği Nedir?

Mal rejimine ilişkin maddenin altına “ayrılık” kelimesini ekleyebilirsiniz. Anlaşma herhangi bir özel form, taraf iradesi veya başka bir koşul gerektirmez.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin etkileri nelerdir?

Evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eş hem mirasçı hem de mal rejiminin tarafıdır. Mal ayrılığı rejiminde eşlerin birbirlerinin malları üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadıklarını belirtmiştik. Miras hükümleri, sağ kalan eşe ölen eşin malvarlığı üzerinde miras hakkı tanımaya devam etmektedir. Fesih nedeniyle sağ kalan eşin alacağı kalmasa bile mirastan payını alabiliyor.

Evlilik sözleşmesi feshedilebilir, iptal edilebilir veya geri alınabilir mi?

Mal rejimi sözleşmesinin hükümleri, evlilik her ne sebeple olursa olsun sona erene kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Mal rejimi sözleşmeleri, tarafların bir rejimden diğerine geçme konusunda anlaşmaları veya olağanüstü bir rejim veya geçerli nedenler gibi belirli koşulların yerine getirilmesi halinde feshedilebilir. Ancak bu durumda sadece bir mal rejimi sona erecektir. Anlaşmanın hükümleri ve etkileri rejimin tasfiye aşamasına kadar devam edecektir. Mal rejimini düzenleyen sözleşmenin iptali herhangi bir özel düzenlemeye tabi değildir. Aşırı yararlanma veya irade sakatlığı durumunda iptal davası açılması mümkündür. Bu durumda aile mahkemesi görevlidir.

Nafaka ödememek için evlilik sözleşmesi yapılabilir mi?

Kanuna, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olan ya da emredici hukuk hükümleri içeren her türlü hüküm geçersizdir. Sözleşme, kişinin nafaka alma hakkını, bu hak doğmadan önce kısıtlıyorsa geçersizdir. Nafaka almaya hak kazanan kişi dahi bundan kendi isteğiyle feragat edemez. Başka bir deyişle, evlilik sözleşmeleri nafakadan kaçınmak için yapılamaz. Ayrıca anlamsız veya kişinin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, egolarını tatmin etmeye yarayan her türlü hüküm geçersiz sayılabilir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours