HAKLI FESİH GEREKÇELERİ NELERDİR?

Her iki taraf da geçerli sebeplerin varlığı halinde bir hizmet sözleşmesini feshedebilir. Bu bağlamda fesih, sözleşme ilişkisinin devamının iptal hakkını kullanan taraf için katlanılamaz hale gelmesi durumunda mümkündür, yani fesheden taraftan artık devam etmesi beklenmiyorsa sözleşmeyi feshedebilir. İş sözleşmeleri sıkça kullanıldıkları için önemlidir. İş sözleşmeleri geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu hem işverenler hem de çalışanlar için önemlidir.

Sıkça sorulan fesih sorularının yanıtları aşağıda verilmiştir. Sorularınız için aşağıdaki formu doldurarak ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Fesih nedir?

Bir sözleşmeyi feshetme eylemi, bir hükmü ortadan kaldırmak ve bozmaktır. Bir sözleşme, tarafların borç ilişkisi içinde olduğu tespit edilirse feshedilebilir. Sözleşme devam ettiği sürece ileriye dönük olarak feshedilebilir.

Bir iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir miyim?

İş sözleşmeleri sürekli bir borç doğurduğu için feshedilebilir. Öncelikle, bir feshin iş sözleşmesini sona erdirmek için yeterli olmadığını unutmamalısınız. İş sözleşmeleri, taraflardan birinin ölümü, iş süresinin sona ermesi veya karşılıklı anlaşma gibi başka nedenlerle de sona erdirilebilir. Bir iş sözleşmesini feshetme hakkı, tek taraflı bir beyan yapıldığında yürürlüğe giren geri alınabilir bir icattır. Bir iş sözleşmesini feshetmek için iki ana neden mevcuttur.

Bir iş sözleşmesinin olası fesih türleri nelerdir?

İki tür fesih ayırt edilebilir: derhal gerçekleşen fesihler ve belirli bir süre sonra gerçekleşen fesihler. Belirsiz süreli sözleşmeler, işverenin iş akdini feshetmeden önce bildirimde bulunmasını gerektirir.

İş akdinin derhal feshi nedir?

Sebepli fesih derhal olabilir. Yasa, ister sınırlı ister sınırsız süreli olsun, iş sözleşmelerinin derhal feshedilmesine izin vermektedir. Derhal fesih hakkı, diğer tarafça tek taraflı olarak geri alınabilecek bir yenilik de getirmektedir.

Haklı fesih gerekçeleri nelerdir?

İş Kanunu’nun yanı sıra Borçlar Kanunu da işçinin haklı nedenle feshini düzenlemektedir.

Haklı Nedenle Fesih Nedir?

Kanunda haklı nedenin tanımı yapılmamıştır. Borçlar Kanunu’nda taraflardan birinin sözleşmeyi dürüst davranma kurallarına uygun olarak sürdürmesini engelleyen her türlü neden haklı neden olarak kabul edilmiştir. Bu durumda hâkimin takdir yetkisi bulunmaktadır.

İş Kanunu’nda haklı nedenle fesih nasıl düzenlenmiştir?

İş Kanunu’nda haklı fesih nedenleri sayılmış ve ana başlıklar altında sınıflandırılmıştır.

Kaç farklı türde haklı nedenle fesih yapılabilir?

İş Kanunu’nda işçinin haklı nedenle derhal fesih nedenlerini düzenleyen üç ana bölüm bulunmaktadır.

Bir çalışanın iş akdinin sebepsiz feshinin dayanağı nedir?

Bir çalışanın iş sözleşmesinin feshi için geçerli nedenler aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık Sebepleri
 • Ahlak, iyi niyet ve benzeri kuralların ihlali
 • Bir araç satın almak için birçok zorlayıcı argüman vardır.

Bir çalışan hangi durumlarda sağlık nedeniyle işten çıkarılabilir?

Çalışan, işin niteliği veya performansı nedeniyle hayati veya sağlık tehlikesi altındaysa, sözleşmeyi derhal feshedebilir. Tüm sağlık sorunları ölümcül değildir. İşçi ya da işverenin bulaşıcı bir hastalığa ya da işle bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması durumunda da haklı nedenin varlığı mümkündür.

Hangi durumlar ahlaka veya iyi niyete uygun değildir ve hangi gerekçeler feshi haklı kılar?

Aşağıdaki durumlar özetlenmiştir:

 • İşverenin sözleşmenin önemli noktaları hakkında çalışanı yanlış bilgilendirmesi veya yanıltması
 • İşverenin haysiyet ve onuru etkileyebilecek söz ve eylemleri
 • İşverenlerin çalışanlarına yönelik cinsel tacizi
 • Bir çalışanın psikolojik olarak istismar edilmesine mobbing denir.
 • İşverenler çalışanlara veya aile üyelerine zorbalık yapar, gözdağı verir veya onları yasaları çiğnemeye teşvik eder. Çalışana karşı hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suç işlerler.
 • Çalışan işveren tarafından taciz edilir, ancak çalışan tacizi bildirdikten sonra işveren herhangi bir işlem yapmaz.
 • Çalışanın ücretinin ödenmemesi veya doğru hesaplanmaması
 • Çalışanın istihdam koşullarını yerine getirememesi

İş akdini feshetmek için en zorlayıcı nedenler nelerdir?

Bazı durumlarda, bir şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız olabilir. Bu gibi durumlarda, işveren yasal gereklilikleri yerine getirmek zorunda olsa bile iş sözleşmesi askıya alınabilir. Eğer çalışan bir haftadan daha uzun bir süre çalışamazsa, iş akdi feshedilebilir.

İşveren tarafından iş akdinin feshedilmesi için hangi gerekçeler vardır?

Aşağıda, bir işverenin bir işçinin iş akdini feshetmesinin bazı nedenleri yer almaktadır:

 • Sağlık Nedenleri
 • Ahlak, iyi niyet ve benzeri kuralların ihlali
 • Bir araba satın almak için çok sayıda zorlayıcı neden vardır.
 • Gözaltı veya Tutuklama

Fesih için tıbbi gerekçeler nelerdir?

 • İşveren, çalışanın kendi eylemlerinin bir sonucu olarak hasta veya engelli olması durumunda sözleşmeyi feshedebilir. Örneğin, çalışan düzensiz bir şekilde yaşıyorsa veya aşırı içki içiyorsa. Ancak çalışanın bir ay içinde en az beş gün üst üste veya üç gün üst üste devamsızlık yapması gerekir.
 • Çalışanın hamileliği de bir fesih nedenidir. Çalışan, fesih hakkını kullanmadan önce annelik ve yasal bildirim süresinin bitim tarihinden itibaren altı hafta beklemek zorundadır.
 • Sağlık kurulu, hasta bir çalışanın çalışmasının sakıncalı olacağını rapor ederse, iş sözleşmesini feshetmek geçerlidir.

Etik ve iyi niyet kurallarına uyulmaması halinde işverenin bir çalışanı sebepsiz feshetme gerekçeleri nelerdir?

Bunları şu şekilde sıralayabilirsiniz:

 • Çalışanın kimliği, sağlığı, önceki işi, sabıka kaydı vb. konularda işverene yalan söylemesi
 • Çalışanın, işvereninin ve ailesinin haysiyet ve onuruna zarar verebilecek şekilde konuşması veya davranması.
 • Bir çalışanın cinsel tacize uğraması
 • Zehirlenme ve uyuşturucu kullanımı; bir işverene, eşine veya aile üyesine veya bir iş arkadaşına sözlü veya şiddet içeren taciz
 • Hırsızlık yapan, işverenleri hakkında gizli bilgileri ifşa eden veya dürüstlük ya da sadakatle bağdaşmayacak şekilde davranan çalışanlar sadık değildir.
 • Bir çalışan iş yerinde bir suçla suçlandığında
 • İşçinin hatırlatıldıktan sonra görevini yerine getirmemesi.
 • İşçilerin kendi güvenliklerini riske atması ve işverenlerin mallarına zarar vermesi
 • Psikolojik taciz
 • İşe devamsızlık
İş sözleşmesini feshetmek için kaç devamsızlık gerekir?

İşveren, geçerli bir neden olmaksızın iki gün üst üste devamsızlık yapan çalışanın iş sözleşmesini feshedebilir. İşveren ayrıca, çalışanın izinsiz veya geçerli bir neden olmaksızın bir tatil gününden sonraki gün iki kez işe gelmemesi durumunda da sözleşmeyi feshedebilir. Çalışanın bir ay içinde art arda üç iş günü işe gelmemesi halinde sözleşme feshedilebilir.

Devamsızlık nedeniyle feshin gerçekleşebileceği koşullar nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, çalışanlar işverenlerinden önceden izin almadan veya geçerli bir neden olmaksızın izin dönemlerini kullanamazlar. Çalışanlar makul bir süre içinde gerekçe göstermek zorundadır. Çalışanın gerekçe göstermemesi halinde işveren çalışanın sözleşmesini feshedebilir.

Bir işverenin bir işçiyi haklı nedenle feshetme sebepleri nelerdir?

İşverenin bir işçinin iş akdini feshedebilmesi için en az bir haftadır işyerini çalıştıramıyor olması gerekir. Zorlayıcı nedenlerle bekleme süresi içinde işe iade edilemeyen çalışanlara en fazla bir haftaya kadar günlük yarım ücret ödenecektir.

Makul Nedenle Fesih Mektubu Örneği Nasıl Yazılır?

Yasaya göre, işveren yazılı bir fesih bildirimi yapmalı ve fesih nedenini tam ve açık bir şekilde açıklamalıdır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours