İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari para cezaları, Kabahatler Kanunu veya diğer kanunlarda tanımlanan kabahatlerin cezalandırılması için kamu makamları tarafından kullanılan idari yaptırımlardır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, suçlar ve kabahatler arasında bir ayrım yapmaktadır. Suçların cezası hem hapis hem de para cezasıdır. Kabahatler, adli ceza ve idari yaptırım veya tedbirlerle cezalandırılabilen haksızlık eylemleridir. İdari makamlar, kurullar ve kanunla açıkça yetkilendirilmiş kamu görevlileri, kamu kurumlarının yetki alanına giren konularda idari yaptırım uygulayabilir. Savcılar ve mahkemeler de belirli durumlarda idari cezalar uygulayabilir.

İdari para cezaları sabit veya orantılı olabilir. Kanun, daha alt ve daha üst sınırlar belirlemek üzere değiştirilebilir. İdari para cezasını veren makam, işlenen ihlale ve ihlalcinin mali durumuna göre para cezasına karar verir.

İdari para cezaları hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Ceza tutanağında kişinin kime para göndermesi gerektiği belirtilmelidir. Bazı kurumlar ödemeyi gerçekleştirecektir. Raporda ödeme yeri belirtilmeyebilir. Ödemenin nereye yapılacağı belirtilmemişse, ödemeyi il vergi dairelerine ve ilçe mal müdürlüklerine yapmalısınız.

İdari para cezası tutanakları

İdari para cezalarına ilişkin tutanaklarda kişilerin isim ve adresleri, suç ve ilgili deliller ile kararı veren görevlilerin tarih, kimlik ve konumları açıkça belirtilmelidir. Tebligat Kanunu’na göre tutanak, görevli tarafından kişiye gönderilmeli, kanun yollarını ve itiraz süresini içermelidir.

İdari para cezalarının uygulanabilir hale gelmesi için ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

Burada iki konuya değinmemiz gerekiyor: soruşturma ve icra zamanaşımı süreleri.

Elli bin Türk Lirasının altındaki cezalar için zamanaşımı süresi sadece üç yıldır. Elli bin Türk Lirasının altındaki para cezaları için zamanaşımı süresi üç yıldır. Zamanaşımı süresi nispi idari para cezaları için de geçerlidir. Kabahatin aynı zamanda bir suç olması halinde de zamanaşımı uygulanacaktır. Zamanaşımı süresi kabahatin işlendiği andan itibaren işlemeye başlar. Bu süreler geçtikten sonra kişiye idari para cezası verilemez.

On bin Türk Lirasının altındaki para cezaları için zamanaşımı süresi üç yıldır. 10000 Türk Lirası (Türk Lirası) ile 20000 Türk Lirası arasındaki para cezaları 4 yıllık zaman aşımına tabidir. İdari para cezaları için zamanaşımı süresi kararın verildiği yıldan bir yıl sonra başlar.

Kanunun, yeniden değerleme oranlarına göre her yıl sınırı güncellediğini unutmamak önemlidir.

İdari para cezasının taksitlendirilmesi

Bir kişinin mali durumunun bir yıl içinde dört eşit taksit ödemesini imkansız kılması durumunda, ilk taksit peşin olarak ödenebilir. Taksitlerinizi geciktirmeniz veya tam olarak ödememeniz halinde, kalan kısmı tahsil edeceğiz.

İdari cezalarda indirim

İdari para cezalarını kendi adınıza indirimli olarak ödeyebilirsiniz. İdari para cezasının temyiz süresi içinde ödenmesi cezada %25 indirim yapılmasını sağlayacaktır. 25’lik indirim yalnızca temyiz süresi içinde, dava açmadan ödeme yapmanız halinde geçerlidir. Ödeme yapılana kadar ceza kesinleşmeyecektir. İtirazınız reddedilirse, ödeme yaparak idari para cezasındaki faiz ve indirimden yine de yararlanabilirsiniz. İtirazı kazanmanız halinde paranızı faiziyle birlikte geri alırsınız.

İdari Para Cezalarının Yapısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından periyodik olarak çıkarılan kanunlar ile idari suçlara ilişkin para cezaları ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla adınıza kesilmiş olan idari para cezalarını çıkarılan kanunlarla yeniden yapılandırabilirsiniz.

Polis idari para cezası kesebilir mi?

Unutmayın ki idari para cezası vermeye sadece belirtilen makamlar yetkilidir. İdari para cezaları polis tarafından uygulanmaz. Polis kabahati tutanak altına alır ve daha sonra tutanağı idari para cezası vermeye yetkili olan yere gönderir.

İdari Para Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır

İdari ceza uygulandıktan sonra bir para cezası alacaksınız. Para cezalarını çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi İşte E-Devlet‘in nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler.

İdari para cezasına itiraz edebilir misiniz?

Sulh Ceza Hakimi, kararın tebliğ edilmesinden veya öğrenilmesinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde karar bağlayıcı hale gelir. Mücbir sebepler nedeniyle karara itiraz edilememesi halinde, kararın kaldırılmasından 7 gün sonra itiraz edilebilir.

Bazı durumlarda itiraz süresi ile idari para cezalarının yetkisi farklı olabiliyor.

  • İmar Kanunu kapsamına 3194 sayılı İmar Kanunu girmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre itiraz süresi tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 60 gündür. Başvuru yapmaya İdare Mahkemesi yetkilidir.
  • SGK tarafından verilen idari para cezalarına başvurmak için tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde İdari Para Cezası Komisyonuna talepte bulunulması gerekmektedir. Komisyonun itirazınızı reddetmesi halinde tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz.
  • Çevre Kanunu uyarınca verilen para cezaları için İdare Mahkemesinde dava açmak için, davanın tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde açılması gerekir.

Para cezası ile birlikte bir aracın karayollarından men edilmesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz edebilirsiniz.

İdari Para Cezasına Karşı İtiraz Dilekçesi

……. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZ EDEN Hasan ……..

(Adres)

Avukat A… L…

Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:164/4 Kartal/İstanbul

KONU İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün idari para cezasının iptali ……… tarih …./….

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilime ait …… plakalı araca ………… nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından …… ile ………. arasında …………. üzerinde araç kullandığı için ……….. 100 USD para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü müvekkilime ait…… plakalı araca……….. ile………. arasında………. üzerinde araç kullanması nedeniyle………… idari para cezası uygulamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün idari para cezası hukuka aykırıdır.

2- Müvekkilim bu tarihlerde aracının yanında olmadığı gibi belirtilen adrese dahi gitmemiştir. İdari para cezasını desteklemek için kullanılan kolluk tutanağı hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir.

HUKUKİİNCELEME Diğer mevzuat ve kanunlar da KISITLAMALAR içerebilir.

Kanıtlar

1- …….. İdari para cezası karar tarihi

2- Kamera kayıtları

3- Hem yasal hem de ikame edici kanıtlar

Sonuç ve Talep Yukarıdaki gerekçeler ışığında, hukuka ve hakkaniyete aykırılıklar nedeniyle verilen idari para cezalarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

İtiraz Eden Temsilcisi

Av. 

Bir para cezasına itiraz etmek için hangi mahkeme yetkilidir?

Bir para cezasına itiraz ederken iki mahkeme arasında ayrım yapmak önemlidir. Kanun uyarınca, idari para cezalarına karşı yapılan itirazlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülür. Bazı durumlarda, İdare Mahkemesi de yargı yetkisini kullanabilir. Bir anlaşmazlık Sulh Ceza Mahkemesi önüne getirilirse, Ceza Muhakemesi Kanunu’nu kontrol etmek önemlidir. Bir suçu işleyen mahkeme dava üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Kabahatler mahkemesi genel yargı yetkisine sahiptir. Kanunda aksi belirtilmedikçe genel yetkili mahkeme kullanılır. İdare Mahkemesinin görev alanına giren idari para cezalarının iptali davasında görevli yargı yeri İYUK’a göre belirlenmelidir. Kanunda aksine bir hüküm yoksa idari para cezasının dava konusu edildiği idari kurumun mahkemesidir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours