İHTİYATİ TEDBİR NEDİR?

İhtiyati tedbirler, gelecekte telafisi zor olabilecek zararlardan kaçınmak için atılabilecek geçici yasal adımlardır. Bu, özellikle bu bağlamda yaygın ve önemli bir kurumdur. Kalıcı ve nihai bir mahkeme kararı almak birkaç ay sürebilir ve dava konusu süreç boyunca değişebilir.

Tedbir kararı veya mahkeme emri ne anlama gelir?

Tedbir kararları, bir olay gerçekleşmeden önce alınan önlemlerdir. Tedbir kararları, bir kişinin haklarını korumaya veya istenmeyen değişiklikleri önlemeye hizmet eder.

Koruma emri nedir?

Koruma tedbirleri, bir davanın içeriğinin duruşmadan önce veya duruşma sırasında kasıtlı olarak değiştirilmesini veya değiştirilmesini önler. Duruşmadan önce verilen tedbir kararları, mahkemenin onayladığı anda yürürlüğe girer. Daha önce talep edilmiş olması halinde, verildiği anda yürürlüğe girecektir. Görüldüğü gibi ihtiyati tedbir kararı sadece geçicidir. Bu, bir davanın sonuçlanmasına kadar bir tarafın haklarını koruyan geçici bir koruma şeklidir.

Bu tedbiri diğer geçici hukuki koruma tedbirlerinden ayıran nedir?

İhtiyati tedbir kararının diğer geçici koruma tedbirlerine göre bir önceliği veya alternatifi olmadığını unutmayın. Aslında, ihtiyati haciz sadece para (ve alacaklar) ile ilgili talepler için uygulanabilirken, ihtiyati tedbirler diğer varlıklar, alacaklar ve talepler için kullanılabilir. Bir başka koruma şekli de delillerin ortaya çıkarılmasıdır. Korunan sadece konu değil, aynı zamanda ispat yöntemidir.

Bir ihtiyati tedbir kararının sahip olduğu bazı özellikler nelerdir?

İhtiyati tedbirler dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra talep edilebilir. Mahkeme, dava devam ederken bir ara karar verecektir. İhtiyati tedbir isteyen taraf iddiasını kanıtlamak zorundadır. İhtiyati tedbir kararı, telafisi mümkün olmayan zararları veya hak kayıplarını önlemek için verilmelidir. Burada yaklaşık bir kanıt gereklidir. Zararın kesin olması gerekmez. Bir önlem alınmadığı takdirde zararın ortaya çıkma ihtimalinin olması yeterlidir. Muhalefet ihtiyati tedbir kararına rıza göstermeyebilir, ancak daha sonra itiraz etme hakkını saklı tutar. İhtiyati tedbir kararları, kural olarak, yalnızca teminatın bulunduğu durumlarda verilir. Bazı durumlarda, teminat olmaksızın da ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

İhtiyati Tedbir Yönetmeliği Nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hâkim, bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına karar verme yetkisine sahiptir. Bunlar sınırlı değildir. Hâkim, gerektiğinde telafisi imkânsız zararları durdurmak veya önlemek için her türlü tedbire hükmedebilir.

HMK’da ne tür tedbirler vardır

Kanunda açıkça belirtilmemesine rağmen, doktrin üç tür tedbir kabul etmektedir. Doktrinde üç tür ana tedbir kabul edilmektedir.

  • Hükümden sonra, hükmün varlığını sağlamak ve hükmü icra etmek için alınan tedbirler.
  • Düzenleyici işlemlerin birincil amacı, uyuşmazlığın ana konusunu tüm tarafların yararına olacak şekilde çözmektir.
  • Geçici tedbirler, davacının tatmin olmaması durumunda bir uyuşmazlığı çözmek için atılan geçici adımlardır.

Mahkemeden nasıl ve nerede ihtiyati tedbir talep edebilirim?

Özel kanunlarda öngörülmediği sürece ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir. Hem davacı hem de davalı, eğer hem taraf hem de davalı iseler, ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirler. Dava açamayacak durumda olanlar dahi bu haklarını kullanabilirler. Davayı açan kişinin bunu yapmaya yetkisi olmalıdır. İhtiyati tedbir talebi davaya dahil değildir. Dava açılmadan önce dilekçe verilirse, doğrudan asıl davaya bakmakla görevli mahkemeye gönderilir. Dava ayrı olarak ele alınır. Ana mahkeme davaya bakacaktır ve tedbir talebinin yapılacağı yerdir. Mahkemeye bir dilekçe sunulur. Taraflar dava açtıktan sonra hukuki menfaatlerinin tehlikede olduğunu düşünüyorlarsa ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirler. Hâkim, davanın özelliklerine göre talep sahibinden istenen teminat miktarını belirleyecektir. Haksız bir ihtiyati tedbir talebi durumunda, karşı tarafın uğradığı zararlar için tazminat sağlanır.

İhtiyati tedbir dilekçesi nasıl hazırlanır?

Sadece ihtiyati tedbir talep ediliyorsa, dilekçenin hem dilekçe sahibinin hem de karşı tarafın isimleriyle birlikte hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir mahkemeye gönderilmesi gerekir. Ardından, talebin konusu, talep edilen ihtiyati tedbirin türü ve talebin nedeni yazılır. Daha sonra, ihtiyati tedbir talebini desteklemek için kanıtlar sunulur. Dilekçe sahibi, ihtiyati tedbir talebi yapıldıktan sonra dilekçeyi imzalamalıdır. Bir talep beyanı ihtiyati tedbir talebini içerebilir. Bu ifade genellikle dilekçenin sağ üst köşesine yazılır.

İhtiyati tedbir talebi reddedilirse ne olur?

Bazı durumlarda, mahkeme ihtiyati tedbir talebinin haklı veya gerekli olmadığına karar verebilir. Bu gibi durumlarda ihtiyati tedbir talebi reddedilir. Bu durumlarda ihtiyati tedbir talebi reddedilir. İhtiyati tedbir talebi reddedilen taraf, koşulların değişmesi halinde yeni bir ihtiyati tedbir talep edebilir.

Bir ihtiyati tedbir talebi kabul edilirse ne olur?

Başvurusu kabul edilen taraf, bir hafta içinde diğer taraflardan kararın uygulanmasını talep etmelidir. Talepte bulunan tarafın bu süre içinde kararın uygulanmasını talep etmemesi halinde ihtiyati tedbir kendiliğinden sona erer. Karar bir mahkeme süreci öncesinde alınmışsa, talepte bulunan tarafın davayla ilgili tüm belgeleri iki hafta içinde sunması gerekir. Karar bir davadan önce alınmışsa ihtiyati tedbir otomatik olarak kaldırılır.

İhtiyati tedbir kararına itiraz edebilir miyim?

İhtiyati tedbir kararına karşı taraf veya üçüncü kişiler tarafından itiraz edilebilir. Bu itiraz, aksi kararlaştırılmadıkça yürütmeyi durdurmayacaktır. İhtiyati tedbir kararı verilmesi halinde, karşı taraf dinlendikten sonra itirazda bulunulamıyordu. Yeni yasa itiraz hakkına izin vermektedir. İcra tarihinden itibaren bir hafta içinde, diğer tarafın mahkemenin yetkisine veya teminatına ve ayrıca davanın şart ve koşullarına itiraz etme hakkı vardır. İtiraz, eğer mevcut değillerse, başvurunun tebliğ edilmesinden sonraki bir hafta içinde yapılabilir. Mahkeme, son başvuru tarihi geçtikten sonra veya sayılanlar dışında herhangi bir nedenle yapılan itirazları kabul etmeyecektir.

İhtiyati tedbir kararına itiraz dilekçesini nasıl hazırlarım?

Dilekçe hem tedbir kararını veren mahkemeye hem de talep eden kişiye hitaben yazılır. Daha sonra ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi ve itiraz nedenleri açıklanır. Tedbir kararının kaldırılması için yasal dayanak açıklanır ve ardından bu yönde bir talepte bulunulur.

Teminatsız tedbir kararına ilişkin Yargıtay kararı var mıdır?

Hükümet tarafından onaylanmış bir belge veya delile dayanan bir tedbir talebi söz konusu olduğunda, talep sahibinin teminatsız tedbir talep etme hakkı vardır. Bu durumlarda, talep sahibinin bir hata yapması ve karşı tarafa haksız zararlar vermesi pek olası değildir. Bu gibi durumlarda karşı tarafa tazminat ödenmesi gerekmez. Yargıtay Kararı şu şekildedir:

“Davacı, ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda bir karar verilmesini istediğinden, kendisine teminata ilişkin yasal düzenlemelerin açıklanması gerekmektedir. Teminat şartlarını düzenleyen yasal hükümler farklıdır.
İhtiyati tedbir talep eden kişinin haksız çıkması halinde karşı tarafın uğrayabileceği zararları karşılamak üzere teminat göstermesi gerekmektedir. Talep
Mahkeme teminatı reddetmeye karar verirse, bunu kesin belge veya kanıtlara dayanarak veya durum ya da koşullar gerektirdiğinde yapabilir. Ancak mahkeme bu kararı verirken gerekçelerini belirtmek zorundadır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi. 2013/6983K.)

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours