İRTİFAK HAKKI NEDİR?

İRTİFAK NEDİR

İrtifak hakkı, mal sahibine taşınmazdan yararlanma ve taşınmazdan kâr elde etme imkânı sağlayan bir taşınmaz mülkiyet hakkıdır. Bu irtifak hakkına konu olan taşınmaz, mal sahibinin mülkiyet hakkından kaynaklanan belirli hakları kullanmasının engellenmesine veya bu hakların başka bir kişi tarafından kullanılmasına tahammül etme yeteneğine sahip olmalıdır.

İrtifak hakkı nedir?

Bir taşınmaz mal üzerinde irtifak hakkı tesis edildiğinde, mal sahibinin bu taşınmaz mal üzerindeki haklarını sınırlar veya mal sahibinin taşınmaz malı kullanma şeklini kısıtlar. İrtifak hakkı taşınmazın lehine veya taşınmaza doğru kurulabilir. Taşınmaz üzerinde kurulan irtifak hakkı karar verene ait iken, taşınmaz maliki taşınmazın malikidir. Taşınmaz lehine kurulan irtifakın konusu 2 ayrı taşınmazdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, taşınmazın zilyetliğini kazanan kişi, ayrıca irtifak hakkını da kazanır. Uygun irtifak, yetkili/gerçek kişi ile taşınmaz arasında kurulur.

İrtifak Haklarının Tamamen Farklı Biçimleri Nelerdir?

Kazanç Sağlama Hakkı: Mal sahibine kar elde etme hakkı sunar. Haklar devredilemez veya miras bırakılamaz. Uygunluk verilmeden önce, süresine karar verilmelidir. Süreler gerçek kişiler için ömür boyu, tüzel kişiler için ise en fazla 100 yıl olarak belirlenebilir.

Tapu sicilinde konut olarak kayıtlı taşınmazın bu sınıfa girip girmediğisorgulanır. Bu irtifak hakkı, hibe sahibine mülk içinde ikamet etme hakkı sunar.

Üst Hakkı Bu hak, bir taşınmazın altında veyaüstünde inşaat yapmanıza izin verir. Üst yapı hakkı sahipleri, başkalarına ait taşınmazlar üzerinde inşaat yapma hakkına sahiptir. Otuz ila 100 yıl arasında tesis edilebilir. Ayrıca, ilk sürenin yüzde 75’inden sonra 100 yıla kadar uzatılabilir. Üst yapı hakkı devredilebilir veya miras bırakılabilir.

Faydalı Kaynak Hakkı Bu irtifak hakkı, faydalı kaynak haklarının malikine veya malikine veya üzerinde bulunduğu taşınmazın malikine ait olabilir.

Çeşitli İrtifak Hakları (Geçit: Spor faaliyetleri Disiplini, fotoğraf çekme uygulaması)

İrtifak hakları devredilebilir mi?

İrtifak haklarının değiştirilmesi herhangi bir düzenleme ile yasaklanmayacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Yönetmeliği bölümünde düzenlenmiştir. Bunun için kuralları incelemek ve irtifak türüne karar vermek faydalı olacaktır. İntifa hakkının devrini düzenleyen TMK Madde 806, bu hakkın ancak sözleşmede kararlaştırılmışsa devredilebileceğini belirtir. Bununla birlikte, TMK’nın 826. maddesi, sözleşmeyle kararlaştırılmış başka bir durum olmadıkça, üst hakkının mirasçılara da devredilebileceğini öngörür. TMK’nın 837. Maddesi uyarınca, köken hakkı da devredilebilir ve miras bırakılabilir. TMK Madde 823 uyarınca, yerleşim yeri uygunluğu devredilemez veya miras bırakılamaz. Son olarak, TMK’nın “farklı irtifak hakları” başlıklı 838. maddesi uyarınca, bu hak, kararlaştırılan diğer haller dışında devredilemez ve miras yoluyla intikal edemez.

İrtifak hakkının süresi ne kadardır?

İrtifak hakkının 30 yıla kadar tapuya tescil edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, süresiz olamaz. İrtifak hakkı 100 yıla kadar tescil edilebilir. Bununla birlikte, yetmiş beşinci yıldan sonra bir 100 yıl daha uzatılabilir.

Üzerinde irtifak hakkı bulunan gayrimenkulün satışı mümkün müdür?

Açıklamalarımızdan da görebileceğiniz gibi, zilyetlik hakkı taşınmaz üzerindeki irtifak hakkı ile sınırlandırılmıştır. İrtifak hakkı taşınmazın satışını durdurur mu? Uygun irtifak, taşınmazın uygun şekilde kullanılmasını kısıtlar. İrtifak hakkı, tasarruf imkânını yasaklamaz. Bu nedenle, taşınmazlar üzerindeki irtifak hakları satın alınabilir. Bununla birlikte, tapunun şerhler sütununa irtifak hakkı şerhi konulmuşsa, taşınmaz satın alınsa bile irtifak hakkı devam eder. Yeni malikin mülkten yararlanma hakkı kısıtlanabilir.

Hayvancılık İrtifakı Nedir?

Devlet, araziyi hayvancılık için kullanmaları için bölge sakinlerine irtifak hakkı verir. İlin bu hakkı elde etmesini sağlamak için, Atmosfer ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne talepte bulunmalıdır. Bu irtifak hakları 30 yıl için geçerlidir. Finansman sağlandıktan sonra, arazinin bir irtifak hakkı sahibine tanıtılması mümkündür.

Tapu Sicilinde İrtifak Hakları

İrtifak hakları, mal sahibine zilyetliğe yakın haklar sunduğundan, genellikle tapu sicilindeki gayrimenkul web sayfasından ayrı olarak listelenirler.

Kat mülkiyeti irtifakı nedir?

Konut fiyatları ve teknolojik gelişmeler artıyor. Müteahhitler, arsa alışverişinden uzak durmak için arsa payı karşılığında geliştirme işi yapacaklar. Böyle bir ortamda, mülkiyet ihlallerini ortadan kaldırabilecek ve hak eksikliğini önleyebilecek yetkili bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç kat mülkiyeti irtifak kuralları ile karşılanmaktadır. Kat mülkiyeti irtifakı, tarafsız bölümleri kat mülkiyetine dönüştürmenin bir yolu olarak arazi ev sahipleri ve ortak mal sahipleri arasında kurulan bir irtifaktır. Geliştirmenin başlangıcından sonuna kadar, kat mülkiyeti irtifakının ev sahipleri ev sahipleridir. Geliştirme altındaki bir binadan arsa üzerinde bir kat mülkiyeti satın alma hakkı olarak da adlandırılan kat mülkiyeti irtifakı, hak sahiplerine aittir.

Kat mülkiyeti irtifakını nasıl kurabilirim?

Bu irtifakı kurmak için Tapu Sicil Müdürlüğü’nün resmi bir senet düzenlemesi gerekir. Kat mülkiyeti irtifakı, arsa sahiplerine arsa payları oranında verilir. Kat mülkiyeti irtifakını tespit etmek için tüm hissedarların tapu sicil müdürlüğüne ortak bir başvuru yapması gerekir. Bu belgede bağımsız bölümlerin, ortak alanların ve eklentilerin büyüklükleri belirtilmelidir. Mimari plan ve yönetim planı da tüm taraflarca imzalanmalıdır. Tapu memuru, çoğunlukla başvuruya dayanarak resmi tapu ve tescil işlemlerini tamamlar ve kat mülkiyeti irtifakını işaret eder.

Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl dönüştürülür?

Kat Mülkiyeti Yönetmeliği uyarınca, yapı kullanma izin belgesi verilmiş bir kat irtifakı, öncelikle bu belgeye dayanılarak resen kat mülkiyetine çevrilebilir. Bu işlem, arsa sahibinin veya kat irtifakına sahip olanın talebi üzerine yapılabilir. Tarafsız bölümlerin 2/3’ü kullanılıyorsa ve inşaat tamamlanmışsa, kat mülkiyeti kurulmasa bile kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark nedir?

Her ikisi de tapudur, ancak kat mülkiyeti irtifakı sahibinin arsa payına eşit bir arsa tapusu vardır.

Kat mülkiyeti kurumu, yapının kat mülkiyeti irtifakı kurumu tarafından akredite edilen misyona uygun olarak inşa edildiğini gösterir.

Bir kat mülkiyeti irtifakı için ipotek almak, bir kat mülkiyeti binası için ipotek almaktan daha zordur. Bunun nedeni, görevin yerine getirilmeyecek olması ve yapının daha sonra tehlikeli olmasıdır.

Yargıtay Kararları

“Geçişe uygun”Öncelikle zilyetliğe dayalı bir mülkiyet hakkıdır. Bu hak, mal sahibi tarafından tutulur Doğrudan Doğru Çalışma Taşınmaz malın sahibi uygun bir irtifak hakkı tesis edilmesini talep etmelidir Zilyetliği tespit etmek. Bu yükümlülüğü yerine getirmek taşınmaz malikinin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirildiğinde geçit irtifakı tanınmış olur. “Dışarı fırlıyor” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017, 1826 E., 2021/991K.)

“Zorunlu Su Yolu İrtifakı” Talep eden tarafından uygun bir zorunlu su yolu tesis edilmesine yönelik talepler Birinci adım, uygun bir su ihtiyacının olup olmadığının tespit edilmesidir. Daha sonra, taşınmaz mülkün bu talebi karşılamak için kullanılıp kullanılamayacağını netleştirmektir. Son olarak, taşınmazın bu talebi karşılayıp karşılayamayacağını analiz etmek. Yine de suya ihtiyaç varsa, aşırı fiyat ve enerjiye maruz kalmadan bunu sağlamak için tamamen farklı bir yaklaşım keşfetmek çok önemlidir. Kurulacak faydalı kaynağın ev sahiplerinin arayışları göz önünde bulundurulur. Bu gibi durumlarda, zorunlu bir su irtifakı gereklidir. Dava, görevle ilgili tüm mülk sahiplerini ve faydalı kaynak ev sahiplerini içermelidir. Bu tür bir irtifak hakkı yetkili bir hak olmayacaktır. Kusursuzluk ilkesine saygı gösterilmelidir. Seçim ayrıca kanalın türünü, güzergahını ve muhtemelen hangi yollarla kullanılacağını da içermelidir.Yargıtay 14. HD, 2021/1459E. 2021/3275K.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours