İŞ KAZASINI BİLDİRMEMENİN CEZASI

İŞ KAZASI BİLDİRMEME

İşverenler, sigortalı bir çalışanın karıştığı herhangi bir kazayı bildirmek zorundadır. İşveren, Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında bildirimde bulunmazsa ceza alacaktır. Bir işveren, iş kazasını belirtilen süre içinde bildirmezse ceza alır. Yazımızda iş kazası bildirim süreleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İş kazasının bildirilmemesi para cezasına neden olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazasının kendisine bildirilmesinden sonra işveren veya sağlık hizmeti sunucusunun kanunda belirtilen süre içinde bildirimde bulunmaması halinde idari para cezası uygulayabilir.

İdari para cezası, sahada çalışan işçi sayısına ve tehlikenin düzeyine göre belirlenir. Tablo her yıl güncellenir ve bildirimde bulunmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır. Bu idari para cezasına işverenler ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından itiraz edilebilir.

Kanuna göre ceza miktarı tehlike seviyesine ve işyerindeki çalışan sayısına bağlı olarak artmaktadır.

Eğer 10’dan az çalışanınız varsa ceza 3.825 TL’dir. 10-49 çalışanı olan işyerleri için ceza 3.825 TL’ye çıkmaktadır. Eğer 50’den fazla çalışanınız varsa ceza 5.737 TL’dir.

Tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerleri için cezalar 4.781TL, 5.737TL ve 7.650TL arasındadır.

Ceza miktarı, her bir işyerinde kaç işçi bulunduğuna göre hesaplanmaktadır.

İşverenler ayrıca kaza sonucunda bir çalışanın maruz kaldığı tüm masrafları da karşılamak zorundadır. İşveren hem idari para cezasından hem de çalışanın tedavi masraflarından sorumludur.

Kurum Tarafından Ödenen Masrafların Geri Alınması

Bir iş kazası sonrasında, bir işçi SGK geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanabilir. Kazanın öngörülen süre içinde rapor edilip edilmediği önemli değildir. Kurum, kaza raporunu zamanında almazsa işvereni cezalandıracaktır. Böyle bir durumda kurum SGK geçici iş göremezlik ödeneğini çalışandan tahsil edecektir. Bir kaza meydana geldikten sonra mümkün olan en kısa sürede kuruma bildirimde bulunmak hayati önem taşımaktadır. Bildirim zamanında ulaşmadıysa kazayı mümkün olan en kısa sürede bildirin. İşveren daha az ceza ödeyebilecektir.

Bildirimin belirtilen süre içinde yapılmaması halinde, işveren, bildirim tarihi ile kazanın meydana geldiği tarih arasında bir kaza olması durumunda kurum tarafından işçiye ödenen tüm yardımları faiziyle birlikte kuruma geri ödemekle yükümlü olacaktır.

Kendi hesabına çalışan işçiler kuruma kazayı daha sonra bildirirlerse, yardımlar kazanın meydana geldiği tarihe göre değil bildirim tarihine göre sağlanacaktır.

Sigortasız çalışanlar SGK’ya bildirimde bulunmadan önce iş kazası geçirebilirler. Bu durumda kurum tüm yardımları çalışana ödeyecektir. İşveren yasal süreden sonra bildirimde bulunmuşsa kazayı zamanında bildirip bildirmediğinin tespiti çok önemlidir. İşveren yasal süre içinde bildirimde bulunmuşsa sorumlu tutulmayacaktır. İş kazası ve işe giriş bildirimi aynı gün gerçekleşmişse, o zaman farklı bir süreç uygulanır. İşveren, işe giriş bildiriminin kazadan önce bir kuruma gönderildiğini kanıtlamalıdır. Bu sayfada iş kazaları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İş Kazası Bildiriminde Bulunmamanın Cezası Yargıtay Kararları

Karar 1

Kurumun sigortalının çalıştığını tespit ettiği tarihten önce meydana gelen bir kaza, hastalık veya gebelik durumunda Kurum tüm masrafları ödemek zorundadır. Eğer bir gelir bağlanırsa, 26. Maddeye başvurulmaksızın doğrudan işverene ödenecektir. Mahkeme, taraflarca sunulan hukuki ve maddi olgular ışığında, sigortalının davalı ile çalıştığını davacı Kuruma öngörülen süre içinde bildirip bildirmediğinin kontrol edilmesine karar vermiştir. Bu amaçla çalışanın tahsis ve sigorta dosyası sunulmuş, ancak 9. ve 10. maddelerde belirtilen koşullar incelendikten sonra herhangi bir karara varılmamıştır. Mahkeme, bu maddi gerçekler ve hukuki sorunlar ışığında, sigortalının davalı tarafından işe alındığına dair davacı Kuruma zamanında işe giriş bildirgesi verilip verilmediğinin araştırılmasına karar vermiştir. Bunun için sigorta ve tahsis personel dosyası getirtilmiştir.

Yazılı karar kısmi değil tam bir değerlendirmeyi yansıtmalıdır. Bu durum usul ve yasaya aykırıdır.

Yargıtay 10. Hukuk D. 2017/5068 E. , 2019/7673 K.

Karar 2

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; iddia, savunma ve dosya kapsamına göre davanın kabulüne, SGK’ya yapılan tebligatın
adresine yapıldığından bahisle yargılamaya devam olunmasına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkeme, sanık vekilinin temyiz itirazlarının yerinde olmadığına karar vermiştir.
Mahkeme, sanık vekilinin temyiz itirazlarının reddine oybirliği ile karar vermiştir. Usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours