MİSİLLEME DAVASI NEDİR?

İstihkak

İstihkak nedir sorusuna cevap verebilmek için istihkakın ne olduğunu anlamak önemlidir. İstihkak Arapça kökenli bir kelime olup hak, hak edilen anlamına gelmektedir. Bu makale hacizde istihkak konusuna odaklanacaktır. Haciz işlemleri arttıkça “istihkak nedir” sorusu daha sık sorulur hale gelmiştir. Haciz, icra hukuku kapsamına girmektedir. Kişilerin yasal haklarını koruyabilmeleri için icra hukuku konusunda deneyimli bir avukata danışmaları gerekmektedir.

Haciz nedir?

Haciz, taşınır veya taşınmaz malların mülkiyetini belirleyen bir mahkeme işleminin adı olarak da bilinir. Haciz, doğası gereği acil bir konudur. Süreç basittir. Süreç, haciz talebinde bulunan kişinin talebini haczi gerçekleştiren icra dairesine iletmesi ile başlar.

Bir haciz davası açmak için belirli adımların atılması gerekir. İcra memurları, alacaklının ödeme emrini tamamlamasının ardından borçluların mallarına ve alacaklarına el koyar. Süreç sırasında, icra memurları yanlışlıkla borçlunun varlıklarının üçüncü şahısların malı olduğuna inanabilir. Bu senaryoda, borçlu haciz talebinde bulunabilir veya üçüncü bir taraf bunu yapabilir.

İhtiyati Haciz Talepleri Nedir?

İcra memuru haciz sırasında bir haciz talebinden haberdar edilirse, bunu haciz tutanağına not eder. Haciz gerçekleştiğinde durum bilinmiyorsa, talebin hacizden itibaren yedi gün içinde iletilmesi gerekir. İcra dairesi böyle bir talepte bulunulup bulunulmadığını alacaklıya bildirir. Alacaklı üç iş günü içinde itiraz etmezse haciz kaldırılır. Sürelerin hak düşürücü nitelikte olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Talebin üçüncü kişiden alınmasından itibaren üç gün içinde alacaklı (veya borçlu) itiraz ederse, icra dairesi dosyayı derhal mahkemeye gönderir. Mahkeme dosyayı değerlendirir ve inceler. Bu değerlendirmede mahkeme, talebin inandırıcı, gerçek ve samimi olup olmadığını belirler. Mahkeme, haciz talebinin sadece fiili haczi önlemek için yapılıp yapılmadığını değerlendirir. Dava açma süresi, mahkemenin kararını üçüncü bir tarafa tebliğ etmesiyle işlemeye başlar.

İhtiyati haciz ile haciz arasındaki fark nedir?

Borçlu veya başka bir taraf o sırada talep etmemiş olsa bile haciz gerçekleşecektir. Mallar muhafaza altına alınamaz. Mallar bir yediemin deposunda tutulamaz. Haczedilen mallar talepte bulunan kişiye iade edilir. İcra mahkemesi dava hakkında karar verene kadar tutulamazlar.

Haciz işlemlerinde taraflar kimlerdir?

Haciz işlemi gerçekleştiğinde mallar alacaklının elinde ise üçüncü kişilerin dava açma hakkı vardır. Bu durumda, mülkiyet hakkı iddia eden kişi dava açabilecek üçüncü kişidir. Üçüncü kişinin mal sahibi olması gerekli değildir. Dava, üçüncü kişinin mülkün sahibi olması durumunda da açılabilir. Alacaklı bir el koyma davasının hedefi olabilir. Alacaklı, ihtilaflı taşınmaz veya mobil mülke karşı haciz koyan kişi olacaktır.

Bazı durumlarda, birden fazla alacaklı bir borçluya karşı icra takibi başlatabilir. Birden fazla kişi icra takibi başlatırsa ve aralarında zorunlu bir dava arkadaşlığı varsa, haczedilecek mülk için ortak bir talepte bulunulmalıdır.

Haczedilecek malların alacaklıya ait olması gerekmez. Üçüncü kişilerin elinde bulunan ve borçluya ait olan mallar veya alacaklar da haczedilebilir. Malların üçüncü kişilerin zilyetliğinde olması durumunda farklı bir prosedür izlenir. Bu durumda haciz talep eden üçüncü kişi, alacaklıya beyanını bildirir. Alacaklının haciz işlemine başlama süresi, üçüncü kişinin talebini kendisine bildirmesiyle başlar. Bu durumda alacaklı, üçüncü kişinin haciz talebine itiraz etmiştir.

Hangi haklar haciz kararına tabidir?

Yaygın inanışın aksine, haciz davalarının bir mal talebi ile birlikte açılması gerekmez. İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre rehin hakkına dayanılarak da haciz davası açılabilir. Yargıtay, tüm haklar için haciz davası açılabileceğini kabul etmektedir.

Bir parça asıl nesneden ayrılırsa niteliğini kaybedecektir. Genel olarak bir şey haczedildiğinde bütünleyici parçanın da haczedildiği kabul edilmektedir. Bütünleyici parçalar için ayrı bir el koyma davası açılmasına gerek yoktur. Aynı şekilde Yargıtay kararları da bütünleyici parçaların ayrı ayrı haczedilemeyeceğini göstermiştir. Mobil bir şey, ana eşyayı kullanmak veya ondan yararlanmak için kullanılıyorsa eklentidir. Eklentiler ana eşyaya ayrı ayrı takılabilir. Haciz sahibi, borçlu ile aynı kişi değilse haczin kaldırılmasını talep edebilir.

Zapt davası, belirli kişisel hakları geri almak için kullanılabilir. Bu haklar, tapu siciline bazı kişisel haklar şerh edilerek güçlendirilebilir. Bu şekilde, güçlendirilmiş kişisel hakların bir parçası olan önalım, alım ve geri alım hakları da temlik yoluyla ileri sürülebilir. Yargıtay henüz davayı tam olarak onaylamadığı için temlikin daha istikrarlı hale geldiğini söylememiz mümkün değil.

Tazminat talebi önemli bir haktır. Bir el koyma davasına ve tabii ki bir tazminat talebine konu olabilir. Çalınan veya kaybolan mallar için el koyma davası açılabilir. Malları kendi istekleri dışında ellerinden alınan mal sahipleri el koyma davası açabilirler. Malları elinde bulunduran kişinin kötü niyetle hareket ettiği düşünülmelidir.

El koyma davalarında hangi mahkeme yetkilidir?

Davaya bakmakla görevli mahkeme icra mahkemesidir. Yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı veya haczedilen malların bulunduğu yer mahkemesidir. Bu kuralın uygulanmadığı bazı davalar istisnadır. HMK yetki kuralları bir istisnaya izin vermektedir. İhtilaf konusu mal taşınır ise, haciz davası malın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

Miras, haciz davası için temel oluşturabilir mi?

Mirasçı, başka bir kişinin zilyetliğindeki malların veya miras haklarının haczi ve iadesi için dava açma hakkına sahiptir. Dava, mirasın öğrenilmesinden bir yıl sonra açılmalıdır.

Malınıza el koyan kişiye karşı dava açmak için son tarih nedir?

Haciz davaları, mallara el konulduktan sonra yedi gün içinde açılmalıdır. Bu yedi günlük süre haciz süresidir. Yani mahkeme tarafından resen dikkate alınır. Süre geçtikten sonra dava açılması mümkün olmayacaktır. Süreye uyulmadığı takdirde dava açılması imkânsız hale gelecektir. Sürenin aşılması halinde, ihtilaflı mülkün satışı etkilenmeyecektir.

Haczi sonradan fark eden tarafların haklarını korumak için yasa koyucu farklı bir süre sınırı belirlemiştir. Haciz daha sonra öğrenilirse, haciz, haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Haciz Davalarında Yargıtay Kararları

“Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. 4.6.2015 tarihindeki el koyma işlemi üçüncü bir taraf için gerçekleştirilmiştir. Çalışan ve kişi İki dilli tercüman kullanılması tavsiye edilir Ben Oraya nasıl ulaşılacağı belli değil. Bir talepte bulunma yetkisi Ek Üçüncü Taraf Faiz Oranları . You kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmelisiniz. Üçüncü Taraf Davalı Bu bir iddia değildir. Fonların Tahsisi İİK Madde 96/3 uyarınca, talepler yedi gün içinde yapılm alıdır.
Davacı Alacaklı Dava açmak için yasal bir zorunluluk yoktur Madde 99 İİK – tahsis edilentutarı talep edin HMK 114/h ve 115/2 maddelerine göre ,talep, talep olmaması nedeniyle usulden reddedilir . Davacı Alacaklının Antalya 11 . İcra Müdürlüğü Tarih 11/06/10 Talep eksikliğinden usulden reddine karar verilmiştir. HMK 114/h ve 115/2 maddeleri . Tarih 2015 Davacı alacaklı No. 11.6.2015 İddiayı destekleyecek deliller sunulmuştur Del il yoktur Geçerli Talep Paraya el konulması Dava konusu malların haczi Şikayet Davalının sorumluluğu değerlendirilirken davacı alacaklının izlediği sürecin dikkate alınması önemlidir . yargılama giderleri. Davanın olduğu gibi kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. .”

yargıtay8. HukukDairesi 2016/10373 E...

Geçerli bir haciz davanın olmazsa olmaz koşuludur. Nihai karara kadar tüm aşamalarda buna uyulmalıdır. “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Bir davanın haciz aşamasına geçebilmesi ve geçerli olabilmesi için icranın kesinleşmesi gerekmektedir.
Bilmeniz gereken ler Nasıl YapılırŞimdi Bilet Satın Alın Yasal Feragat,alacakların, borçların, hakların ve yükümlülüklerin tasfiyesidir Sipariş vermeniz gerekirCümleyi sonlandırın Yasal değildir Aşağıda en son üyelerin bir listesi bulunmaktadır.. Ticaret sicili kayıtlarından çıkarılan borçlu aleyhine dava açılmadan tüzel kişilik kaldırılamaz. .”

Yargıtay8. Hukuk Dairesi 2019/3661 E. 2019/6892 K.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours