KAMBİYO SENEDİ NEDİR?

Bono, Türk hukukunda bir tür kıymetli evrak olarak kabul edilmektedir. Ekonominin birçok alanında ve özellikle ticarette önemli bir araçtır. Bonolar, geçerliliklerinin veya ihraçlarının altında yatan hukuki ilişkinin ilgili olmaması anlamında soyuttur. Bu bağlamda, bonolar borç geri ödemesinin kayıtsız ve şartsız kabulünü ifade eder. Bu tahviller herhangi bir niteleme olmaksızın koşulsuz olmalıdır. Bu tahviller bir kişinin mülkiyetinden diğerine dolaşabilmelidir.

Kambiyo senetlerine ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senetleri kredi kartlarına benzer. Borçlu olunan parayı temsil ederler. İlişki, bir fatura basıldığında kurulur. Bu ilişki, bu faturaya yol açan borç ilişkisinin geçerliliği ne olursa olsun geçerlidir. Hangi borç ilişkisinin senedin düzenlenmesine yol açtığı bilinmemektedir. Metin, alacağın senetten farklı bir kaynaktan doğduğunu açıkça ortaya koymamaktadır. Alacaklının borçtan sorumluluğu sadece senette belirtilen miktarla sınırlıdır.

Kambiyo senetlerinde haciz prosedürü nedir?

Mevzuatımız, kambiyo senetlerine ilişkin haciz işlemlerinde uygulanacak şartları ve usulleri belirlemektedir. Senedi düzenleyen alt ilişki için hem genel haciz hem de icra takibi yapılabilmektedir. Kambiyo senetlerine ilişkin genel bilgiler verildikten sonra bu icra prosedürü ele alınacaktır.

Tüm kambiyo senetlerinin ortak özellikleri nelerdir?

Bu kambiyo senetleri yüksek tedavüle ve maddi değere sahiptir. Belirli bir tutarın ödenmesi için düzenlenirler. Kambiyo senetleri mal teslimi için ödeme olarak düzenlenmez. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kambiyo senetleri nedeni olmayan yasal işlemlerdir. Soyut olabilirler, ancak bu, düzenlenmeleri için yasal bir neden olmadığı anlamına gelmez. Yalnızca bir senet hukuki bir ilişki kurabilir. Bir senedin geçerliliği borç ilişkisine bağlı değildir. Kambiyo senetleri yasal olarak ciro edilebilir. Kambiyo senetleri ciro ve teslim yoluyla devredilebilir. Tersi isteniyorsa senedin sıra numarası açıkça gösterilmelidir. Bu durumda senet nama yazılı hale gelir ve ancak alacağın temliki hükümlerine göre yeniden satılabilir. Bu senetlerin tedavül kabiliyetine sahip olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu vahim durum nedeniyle borçlu ödeme anında senedin kimin elinde olduğunu bilememektedir. Senedi elinde bulunduran kişinin vade tarihinde borçluyu ziyaret etmesi gerekecektir.

Kambiyo Senetleri Yönetmeliği nerede yer almaktadır?

Üç farklı türde kambiyo senedi mevcuttur. Bunlar Ticaret Kanunu’nda “kıymetli evrak” başlığı altında yer almaktadır.

Farklı senet türleri nelerdir?

Türk hukuku üç tür kambiyo senedi tanımaktadır. Üç farklı tür bulunmaktadır.

  • Kambiyo senedi, keşidecinin alacaklı lehtar sıfatıyla hareket eden kişiye karşı olan borçları veya yükümlülükleri nedeniyle muhatabın keşideciden olan alacağını ödemesini sağlayan sözleşmeye dayalı bir anlaşmadır.
  • Kanunda özel bir hüküm yoksa, kimsenin adı belirtilmeyen senetleri imzalayan kişi borçtan sorumludur.
  • Bu banka çeki ciro edemez. Bu banka çeki ciro edebilir, ancak hamiline ve muhataba yazılamaz.

Kambiyo Senetleri Zamanaşımı Kapsamına Girer mi?

Ticaret Kanunu, borçlu olunan miktara bağlı olarak bir alacaklı tarafından ileri sürülebilecek talepler için zamanaşımı süresini belirler.

Kambiyo Senetleri için Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kambiyo senetleri, sosyal çevrelerde “senet” olarak da adlandırılan hamil tarafından haczedilebilir. 3 yıl geçtikten sonra hamil tarafından keşideciye karşı ileri sürülen talepler geçerliliğini yitirir. Bir çek söz konusu olduğunda hamilin talepleri çekin düzenlenmesinden üç yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır. İbraz sürelerinin önemli olduğunu unutmayın. Çek ödeme ile aynı yerde düzenlenmişse, tarihten 10 gün sonra ibraz edilmelidir.

Senet veya kambiyo senetlerinin haczi için hangi koşullar geçerlidir?

Alacakların öncelikle bir senede dayanması gerekir. Bu da bu işlemin sadece çek, poliçe ve bonolar için yapılabileceği anlamına gelmektedir. Bu icra işlemi sadece yetki belgesi hamili tarafından başlatılabilir ve senetten sadece borçlu sorumludur. Senet ayrıca ödenmiş olmalıdır.

Senetlerin özel olarak haczedilmesini nasıl talep edebilirim?

Borcu teminat altına alan bir rehin olsa bile, icra işlemlerini başlatmak için bir senet kullanılabilir. Alacaklı, kambiyo senetlerini haczettirmek istediğini açıkça belirtmelidir. Alacaklının ayrıca takibin dayandığı senedin aslını ve alacaklı sayısını belirten onaylı bir örneğini de eklemesi gerekir.

Kambiyo senetlerinin icrasına itiraz edebilir misiniz?

Borçlu ödeme emrini kabul etmiyorsa, itiraz etmek için beş gün süresi vardır. Ödeme emrinin tebliği doğru değilse, 5 günlük süre işlemeye başlayacaktır. İtiraz, icra dairesinin yetkisine, kambiyo senedine ve üzerindeki imzaya veya borcun ödenmesine veya ertelenmesine ilişkin olabilir. Tüm itirazlar yazılı olarak yapılmalıdır.

Banka hesabıma bir kambiyo senedinin haczedilmiş olması hoşuma gitmiyorsa ne yapabilirim?

İcra Dairesine yapılan tüm itirazlar geçersizdir. İcra memuru itirazı mahkemeye sunmak zorunda değildir. İcra dairesinin yetkili olduğu mahkeme, mahkeme olacaktır.

Kambiyo senetlerine yapılan itirazların amacı nedir?

Bir senede itiraz eden borçlu, senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eder. Senetteki imza değil, sadece kayıt söz konusu olduğunda, bu bir yanlış şikayet olarak kabul edilir. Tahrifat itirazı imzaya itiraz değildir.

Bir senede nasıl itiraz edilir?

İmzanın kime ait olduğunu belirlemek için tartışmalı olması halinde bir uzman imzayı inceleyecektir. İmza anlaşmazlığı nedeniyle takip geçici olarak durdurulursa ve borçlunun itirazı reddedilirse borçlu inkar cezasına çarptırılır. Borçlu itirazı kabul ederse alacaklı para cezasına çarptırılabilir ve reddedilebilir. Bu, alacaklının ağır ihmal ve kötü niyet gösterdiği bir durumdur. Alacaklının genel mahkemelerde dava açması halinde geciken tek şey tahsil para cezasıdır. İster yazılı ister hamiline yazılı olsun, kambiyo senedi sahtedir.

Kambiyo senedine ödemeden ne kadar önce itiraz edebilirim?

Yukarıda da belirtildiği gibi borçlu, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa 5 gün içinde icra mahkemesine başvurmalıdır. Senetlerdeki imza kendisine ait değilse kabul edilecektir.

İtiraz dilekçesi verildiğinde icra takibi durur mu?

İtiraz halinde satış dışındaki amaçlarla yapılan icra takipleri kendiliğinden durmaz. Mahkeme, telafisi imkânsız zararların doğabileceği kanaatine varırsa ve itiraz edenin haklı sebepleri varsa icra takibini geçici olarak durdurabilir.

Kambiyo senetlerine ilişkin borçlara itirazın dayanağı nedir?

Bir borç ödenmişse veya alacaklı ödemeyi geciktirmişse şikayette bulunulabilir. Borç zaman aşımına uğramış olabilir, bu da itiraz gerekçelerinden biridir. İddiaları kanıtlamak için bir satış senedi veya alacaklı tarafından imzalanmış resmi bir belge kullanılabilir.

Kambiyo senetleri menfi tespit davasına konu olabilir mi?

İtiraz sürelerini kaçırmış olan borçlular, borçlu olmadıklarının tespitini istiyorlarsa dava açabilirler. Bu dava ile icra takibi kendiliğinden durmaz. Mahkemeden icra takibinin durdurulmasını isteyebilirsiniz.

Kambiyo senetlerinin haczine veya iptaline ilişkin şikâyette bulunulabilir mi?

İcra mahkemesi, davanın dayanağı olan belge bir senet veya kambiyo senedi değilse veya dava edilen kişi borçlu olma hakkına sahip değilse, beş gün içinde şikayeti alabilir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours