KONKORDATO NEDİR?

konkordato nedir

Konkordato nedir ve hangi türleri vardır? Adi Konkordato nedir? Konkordato nedir? Bu makale, tüm bu soruların yanı sıra konkordato ile ilgili diğer birçok sorunun cevabını içermektedir.

Konkordato nedir?

Konkordato, bir borçlu ile alacaklıları arasında gerçekleşen ve mahkeme tarafından denetlenen bir anlaşmanın kısaltmasıdır. Bu anlaşmanın iki farklı içeriği olabilir. Öncelikle, taraflar borcu kapatmak için belirli bir yüzde ödemeyi kabul edebilirler. Borçlunun taksitler halinde ödeme yapmasına izin verilebilir ve böylece yükümlülüklerinden kurtulabilir. Konkordato, literatürde borç anlaşması ya da iflas anlaşması olarak da adlandırılmaktadır. Konkordatolar hem adi borçlular hem de iflasa tabi olanlar için geçerlidir.

Konkordato, hem alacaklının hem de borçlunun ihtiyaçlarını ve çıkarlarını göz önünde bulunduran yapılandırılmış bir çözüm yoludur. Her iki tarafın da bir anlaşmaya varmak için fedakârlık yapması gerekecektir. Bir kişinin istese bile borçlarını geri ödeyememesi mümkündür. Bunun nedeni günlük rutin işler olabilir. Borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyen bir borçlunun ekonomik geleceği ciddi şekilde zarar görebilir. Alacaklı, kendisine borçlu olunan tutarın tamamını alamayabilir. Birden fazla alacaklı olduğunda, biri alacağını alırken diğerleri beklemek zorunda kalabilir. Konkordatolar, tarafları uzlaşmaya zorlayarak bu durumdan kaçınmak için tasarlanmıştır.

Konkordatolar mahkeme kararlarını uygulamak için kullanılmaz. Alacaklılar bir borçluyu bu şekilde takip edemezler. Bu prosedür, borçlunun iflastan veya olası icra işlemlerinden kaçınmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mevcut çeşitli konkordato türleri nelerdir?

Konkordato türlerini iki gruba ayırabilirsiniz: icra yöntemleri ve icra süreleri. Konkordatolar uygulanma zamanlarına göre sınıflandırılır. İflas konkordatolarının yanı sıra malvarlığının terki konkordatolarını da içerirler. Konkordatolar türlerine göre sınıflandırılmıştır. İndirimli konkordatolar, süreli konkordatolar ve karma konkordatolar olarak ayrılırlar.

A) İcra zamanına dayalı konkordatolar

1 – İflas Dışı Konkordato: Gündemde borçlunun teklifi var. Konkordato anlaşmaları, iflasla karşı karşıya olan bir kişi tarafından iflas başvurusunda bulunmadan önce sunulabilir. Borçluyu iflastan kurtarmak için bu teklifin mahkeme tarafından onaylanması ve alacaklılar tarafından kabul edilmesi gerekir.

2- İflasta Konkordato: İflas eden borçlunun yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı sorusudur. Borçlu “müflis” sıfatını kaldırmak ve borçlarını yeniden yapılandırmak istemektedir. Tüm iflas hükümlerinin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için mahkemenin konkordatoyu tasdik etmesi gerekir. Bu çare sadece iflas işlemlerinin başlangıcı ile dağıtım arasında müflis için kullanılabilir.

3 – Terk veya Malvarlığı Konkordatosu Bu durumda borçlu malvarlığını alacaklılara devreder. Bu, borçlunun iflastan kaçınmasını ve borçtan kurtulmasını sağlar. Yasal prosedürlere göre, alacaklılar tüm varlıklarını tasfiye eder. Elde edilen para alacaklıların alacaklarını ödemek için kullanılabilir.

Konkordatolar iki tür olarak sınıflandırılabilir:

1 – Azaltma: Yasal prosedürlere göre imtiyazlı olmayan alacaklılar taleplerinin bir kısmından feragat edebilirler. Bu uygulamanın adı budur. Borçlunun faiz hariç alacağının tamamını ödemesi işlemine verilen isimdir.

Konkordato 2: Alacaklı, borçluya, ödenmesi gereken tutardan herhangi bir indirim yapmaksızın borcunu ödemesi için belirli bir süre verir. İİK m. 305 uyarınca borçlu malvarlığına uygun davranmak zorundadır. Bu yöntem, borcun tamamı ödendiğinde konkordatonun sorgulanmamasını sağlayacaktır.

Karma Konkordato Bu durumda borçlunun ekonomik durumunun ağır olması gerekmektedir. Bu durumda ödeme teklifinde hem yüzde hem de vade konkordatosu yer alır. Alacaklı, ödenmesi gereken tutarın belirli bir yüzdesinden vazgeçmeyi kabul eder ve ardından borçluya üzerinde anlaşmaya varılmış bir vade verir.

Adi konkordato nedir?

Adi konkordatoya iflas dışı konkordato da denir. İflasa karar verilmeden önce kullanılır.

Konkordatoya, ticaret erbabı, gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın herkes başvurabilir. Konkordato, iflas davası açamayacak kişilere açık değildir. Uygulamada iflas etmeyenler nadiren konkordato işlemlerine başvurmaktadır. Genelde iflasla karşı karşıya olan kişiler iflastan kurtulmak için konkordatoya başvururlar. Konkordato, iflas karşıtı konkordato olarak da bilinmektedir.

Adi Konkordato Mahkemesi yetkilendirilmiştir ve görevlidir.

Asliye Ticaret Mahkemesi işin merkezinde, yani ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerde bulunan yetkili ve görevli mahkemedir. Borçlunun iflası söz konusu değilse borçlunun yaşadığı yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir. Yetkili olan yerde Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olan mahkemedir.

Konkordatoya Kimler Başvurabilir?

Konkordatoya kimler başvurabilir? Gerçek kişiler statülerine bakılmaksızın konkordato başvurusunda bulunabilirler. Her bir borçlu ilgili hükümlere bağlı olarak tüzel kişi veya tacir olabilir. Konkordato talebi bir alacaklı tarafından yapılıyorsa, borçlunun iflas halinde olması gerekir. İflas etmemiş borçlular adına alacaklıları tarafından konkordato talep edilemez.

Konkordatoya başvurmanın şartları nelerdir?

Borçlu, zamanında ödeme yapamayacak durumda veya ödeme yapamama riski altında olduğunda konkordato talep edebilir. Konkordato aciz haline bağlı değildir. Aciz hali aslında kalıcı bir yoksunluk halidir. Ancak bazı durumlarda geçici bir mahrumiyet yeterli olabilir. Sürekli aciz halinde bir ödeme planı ya da proje geliştirmek mümkün değildir. Bir borçlu geçici olarak paraya ihtiyaç duyuyorsa, ödeme için makul bir süre tanındığı sürece konkordato talep edebilir.

Rehinli alacaklar için istisna getirilmiştir. Alacaklılardan da rehinli bir alacak için talebi kabul etmeleri istenecektir.

Konkordato Süreci Nasıl İşliyor?

Geçmişi 1850 yılına dayanan bir Türk kanunu olan Konkordato, iflas erteleme sisteminde ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak amacıyla 2018 yılında değiştirilmiştir. Bu değişiklikler ile erteleme kurumu kaldırılmıştır. Konkordatolar, işini kaybeden ancak herhangi bir kötü niyet olmaksızın harici veya dahili nedenlerle borçlarını ödeyemeyen kişileri korumak için kullanılabilir.

 1. Müşteri şirket ile müşteri arasında bir gizlilik anlaşması yapılır.
 2. Konkordato projeleri, her işletme için bir durum analizi ile başlar.
 3. Proje, varlık listesi ve alacaklar tablosu ile birlikte Asliye Ticaret Mahkemesine sunulmalıdır.
 4. Mahkeme konkordatoya 3 aylık bir mühlet verir ve geçici komiserler atar.
 5. Geçici mühlet süresince komiser şirket hakkında bir rapor hazırlayacaktır.
 6. Mahkeme, rapora dayanarak bir yıla kadar kesin mühlet verebilir.
 7. Geçici mühlet verme yetkisine sahip alacaklılardan bir kurul oluşturulur.

Yetkili mahkeme bu raporları kabul ettiğinde konkordatolar ilan edilir. Mahkeme bu raporları reddederse iflas söz konusu olabilir.

Konkordato başvuru dilekçesi hangi belgeleri içermelidir?

Konkordato talepleri bir mahkeme dilekçesi ile yapılmalıdır. Dilekçe mali ve hukuki belgeleri içermelidir. İİK Madde 286’da hangi belge ve raporların ilgili olduğu belirtilmiştir. Mahkeme bu dilekçe ve eklerini inceleyecek, ardından konkordato talebinde bulunacaktır.

Ön proje mahkemeye sunulacak ilk belgedir. Mahkemeye sunulan ilk belge konkordato olacaktır. Borçlunun mal varlığını kanıtlayan belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Kanun borçlunun kayıt tutmasını gerektiriyorsa, mahkeme gerekli belge ve defterlere de ihtiyaç duyacaktır. Dilekçe ayrıca tüm alacaklıların bir listesini ve tablosunu içermelidir. Ayrıca alacaklının imtiyaz durumunu da içermelidir.

Bu tablo dilekçenize eklenmelidir. Bu tablo, bir borçlunun iflasını ilan etmesi halinde alacaklıların ne alabilecekleri ile bir konkordatoya dayanarak ne bekleyebileceklerini karşılaştırır. Ön proje. Borçlunun, ön projelerde yapılan tekliflerin gerçekleştirileceğine dair güvence sağlayan dayanakların yanı sıra denetim raporunu da dilekçesine eklemesi gerekmektedir. Yasalarımız, bu denetim raporunu düzenleyen kurumun karşılaması gereken şartları belirlemektedir. Bu denetim raporu küçük işletmeler için isteğe bağlı olabilir.

Dilekçeye eklenmesi gereken belgeler sadece İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilmemiştir. Borçlunun, mahkemenin talep ettiği belgeleri sunabilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan kural ve düzenlemelere de uyması gerekir. Borçlu, mahkemenin talep ettiği ve başvuru dilekçesine eklediği belgeleri sunmanın yanı sıra, konkordato yargılaması sırasında gerek mahkeme gerekse konkordato komisyonu tarafından talep edilen diğer belgeleri de sunmak zorundadır.

Belgede yer alan mali tabloların 45 takvim gününden eski olmaması gerekir. Bu önemlidir. Sunmadığınız takdirde mali raporlarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mühürleme ve Geçici Kararın Değerlendirilmesi

Mahkeme, gerekli belgelerin veya kayıtların başvuruya dahil edilmesi halinde derhal geçici bir süre verecektir. Mahkeme sadece başvurunun şeklini inceler ve belgelerin eksik olup olmadığıyla ilgilenir.

Geçici süre üç aydır. Talep üzerine, bu süre sona ermeden önce durdurma süresi iki ay daha uzatılabilir. Bu talep borçlu tarafından ya da geçici komisyon tarafından yapılabilir. Borçlunun talebi üzerine, geçici komisyon üyesinin görüşü dikkate alınır. Geçici mühletin süresi beş ayı geçemez.

Konkordato Nasıl İlan Edilir

Bu ilanlar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Basın İlan Kurumu’nun resmi sitesinde yapılacaktır. Bu ilanlar alacaklıları başvurudan haberdar eder.

Geçici mühlet talebinin kabulü ve uzatılması kararı ile ilgili olarak alacaklının yasal başvuru hakkı bulunmamaktadır. İtiraz edebilecekleri tek yer, kararı veren mahkemedir. Yedi günlük itiraz süresi kararın açıklandığı gün başlar. Alacaklılar, borçlunun mali durumunu iyileştirmeye yardımcı olmayacağı, konkordatonun icra edilemeyeceği veya gerekli belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle karara itiraz edebilirler.

Konkordato başvurusu kabul edildiğinde ne olur?

Başvuru kabul edilir ve geçici mühlet verilir. Geçici mühlet, borçluya karşı tüm icra işlemlerinin askıya alınması ve borçluya karşı yeni takip başlatılamaması gibi önemli bir sonuca sahiptir. Size karşı yanlışlıkla bir yasal takip başlatıldığını düşünüyorsanız, itiraz etmeniz mümkündür. Takip durdurulabilir veya iptal edilebilir. İcraya karşı yasak mutlak değildir. İcraya karşı yasağın üç istisnası vardır: Haciz işlemleri, ticari işlemler ve nafaka geri ödemeleri. Haciz işlemlerinde rehinli mallar muhafaza altına alınamaz veya satılamaz.

Geçici mühlet kararı ile alacaklının malvarlığının korunması ve muhafazası için mahkemenin gerekli gördüğü tüm tedbirler alınabilir. Alacaklının kendisine zarar verecek eylemlerde bulunmasını önlemek gerekebilir. HMK’ya göre bu bir ihtiyati tedbir kararı değildir. Bu tedbir, icra kanunları için geçerli olan geçici hukuki korumadır. İhtiyati hacze benzer.

Konsorat komiserliği nedir?

Mahkeme daha sonra nihai bir mühlet kararı verir ve dosyayı bir yöneticiye teslim eder. Bu kişi konkordato komiseridir. Komiserin mahkeme onayı için gerekli prosedürleri tamamlaması için belirli bir zaman sınırı vardır. Mahkeme, komiserin dosyayı ve raporu iade etmesinin ardından dava hakkında karar verecektir. Asliye Ticaret Mahkemesi, Komiserin eylemlerine ilişkin şikayetleri kabul edecektir. Şikayetin nihai sonucuna mahkeme karar verecektir. Komiserin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Konkordatonun tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Faaliyetleri ve borçluyu yakın gözetim altında tutmak.
 • Kanun tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 • Mahkeme tarafından belirlenen süreler içinde bir ara rapor sunmanız istenecektir.
 • Alacaklılar toplantısı ilerleme hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Talep üzerine, diğer alacaklılara konkordatonun durumu hakkında bilgi verin.
 • Mahkeme size başka görevler veya prosedürler de verebilir.
Geçici Konkordato Komisyonunun rolü nedir?

Mahkeme bu durumda geçici mühlet kararı ile birlikte geçici veya muvakkat bir komisyon da atayabilir. Geçici komiserin birincil işlevi, konkordatonun başarı olasılığının yanı sıra ön projenin uygulanabilirliğini ve fizibilitesini değerlendirmekten ibarettir.

Başvuru aşaması bile karmaşıktır ve uzman bilgisi gerektirir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours