MİRAS KAÇAKÇILIĞI

Estimated read time 5 min read

mal kaçırma davası

Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davası açma sebebidir. Öncelikle mirasta muvazaanın ne olduğunu açıklayalım. Sonuç olarak muvazaa, tarafların geçerli gibi görünen ancak gerçek iradelerine aykırı olduğu için geçersiz olan bir sözleşme yapmak üzere anlaşmaları olarak tanımlanmaktadır. Muris (yani miras bırakan ile mirasçılardan mal kaçırmak isteyen herkes muvazaa yapabilir. Muris muvazaası, muvazaalı işlemlerde bu tür mülkiyetten kaçınmak için kullanılan muvazaa türüdür. Muvazaalı işlemler geçersizdir. Miras avukatı makalesinde miras hukuku hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Miras Davasının Şartları

Muris gizli anlaşması nitelikli gizli anlaşmadır. Farklı işlem türleri vardır. İki tür işlem vardır. İkinci işlem, bir vasiyetçi ile tarafları arasında gerçek hayatta yapılan bir sözleşmedir. Örneğin bir vasiyetçinin üç çocuğu ve iki evi olabilir. A, evini çocuğu B’ye bedelsiz olarak vermiştir. Mirasçılar, C ve D’nin haklarını ileri sürmelerini engellemek için bir satış yapılmış gibi davranmışlardır. Bu durumda muris muvazaası söz konusu olduğundan mirastan mal kaçırma davası açılmalıdır.

Mirastan mal kaçırma suçunun unsurları

Miras hırsızlığı konusunda bir sonuca varabilmek için muris muvazaasının var olup olmadığının incelenmesi önemlidir. Muris muvazaasından söz edebilmek için aşağıdaki unsurlara sahip olmanız gerekir.

  • Bu işlem, mirastan kaçınmak için yapılan gerçek işlemi gizlemek için yapılır. Bunu bir hüküm veya sonuç doğurmayacak şekilde yapar.
  • Bu bir muvazaa anlaşmasıdır, yani icra memuru ile diğer taraf her kimse, aralarındaki görünürdeki işlemin gerçek bir etkisi olmayacağı konusunda anlaşmışlardır. Anlaşma sözlü veya yazılı olabilir.
  • Muvazaanın bir amacı olmalıdır: muvazaalı eylemin amacı mirasçılardan kaçmaktır.
  • Gizli sözleşme, tarafların gerçek niyetlerini görünürdeki bir işlemin arkasına sakladıkları sözleşmedir. Satılmış gibi pazarlanan bir dairenin bağışlanması.

Kimler miras dolandırıcılığı davası açabilir?

Muvazaalı işlemler nedeniyle murisin miras payının azaltılmış olması. Yani miras hakkı olan herhangi bir mirasçı muris aleyhine mirastan mal kaçırma davası açabilir. Dava herhangi bir mirasçı tarafından açılabilir. Dava açan mirasçı sadece kendi payının tescilini isteyebileceği gibi taşınmazların terekeye iadesini de isteyebilir. Bu durumda dava açmayan diğer mirasçıların da muvafakati gerekmektedir.

Mirastan mal kaçırma davasında mahkeme yetkili ve görevlidir.

Asliye hukuk mahkemeleri yetkili mahkemelerdir. Dava bir taşınmaza ilişkin ise taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir.

Miras Dolandırıcılığı Davasının Süresi

Bu dava ölümden sonra herhangi bir zamanda açılabilir. Davanın zaman sınırı veya hak düşürücü süresi yoktur. Murisin komplo kurduğunu ispatlamak için mirası suistimal davalarında uzmanlaşmış deneyimli bir avukatın bulunması önemlidir.

Mirasın Kötüye Kullanılması Davasına İlişkin Yargıtay Kararları

“Bu tür anlaşmazlıkların dürüst, adil ve doğru bir şekilde çözülmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek niteliğinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesine bağlıdır. Bu, miras bırakanın gerçek niyeti ve iradesidir. Miras bırakanın gerçek iradesini ve amacını açıklığa kavuşturmak ve belirlemek zordur, çünkü bu bir iç meseledir ve gizlidir. Bu nedenle tüm delillerin toplanması ve doğru değerlendirilmesi önemlidir. Ülke veya bölgenin örf, adet ve sosyal eğilimleri, miras bırakanın sözleşmeyi yapması için geçerli bir sebebinin bulunup bulunmadığı, davalının malı satın alabilecek alım gücüne sahip olup olmadığı, sözleşmenin yapıldığı tarihte bedeli ödeyebilecek durumda olup olmadığı gibi hususların dikkate alınması önemlidir. yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/12665 Karar No: 14/14001

……….’un taşınmaz mal edindiği tarihte 19 yaşında olduğu ve satın alma gücünden yoksun olduğu tespit edilmiştir. Mirasçının mülkiyetten kaçınmak için yaptığı temlik muvazaalıdır. Bu husus mahkemece de kabul edilmiştir.
“Tapu iptali ve tescil davasında ………’un tapu iptali ve miras payının tescili yerinde olacaktır. El atmaların önlenmesinde, TTK’nın 683 ve devamı maddelerinde her iki taraf da paydaştır. ………. B ile gösterilen bölümlerden, ……… ise A ile gösterilen bölümlerden yararlanmaktadır. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/131 Karar No: 2016/5444

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours