ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Estimated read time 4 min read

Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Ödeme emrine itiraz, borçlunun talebi üzerine icra memuru tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yapılan itirazdır. Ödeme emirleri bir mahkeme kararını takiben gönderilebilir. bir mahkeme kararı. Bu durumda herhangi bir itiraz yapılamaz. İcra takibine itiraz etmek istiyorsanız ilamsız icra takibi veya kambiyo senetlerine mahsus haciz yollarını kullanabilirsiniz.

Bir ödeme emrine nasıl ve nerede itiraz edebilirim?

Alacaklının adının ödeme emrinde yer alması borcun ödendiği anlamına gelmez. Ödeme emrini alan kişi, söz konusu borcun doğru olmadığını iddia ediyorsa itiraz etmelidir. İtiraz, dosyayı elinde bulunduran icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde itirazlarınızı açık ve doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Genel olarak bir imzaya, icra memurunun yetkisine veya borca itiraz edilebilir. İtirazın zamanında yapılıp yapılmadığına dosyayı elinde bulunduran icra dairesindeki müdür karar verecektir. İcra dairesine kendiniz gitmek istemiyorsanız, itirazınızı bir mektupla gönderebilirsiniz.

Ödeme emrine itiraz etme haklarınız nelerdir?

İtirazları aşağıdaki kategorilere ayırabilirsiniz:

  • Borca itiraz
  • Yetki İtirazı
  • İmza İtirazı
  • Zaman çubuğu muhalefeti

Ödeme emrine itiraz süresi

İtiraz yasal süre içerisinde yapılmalıdır. Tamamlanmadan icraya ilişkin itirazlar, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün (7 gün) içinde yapılmalıdır. İcra sadece kambiyo senetlerinin haczi yoluyla yapılıyorsa, itiraz ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş (5) iş günü içinde yapılmalıdır. Ödeme emirlerinde daha uzun bir itiraz süresi belirtilebilir. Hesaplanan süreler içinde herhangi bir itiraz yapılmazsa takip kesinleşir. Borçlu mücbir sebepler nedeniyle ödeme emrine itiraz etmediği için takip kesinleşmişse, mücbir sebebin ortadan kalkmasını veya ortadan kalkmasını takip eden üç (3) iş günü içinde itirazda bulunabilir.

Ödeme emrini ödemeyi reddettiğinizde veya ödeme yapılmadığında ne olur?

Bir ödeme emrine itiraz ederseniz, bu otomatik olarak takibi durdurur. Alacaklılar dava açabilir veya itirazları iptal edebilir. İtiraz haksızsa, alacaklının işten çıkarma için %20 tazminat ödemesine karar verilebilir. Dava ile ilgili yasal masraflar ve avukatlık ücretlerinden borçlular sorumlu olacaktır.

Sizin yararınıza olacak şekilde, ödemeye itiraz etmek için icra kanunları konusunda uzman bir avukata danışmalısınız. Aksi takdirde icra tazminatının reddi, yargılama giderlerinin ödenmesi ve itiraz süresinin geçmesi de dahil olmak üzere haklarınız ihlal edilebilir.

Ödeme Emrine İlişkin Yargıtay Kararları

Ödeme talimatı kredi kartı ekstresine dahil edilmemiştir. Alacaklı banka temsilcisi kabul etti. İİK m. 58/3 uyarınca, alacak bir senede müstenit ise veya alacaklı vekili veya alacaklı tarafından borçlu olunduğu tasdik edilen miktara muadil veya bu miktardan fazla bir senet icra talebi anında doğrudan doğruya icra memuruna gönderilmelidir. İİK’nın 58/3. maddesine göre, Hukuk Genel Kurulu’nun 2.2.2000 gün ve 2000/12-50 Esas 2000/47 sayılı kararında açıklandığı üzere ve 61/l maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca borç bir senede müstenit ise, bu senedin aslının veya alacaklı vekili veya alacaklı tarafından borçlu olunduğu tasdik edilen miktar kadar veya daha fazla bir belgenin ibrazı gerekir.

Borçlunun takibin türüne göre icra mahkemesince belirlenen süre içinde itiraz etmiş olması, borçlunun icra mahkemesinde iptal davası açmasına engel değildir. Borçlu, ödeme emri düzenlenmesi gerektiğinden, emrin iptalini talep edebilir. Bu durumda mahkemece ödeme emrinin kabulü ile iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi). Esas no :2011/1057 Karar no :2011/16502 tarih: 22.09.2011

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours