YAŞAM SONU BAKIM SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Bakım sözleşmesi veya yaşam sonu bakım sözleşmesi, bir sosyal topluluğun ölene kadar karşı sosyal topluluğa bakmayı taahhüt ettiği ve karşı sosyal topluluğun yaşamı boyunca veya ölüm anında mülkünü karşı sosyal topluluğa devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşme türüdür. Karşıdaki kişiye ölene kadar bakacak olan bakım alacaklısı, bakım borçlusu olarak adlandırılır. Bu sözleşmenin şeffaf bir süresi yoktur. Bu sözleşme, şarta bağlı, devam eden bir borç ilişkisi yaratan ve her bir olaya yükümlülükler yükleyen bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, her bir olayın kesinlikle borçlu olması bakımından bağış sözleşmesinden farklıdır. Ayrıca, işverene bağımlılık gibi bir durum söz konusu olmadığı için hizmet sözleşmesinden de farklıdır. Bakımın belirli bir zaman dilimi için sunulduğu veya alacaklının tüm taleplerinin değil, yalnızca birkaç talebinin karşılandığı sözleşmeler genellikle bakım sözleşmesi olarak düşünülmez. Bakım karşılığında bir ücret almak ayrı bir sözleşmedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile ilgili sürekli sorulan bazı soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Gönder-Ölünceye Kadar BakımSözleşmeye dayalı bir anlaşmaya kimler girebilir?

Öncelikle, bakım alan belirli kişinin gerçek bir belirli kişi olması gerekir. Bu kişi evli ya da bekar olabilir. Bakım alan kişinin bir ortağı varsa, ortak, hane düzeninin bozulduğuna inanıyorsa, hakkın sınırlandırılmasını talep edebilir. Nafaka alacaklısı 3. bir sosyal topluluk olabilir. Bu durumda, sözleşme muhtemelen üçüncü belirli kişi hakkında iyi bir şey için kurulacaktır. Bakım alacaklısının korkunç bir ihtiyaç içinde olması gerekmez. Bununla birlikte, birkaç belirli kişi de bakım borçlusu olarak belirlenebilir. Her saf ve yetkili kişi bakım tahsilatçısı olabilir.

Bakım sözleşmesi nasıl yapılır?

Yaşam sonu bakım sözleşmelerinin iki ana türü vardır. İlkinde, borçlar yönetmeliği kapsamında, bakım alacaklısı, bakım borçlusuna hayatta olduğu sürece bakım sunar. İkincisinde, miras hükümlerine bağlı olarak, kâr muhtemelen bakım alacaklısının ölümü üzerine gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin türü ne olursa olsun, benzerdir. Mevzuatımızda genel sözleşme özgürlüğü kuralının istisnaları vardır. Bu sözleşme bir tür gereksinime tabidir. Miras sözleşmesinin türü, öngörülen türdür. Bu şekil, yasal olarak mirasçı atanmamış olsa bile gereklidir. Bu durumda, her olay aynı anda bir yetkiliden önce iradelerini beyan eder. Belge daha sonra iki tanığın huzurunda yetkili tarafından imzalanır. Genellikle noterler ve sulh hakimleri bu sözleşmeyi yapabilecek tek yetkililerdir. Sözleşme taşınır malların el değiştirmesi ile sonuçlanacaksa, tapu sicil müdürlükleri bu sözleşmeye tabi olmak için onaylanabilir.

Bir model Ömür Boyu Bakım Anlaşmasına neler dahildir?

Sözleşme ilk olarak olaylarla ilgili detaylardan oluşur. Daha sonra konu yazılır. Uygulamada noter onayı, şahit bilgileri ve onaylar sözleşmede yer alacaktır. Geriye tanık imzalarının da yer aldığı sözleşmenin imzalanması kalır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tapu ne zaman devredilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi inter vivos veya ölüm anında yapılabilir. Mülkiyeti değiştirme yükümlülüğü, bakım alacaklısının ölümüne bağlı değilse, yükümlülük sözleşmenin imzalanması üzerine anında ortaya çıkar. Taşınmaz bir mülk borçlu olunduğunda, bakmakla yükümlü olunan kişinin onu değiştirme yükümlülüğü, sözleşmenin imzalandığı sırada ortaya çıkar. Bu değişikliği kaydettirmenin bir yolu olarak, bir tapu sicil yazılımı sunmaları gerekir. Nafaka borçlusu tapuyu değiştirmezse, mahkemeden tapunun değiştirilmesini talep edebilir. Taşınmazın mülkiyeti, gönüllü geçişin gerçekleşmesi veya mahkeme seçiminin kalması nedeniyle en kısa sürede devredilir. Mülkiyeti değiştirme yükümlülüğünün ölümden sonra tetikleneceği kararlaştırılmışsa, bakım yükümlüsü de mirasçı olarak atanabilir. Mal değişimi, bakım borçlusunun ölümü üzerine muaccel hale gelir. Atanan mirasçı veya vasiyet borçlusu, miras hükümlerine göre borcu ileri sürme hakkına da sahip olabilir.

Ömür Boyu Nafaka Anlaşması İhlal Edilebilir mi?

Ömür boyu nafaka anlaşması, bakmakla yükümlü olunan kişinin ölümü üzerine sona erer. Alternatif olarak, her bir olay karşılıklı irade beyanı ile anlaşmayı sona erdirebilir. Bu anlaşma da sona erecektir. Yargıtay, fesih kurumunun kullanılmasına bakılmaksızın, tazminat hükümlerinin yine de meşru olduğu görüşündedir. Sözleşme, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde geriye dönük olarak feshedilebilir. Olaylar arasında açık bir kazanç orantısızlığı varsa ve daha fazla kazanan sosyal topluluk, karşı sosyal topluluğun bunu bağış yapma niyetiyle yaptığını gösteremezse, orantısızlığı öğrenen sosyal topluluk fesih bildiriminde bulunabilir. Orantısızlıktan kaynaklanan fesih bildiriminin alınmasından altı ay sonra, sözleşme rutin olarak geriye dönük etkiyle feshedilir. Sözleşmeden doğan yükümlülüğünü ihlal ederek sözleşmeyi uygulanamaz, düşünülemez veya yönetilmesi çok zor hale getiren sosyal topluluk sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme miras hükümlerine göre akdedilmişse, mirastan çıkarma hükümleri her zaman geçerli olacaktır. Fesih, nafaka borçlusunun ölümü, nafaka alacaklısının mülkünün 3. bir sosyal topluluğa geçmesi veya geçiş yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile de tetiklenebilir. Fesih bildirimi sözlü veya yazılı da olabilir.

Ömür boyu nafaka anlaşmasının feshedilmesinin sonuçları nelerdir?

Anlaşmanın geriye dönük olarak feshedilmesi nedeniyle, olayların o zamana kadar elde ettikleri parayı iade etmeleri gerekir. Bu durumda, bakım alacaklısı sunulan bakımı para olarak geri ödemelidir. Bakıcı, sözleşmenin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar belirli bir miktar ve merak almalıdır. Bakım borçlusu bir varlık edinmişse ve bu varlık sağlamsa, bunu tam olarak iade etmelidir. Diğer her durumda, varlığın kumaş değeri merakla birlikte bakım alacaklısına iade edilir. Tazminat hakkı ile ilgili bir ayrım yapılır. Faydalı mülklerin genellikle orantılı olmaması durumunda da sözleşme feshedilebilir. Fesheden sosyal topluluk, karşı sosyal topluluk kusurlu olsa bile tazminat beyan edemez. Bununla birlikte, fesih basit bir nedene dayanıyorsa, fesheden sosyal topluluk tazminat beyan edebilir. Bununla birlikte, yine de tazminat yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Seçim, fesih için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü doğrudan ömür boyu gelir yükümlülüğüne dönüştürülebilir. Sözleşme yürürlükte kalır, yalnızca borç türü tamamen farklıdır.

Bakım sözleşmesini iptal edebilir miyim?

Nafaka alacaklısı, nafaka yükümlüsünün sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nafaka yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda sözleşmenin iptalini talep edebilir. Sözleşmenin iptalini talep edebilmek için yoksulluk nafakasına eşdeğer yetkili bir nafaka davası açılmalıdır. Mülkiyetin nafaka borçlusuna geçmesi, nafaka alacaklısını zor durumda bırakırsa, nafaka tahsildarları sözleşmenin iptalini talep edebilir. Böyle bir durumda tahsilatçılar tasarrufun iptali için dava açabilirler.

Bir nafaka anlaşması saklı paylara ilişkin vakıfları ihlal edebilir mi?

Bir mülkün mirasçılarının saklı tutulabilecek ve başka bir kişiye verilemeyecek hisseleri vardır. Bir nafaka anlaşmasında, nafaka alacaklısının mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiş olması mümkündür.

Mirasçılar nafaka anlaşmasını iptal edebilir mi?

Nafaka alacaklısının anlaşması mirasçıların saklı paylarını ihlal etmişse, mirasçılar bu payları miras hukuku kurallarına göre beyan edeceklerdir. Bu bağlamda, nafaka alacaklısının dava açarak anlaşmayı iptal ettirmesi mümkündür.

Nafaka anlaşması olan mirasçılar ne zaman dava açabilir?

Çocukların saklı pay hakları ölümden önce gündeme gelmediği için, çocuk hayattayken yapılan sözleşmelere veya borçlara müdahale edemezler. Bakım alacaklısının ölümünden sonra, saklı pay sahibi mirasçılar, saklı paylarını orantılı olarak almak için dava açabilirler. Ayrıca haklarının iadesini de talep edebilirler.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours