PAYLI MÜLKİYET NEDİR?

Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi

Paylı mülkiyet, birden fazla kişinin aynı anda ve orantılı olarak bir nesneye sahip olabileceği anlamına gelir. Birden fazla kişinin aynı anda bölünmemiş bir mülk parçasına sahip olabileceği anlamına gelir. Önemli olan mülkün bölünmemiş olmasıdır. Paylı mülkiyet, bir mülkün hisselere bölündüğü bir ortak mülkiyet biçimidir. “Paylı mülkiyet” terimi, bölünmüş ve bağımsız mülkiyet altında olan mülklere uygulanmaz. Paylı mülkiyet, pay oranlarının hesaplanmasını gerektirir. Hisse oranları her bir malikin hak ve sorumluluklarını belirlemek için kullanılır. Birden fazla sahibi olan bir mülk ortak mülkiyet olarak kabul edilemez. Mülk için tek bir sahip gereklidir. Mülkiyeti tartışmadan önce mülkiyete sahip olmak esastır. Mülkiyet yoksa ortak mülkiyeti tartışmak mümkün değildir.

Paylı mülkiyet bölünemez ancak belirli hak ve sorumluluklar bölünebilir. Hissedarlar hak ve yükümlülüklerini sahip oldukları hisse sayısı ile orantılı olarak bölebilirler. Hissedarların hak ve yükümlülükleri bölünemez.

Ortak mülkiyet yasal bir eylemin, mahkeme kararının veya kanunun sonucu olabilir. Yasal bir sözleşme imzalayarak, birden fazla kişi taşınır ve taşınmaz malların mülkiyetini paylaşabilir. Ölüme dayalı bir yasal işlem de bir işlem yoluyla mülkiyetin paylaşılmasıyla sonuçlanabilir. Ortak mülkiyet, bir kişinin vasiyetnamesinde birden fazla kişiye mülk bırakmasıyla oluşturulabilir. Birden fazla kişi mahkemeye dava açarsa, ortak mülkiyet tesis edilebilir. Mülkiyetin oybirliğinden paylı mülkiyete dönüştürülmesi talep edilirse mahkeme paylı mülkiyeti tesis edecektir. Paylı mülkiyet, çeşitli yasal nedenlerle mahkeme kararıyla kurulabilir.

Paylı mülkiyet satılabilir mi?

Mülkiyetin bölünmesi söz konusu olduğunda hissedarların hakları ve yükümlülükleri sorgulanabilir. Bu durumda, her hissedar, diğer hissedarların haklarını veya yükümlülüklerini etkilemeden hisselerini elden çıkarmakta serbesttir. Her hissedar, diğer hissedarların haklarını veya yükümlülüklerini etkilemeksizin payını devredebilir. Bununla birlikte, her hissedarın hisseleri üzerinde bağımsız olarak tasarrufta bulunma hakkı olsa da, bazı sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar kanundan veya hissedarlar arasındaki bir anlaşmadan kaynaklanıyor olabilir. Kanun, diğer hissedarların önalım hakkını sınırlamaktadır. Eğer bir hissedar hisselerini satarsa, kanun diğer hissedarlara önalım hakkı tanıyacaktır. Kanun kapsamındaki ön alım hakları yalnızca müştereken sahip olunan taşınmazlar için geçerlidir. Aynı durum taşınır mallar için geçerli DEĞİLDİR.

Sözleşme ile tanınan önalım hakkı, yasal önalım hakkı ile aynı değildir. Yasal önalım hakkı, satıştan iki yıl sonra ve hissedarın hissesini satma niyetini diğer hissedarlara bildirmesinden üç ay sonra sona erer. Önalım sadece alıcıya karşı mahkemede gerçekleşebilir. Evlilik hukuku da bir kısıtlama getirmektedir. Bir evlilik ayrılık veya edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamına giriyorsa, yalnızca bir eşe ait olduğu kanıtlanamayan herhangi bir mülk ortak mülk olarak kabul edilir. Her bir eşin rızası olmaksızın bu malların payı üzerinde tasarrufta bulunmak mümkün değildir. Bu satış için de eşin rızası gerekir. Hisselerin satışı hissedarların kendileri tarafından kısıtlanabilir. Hissedarlar, hisselerini belirli bir tarihten önce devretmeyeceklerini kabul edebilirler. Bu anlaşmanın Tapu Siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Anlaşma tapu siciline şerh edilmemişse uygulanmayacaktır.

Hisseli Mülklerin İcra Yoluyla Satışı

Borcun ödenmemesi durumunda borçlu icra takibi yoluyla takip edilebilir. Alacaklı, borçlunun sahip olduğu paylı mülkiyete tabi bir hisseyi haczedebilir. Daha sonra hisseyi iflas masasının bir parçası olarak kaydedebilir ve icra yoluyla satışını talep edebilir.

Paylı mülkiyet: Ortaklığın giderilmesi

Bu noktada, hissedarların iki seçeneği vardır: ya ortaklığı anlaşma yoluyla feshetmeye karar verebilirler ya da dava açabilirler. Fesih, her bir hissedar tarafından talep edilebilir. Ortak mülkiyet fesih ile sona erer. Mülk bölünemiyorsa ve ortaklık feshedilebiliyorsa, nakde dönüştürmek için satılır. Ortaklığın bölünmesi halinde her bir hisse ayrı ayrı satın alınabilir. Mülk bölünebilir olmadığında, para dönüştürülebilir ve daha sonra her bir hissedara orantılı olarak dağıtılabilir. Rızaya Dayalı Bölünme, hissedarlar mülkiyeti bir sözleşme yoluyla böldüğünde gerçekleşir. Bölünme yatırımcının talebi üzerine yapılmışsa bu kazara bir bölünmedir. Bölünme, mahkeme kararıyla veya mülkün bölünmesi veya paraya çevrilmesi yoluyla yapılabilir.

Fesih sınırlı değilse bir hissedar bölünme talep edebilir. Bölünme talebinde bulunabilecek kişiler yalnızca hissedarlardır. Yalnızca mülk üzerinde ayni veya şahsi haklara sahip olanlar bölünme talebinde bulunabilir. Hissedarlık sözleşmeleri, bir hissedarın bölünme talep etme hakkını 10 yıla kadar sınırlayabilir. Bu anlaşma tapunun taşınmazlar bölümüne şerh edilebilir. Bu nedenle, sınırlama yeni malikler için de geçerli olacaktır. Taşınmazlar üzerinde herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Bu nedenle bölünme hakkı yeni malik tarafından kısıtlanamaz.

Paylaşmalı miras

Miras yoluyla ortak mülkiyetin tesis edilebilmesi için tüm mirasçıların yazılı bir işbirliğinin sona erdirilmesi talebinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca bir mahkeme kararı almak da gereklidir.

Elbirliği mülkiyeti nedir?

Müşterek mülkiyet, iki veya daha fazla kişinin diğer tüzel kişilerle bağ kurması sonucunda bir mülkün mülkiyetini paylaşmasıdır. Bu aynı zamanda iki kişi veya kişi grubu arasında kurulan bir topluluk ilişkisine dayanan müşterek mülkiyettir. Topluluk ilişkisi yasalara uygun olmalıdır. Özel durumlar dışında, bir sözleşmenin topluluk mülkiyeti kurması mümkün değildir. Topluluk ilişkileri aile ortaklıklarını, mülk ortaklıklarını, miras ortaklığını ve adi ortakları içerebilir.

Ortak Mülkiyet – Üniter Mülkiyetten geçiş

Ortaklardan birinin talebi üzerine, müşterek mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülebilir. Bu talep, talep edilen mülkün ortak mülkiyetinin atanması için kullanılır. Sulh Hakimi, müşterek mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebini alır.

Müşterek ve paylı mülkiyet arasındaki fark nedir?

  • Paylı mülkiyette ortaklık, hissedarlar arasında var olan ilişki ile oluşur. Müşterek mülkiyette, ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkileri, müşterek mülkiyetin kurulmasından önce var olan kişisel ilişkilere dayanır.
  • Paylı mülkiyet, tüm ortakların aynı hakları paylaştığı bir mülkiyet şeklidir.
  • Paylı mülkiyet, ortakların işleri hem bireysel olarak hem de birlikte yapmalarına olanak tanır. Müşterek mülkiyet, ortakların bir mülkü ancak her iki tarafın da kabul etmesi halinde yönetmesine izin verir.
  • Oybirliğiyle mülkiyet, yasal bir eylemin veya yasadan kaynaklanan bir olayın sonucu olabilir. Yasa bunu bu durumlarla sınırlar. Bu, ortak mülkiyetin sınırlandırılabileceği tek yol değildir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours