TAPU İPTAL DAVASI

tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptali, mülkün yasadışı olarak kaydedilmesi durumunda tapu sicilinin düzeltilmesi için açılan bir davadır. Mülkiyetin miras veya sözleşme yoluyla devri için yetkili makamlar devredilen tapuları kaydetmelidir. Kayıtlı tapu, devralanın mülke yasal olarak sahip olduğunu kanıtlasa bile, belge yine de kabul edilmeyebilir.

Tapu iptali için nasıl dava açabilirim?

  • Miras dolandırıcılığının sorumlusu Muris muvazaası
  • Yasal Nedenlerle İş Göremezlik
  • Hile ve hata gibi bir irade bozukluğu
  • Vasiyetnamenin geçersizliği
  • İman antlaşmasına dayalı olarak
  • Mülkün zilyetliği ve iktisap tüzüğü
  • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
  • Vekaletnamelerin kötüye kullanılması vb. Bu, bir tapunun iptal edilmesine yol açabilir.

Muris muvazaası kardeş katli olarak da adlandırılabilir. Bu, ailelerin miraslarını oğullarına veya bir çocuklarına devretmek için kullandıkları bir yoldur. Gerçekte, mirasçı mülkü bağışlar ancak tapuda satar. Bu durumlarda devir geçersizdir çünkü geçerlilik sözleşmeleri için bir koşul olan muvazaalı olmama şartı yerine getirilmemiştir. Muvazaalı işlemden zarar gören mirasçılar tazminat davası açabilecekleri gibi tapu iptal davası da açabilirler. Yargıtay’ın Muris muvazaasına ilişkin kararlarında bu durumlarda tapuların iptal edileceği belirtilmektedir.

“Davalının alım gücünün olmadığı ve mirasçının malları satması gerektiği açıktır. Davalının alım gücü yoktur.”(Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016,/17162 E./20/1514 K. 04/03/2020

Tapu iptal davası ne kadar süre içinde açılabilir?

Tapu iptal davaları zaman aşımına tabi değildir. Yıllar sonra da açılabilir. Bazen bize “On yıllık tapu iptal edilebilir mi?” diye soruluyor. Müvekkillerimiz bize on yıllık tapu iptal edilebilir mi diye soruyorlar.

Tapu iptal ve tescil işlemlerine hangi mahkemeler bakmaya yetkili ve görevlidir?

Büyüklüğüne, maddi değerine veya niteliğine bakılmaksızın her davada Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olacaktır. Bu davalarda taşınmaz üzerinde yargı yetkisine sahip olan mahkeme davaya bakmaya yetkili tek mahkemedir. Bu hallerde davaya bakmaya sadece taşınmaz üzerinde yargı yetkisi bulunan mahkeme yetkilidir.

Bir tapunun iptal edilmesi ne kadar sürer?

Tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine Adalet Bakanlığı karar vermektedir. Muris muvazaası, miras mahkemeleri tarafından muris muvazaasını tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu mahkemeler için hedef süre 730 gündür. Bu süre iş yüküne, uyuşmazlığın niteliğine ve gerekli delil miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle bir tapu davasının ne kadar süreceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir. Çoğu durumda, tapu iptalleri iki ila üç yıl içinde tamamlanmaktadır. Yerel mahkeme yapısı benzer olsa da, temyiz mahkemesi süreci hakkında daha fazla bilgiyi makalemizde bulabilirsiniz.

Tapu İptali Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptalleri için herhangi bir zaman aşımı süresi uygulanmaz. Zamanaşımı süresi iptal sebebine bağlı olarak değişmektedir. Yargıtay kararları da bu yöndedir:

“Bir kısım davalıların zamanaşımı itirazları karşısında, dava konusu taşınmazın satış sözleşmesinin imzalandığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra dava açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece davanın iyi niyet kuralına aykırı olarak açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bazı davalıların zamanaşımı itirazlarının dayanağı kötü niyettir. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 203141 K. 12.03.2020T.)

Tapu iptali için azami süre ne kadardır?

Tapu, iradeyi sakatlayan sebeplerden (hile, hata, gabin, ikrah) biri ile tescil edilmiş ise sebebin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Kimler tapu iptal veya tescil davası açabilir?

Tüm gayrimenkul davaları kayıtlı maliklere karşı açılır. Malik ölmüş ise mirasçılarına karşı dava açılır.

Nasıl gayrimenkul sahibi olabilirim?

Gayrimenkul genellikle tescil yoluyla edinilir. Tescilin yasal bir dayanağı olmalıdır. Kayıt bir satış sözleşmesine dayanabilir. Taşınmaz malların tescil edilmesi genel kuraldır, ancak bazı istisnalar vardır. Medeni Kanun No. 8049. 8049 sayılı Medeni Kanun. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle tapu iptal edilebilir.

Tapu senetlerimi iptal ettirebilir miyim?

Tapunun yolsuz olması durumunda tescil geçerli olamaz. Davanın belirtilen süre içinde açılması gerekir. Dava ile sahte tescilin iptali sağlanabilir.

Tapu itiraz süresi ne kadardır?

10 yıl içinde kadastro belgelerine itiraz etmek için dava açılabilir.

Bozuk tescil nedir?

Bozuk tescil, tescil sebebinin yanlış veya geçersiz olduğu tescillerdir. Gerçek ve kayıtlı malikler arasında var olan herhangi bir tutarsızlığı düzeltmek için bozuk bir kayıt durumunda dava açılmalıdır. Ayrıca, tescilin sahtecilikle bozulduğundan şüpheleniyorsanız ceza davası da açabilirsiniz.

Tapu iptali davası açılamayacak durumlar nelerdir?

Mülk devlete aitse ve mal sahibi 20 yıldan fazla bir süredir kullanıyorsa, alıcı mülkü nominal bir fiyata satın alabilir. Bu gibi durumlarda tescile dava açmak mümkün değildir. Bir taşınmazın 20 yıldır özel mülkiyette olup olmadığını belirlemek için mal sahibinin tespit edilmesi gerekir. Özel bir kişiye ait olan bir mülkü işgal etmek yasa dışıdır. Mülk bir şahsa aitse, süresiz olarak dava açabilirsiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours