GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

satış vaadi sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesi, tarafların tüm koşulları yerine getirmeleri halinde yazılı bir sözleşme elde etmelerini sağlayan bir anlaşmadır. Sözleşme, bir tarafın mülkü devretmesini ve diğer tarafın da devralmasını öngörür.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

Bu, bir satış sözleşmesini kapatmak için yapılan bir ara sözleşmedir. Sözleşme her iki tarafı da bağlar. Koşullar yerine getirildikten sonra, taraflardan biri diğerine taşınmaz malları devretmek istediğini bildirir. Üzerinde anlaşılan bedeli aldıktan sonra, diğer taraf taşınmazları devretmelidir. Taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğeri ifa talebinde bulunabilir. Gayrimenkul vaadi sözleşmesi sadece kişisel haklar verir, ayni haklar vermez. Sözleşme hükümleri sadece tarafların kendileri veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Dava açmak için tapuya şerh koyabilirsiniz. Şerhin sadece beş yıllık bir etkisi vardır. Beş yıl içinde satış gerçekleşmezse şerhin etkisi kendiliğinden sona erer.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Geçerlilik Koşulları

Bir sözleşme sadece resmileştirilebilir. Her iki taraf da sözleşmeyi noter huzurunda imzalamalıdır.

Sözleşme konusu gayrimenkulün tapuda yer alması gerekir. Satış vaadi sözleşmesi, tapuda listelenmeyen gayrimenkullere dayanamaz.

Mülke müştereken sahip olan tüm ortaklar gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalamalıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi sadece bir veya birkaç ortak tarafından imzalanmışsa, taşınmaz sadece o ortak tarafından satılamaz. Bu sözleşme, taşınmazın bir gruba ait olması halinde geçerlidir.

Gayrimenkul sözleşmesinde alıcının ödeyeceği tutar ve ödeme şekli belirtilmelidir.

Sözleşmeyi mal sahibi olmadan imzalamak mümkündür, ancak mülkü daha sonra satmayı planlıyorsanız, sözleşmeyi imzalayan kişinin o mal sahibi olması gerekir.

Sözleşmelerin Feshi ve Zamanaşımı

Sözleşmeler tamamlandığında veya feshedildiğinde ve performans süresinin sona ermesiyle feshedilir. Bu süre, ifanın mümkün olabileceği zamandan itibaren on yıldır.

Mülkiyeti devreden satış sözleşmesini oluşturmanın ilk adımı bu olduğundan, sözleşmenin şartlarını dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Haklarınızı kaybetmemek için, sözleşme sürecinde ve bir anlaşmazlık durumunda sizi deneyimli bir avukatın temsil etmesi önemlidir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerine İlişkin Yargıtay Kararları

Borçlar Kanunu’nun 22. maddesi “taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri “nin kaynağıdır. Her iki taraf da yükümlülükleri ile bağlıdır ve kişisel haklara sahiptir. Bu sözleşmeler Borçlar Kanunu’nun 213. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddesi uyarınca noter huzurunda re’sen düzenlenir. Resmi bir form doldurulması gerekmektedir. Satıcı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse, sözleşmeden alacaklı olanlar Türk Medeni Kanunu’nun 716. maddesi uyarınca sözleşmenin iptali ve tescili davası açarak borcun hüküm yoluyla yerine getirilmesini isteyebilirler.
Taşınmaz satış vaadinin tescil edilebilmesi için kararlaştırılan bedelin ödenmiş olması gerekir. Kararlaştırılan bedelin ödenmeyen kısmının Borçlar Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca depo edilmesi gerekmektedir. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi – Esas No. 2016/11330 / Karar No. 2018/1029).

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours