TAKAS NEDİR?

Yeni yasada tanımlandığı şekliyle, malların takas sözleşmesinin veya “değişim sözleşmesinin” tarafları, mülkiyeti devretmeyi veya malları diğer tarafa teslim etmeyi kabul eder. Teknolojinin sürekli gelişimi ekonomik yapıyı değiştirmiştir. Bu bağlamda insanlar sadece para kullanarak mülk alıp satabileceklerini düşünemezler. Bazı durumlarda, mallara dayalı bir sözleşme oluşturmak para sözleşmesinden daha pratiktir.

En sık sorulan barter sorularından bazılarının yanıtları aşağıda listelenmiştir.

Takas sistemi nedir?

Barter, malların değişimi veya takası anlamına gelir. Takas yoluyla alışveriş, ürünlerin birbiriyle değiştirilmesini içerir.

Takas nedir?

Çoğu yasal işlemde mülk veya haklar için para takası yapmak uygundur. Her zaman uygun değildir. Bir takas işlemi, mevcut bir borç ilişkisinin olduğu ve tarafların bir malı diğeriyle takas ettiği bir işlemdir. Takas anlaşması karşılıklı bir borçlanmadır. Mal takası için bir anlaşma mevcuttur.

Barter sözleşmesi nedir?

Bir trampa sözleşmesi, mülkiyetin her iki tarafa da devredileceği vaadiyle bir yükümlülük yaratır. Takas sözleşmesi, her iki taraf için de borç yaratan yasal bir anlaşmadır. Bir sözleşmenin oluşması için her iki tarafın da karşılıklı niyetleri üzerinde anlaşması gerekir. Malların teslim edilmesi bile gerekli değildir. Her iki taraf da malları teslim etmekle yükümlüdür. Mal değişimi sözleşmesi, çizgi roman koleksiyoncularının çizgi romanlarını takas etmesi veya iki hissedarın hisselerini devretmesi arasında olabilir. Patentler ve çizgi romanlar mal değişimi sözleşmesine dahil edilebilir. Mal değişimi sözleşmesi, para olarak ifade edilebilen her şeyi içerebilir. Bazen, benzer maddi değerlere sahip mallar bulmak mümkün olmayabilir. Maddi değerlerdeki farkı telafi etmek için para kullanabilirsiniz. Bu, denkleştirme parası olarak bilinir. Bu durumda ana işlem bir Takas Sözleşmesidir. Takas, mallar için para takas edildiğinde kullanılacak doğru terim değildir.

Takas ve trampa arasındaki fark nedir

Karşılıklı olarak kabul edilen bir sözleşmedir. Takas, borcu sona erdiren tek taraflı bir anlaşmadır. Bu durumda hem alacaklı hem de borçlu olan kişi tek taraflı bir irade beyanında bulunarak karşılıklı olarak borcun sona erdirilmesini talep edebilir. Taraflar isterlerse bir uzlaşma üzerinde de anlaşabilirler. Karşılıklı borçların miktarı kararlaştırılandan daha az ise, borçlar kararlaştırılan oran üzerinden ödenir.

Örnek Uzlaşma Anlaşmasında Neler Var?

Her iki taraf da devri kabul eder. Anlaşma mal veya haklara özgüdür. İlişki bir mübadele ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmeye, yetkili mahkeme ve ceza maddeleri de dahil olmak üzere başka şartlar da dahil edilebilir.

Barter Anlaşmasının Unsurları Nelerdir?

Anlaşma imzalandıktan sonra, malların devredilebilmesi için her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmesi ve teslim etmesi gerekmektedir. Takas edilmesi kararlaştırılan şeylerin genellikle eşit değerde olması gerekir. Taraflar makul bir denkleştirme ücreti üzerinde anlaşırlarsa yine de bir mal takası anlaşması yapabilirler. Aynı maddi değere sahip hem taşınır hem de taşınmaz malları takas edebilirsiniz. Bu bağlamda hem taşınmazların hem de taşınırların takas edilmesi mümkündür. Her iki taraf da örneğin bir daireyi ve arabayı takas için ödünç alabilir. Takas tutarı henüz belirlenmemişse ve malların değeri eşit değilse, daha düşük değerdeki malı devreden taraf tutarı talep edebilir. Her iki taraf da malları takas etmeye istekli olduklarını belirtmelidir. Bunun yapılmaması hatalı ve kusurlu işlemler yapmanıza neden olabilir.

Bir değişim sözleşmesinin resmi gereklilikleri nelerdir?

Kanun, mal değişimini içeren sözleşmeler için resmi gereklilikler öngörmemektedir. Bir borcun ödenmesi için yazılı veya resmi bir belge gerekli değildir. Sözleşmenin konusu taşınır mal ise, sözleşmenin şekli anlaşmanın kanıtlanması için çok önemlidir. Bu durumda, anlaşmayı kanıtlamak için tanıklar veya başka herhangi bir delil kullanılabilir. Bir mal değişim sözleşmesinin şekil şartı, mallar ve ödenmesi gereken haklar için geçerli olacaktır. Ödünç alınan mallardan biri taşınmaz ise, sözleşmenin konusu işlemin nasıl yapıldığına göre belirlenecektir. Sözleşme, tapu sicil memurunun işlem yapması ile de kurulabilir.

Tapu Takası Nedir?

Sözleşmenin hukuken geçerli olabilmesi için tapu sicilinde imzalanması gerekmektedir. Tapu sicil müdürlüğü, değer olarak eşit olmayan malların eşdeğer değerini belirleyemez. Tapu sicil müdürlükleri, eşdeğer değere dayanarak bir sözleşmenin yapılmasını durduramaz. Taşınmaz mal, sabit değere eşit bir miktar için ipotek edilebilir. Taşınmaz mala ilişkin bir sözleşme, temel unsurları açıkça tanımlamalıdır. Taraflar cezai şart gibi konularda resmi kararlar alabilmelidir. Bu durumda bir noterin takas sözleşmesi imzalamasına izin verilmez.

Bir takas sözleşmesini nasıl iptal edebilirim?

Sözleşmeler karşılıklı tatmin ya da rıza ile feshedilebilir. Her iki taraftan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ifa sırasında ihlal etmesi durumunda genel hükümler uygulanır. Diğer taraf, diğerinin kusur ve ihmali nedeniyle uğradığı zararların tazmini için her zaman dava açabilir.

Barter sözleşmesinin zamanaşımı süresi nedir?

Takas sözleşmeleri için kanunda bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Talepte bulunma hakkı on yıl sonra sona erer. Zamanaşımı süresi sona erer ancak borç devam eder. Zamanaşımı savunması sadece karşı taraf için geçerlidir.

Yargıtay Kararları

“Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Hem ana eylemde hem de konsolide eylemde takas çeklerini nakde çevirin.
Barter bir
takassistemidir. İki dilli bir tercüman mükemmel bir fikirdirİhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır Modern Sistemin özü, şirketler mal veya hizmet alışverişinde bulunurken değişim aracı olarak para kullanmamasıdır. Bir barter üyesi tarafından başka bir üyeye satılan mal ve hizmetlerin değeri kredilendirilecektir. Barter çekleri, mallar veya hizmetler satışa sunulduğunda tahsil edilecektir. Çekleri ödemek için nakit kullanılamaz. Ayrıca aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:Barter sisteminden bahsetmek yasaktır . (6. Hukuk Dairesi 2021/3710 E. 2021/1342 K.)

“Davalı… bir hisseyi takas ettikten sonra başka hisseler edinmiştir. Kanundan kaçınmak için takasın trampa olduğunu ispat etmek gerekir. Bu, diğer hissedarların önalım haklarını kullanmalarını engelleyecektir. İlk derece mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, “davalının … taşınmazları takas ederek hisse edinmesi muvazaalıdır.” Hisseleri satış yoluyla satın aldığı gerçeği kabul edilmelidir. “Davacının önalım hakkı vardır.” (14. Hukuk Dairesi 2019/3901 E. 2021/4211 K.)

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours