ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretsiz İzin Ödeneği

İşverenlere tanınan tek taraflı ücretsiz ayrılma hakkı, personeli zor durumda bırakmıştır. Çalışanlar ya 1170 TL’lik yıpranma payını kabul etmeye ya da kıdem tazminatlarından vazgeçmeye zorlanmaktadır. Bu yazıda, ücretsiz izne ilişkin uygulama ve cezalarla ilgili belirli noktalara odaklanacağız.

Ücretsiz ayrılma nedir?

Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin belirli bir süre için askıya alınması anlamına gelir. Bunu takiben, iki çeşit vardır. Birincisi mevzuattan kaynaklanan ücretsiz ayrılmadır. İkinci tür ücretsiz ayrılma ise taraflar arasındaki anlaşmalar nedeniyle ortaya çıkar. Mevzuat, çalışanların evliliklerini, yakın akrabalarının ölümlerini, seyahat izinlerini, mazeret izinlerini ve doğum izinlerini kapsar. İkinci olarak, ücretsiz izin her bir tarafın mutabakatı ile belirlenir. Ücretsiz izin mevzuatla düzenlenmez ve sadece tarafların mutabakatı ile verilir. Son zamanlarda, Yüksek Mahkeme seçimleri, gönüllü ücretsiz iznin daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Ücretsiz ayrılma durumunda, taraflar arasındaki iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler askıya alınır. Bu durumda, hem işveren hem de işçi ücret ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Bununla birlikte, hem işverenin hem de işçinin işçiye iyi davranma ve sadık kalma yükümlülükleri devam eder.

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin, 12 aylık çalışma karşılığında işçilere verilen yıllık izindir. İşverenler ayrıca işçilerin birikmiş yıllık izinlerini pandemi boyunca kullanmalarına da izin verebilir.

Kimler ücretsiz izin beyan edebilir?

Ücretsiz izin ödeneği, pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan personel için geçerlidir. Ücretsiz izin için çevrimiçi olarak başvurabilirsiniz.

Pandemi İzin Ödeneği nedir?

15 Mart 2020 tarihinden itibaren işsizlik sigortası alamayan ücretsiz izinli personel aylık 1200 TL ödenek alacaktır.

Ücretsiz izin süresince işten çıkarılabilir misiniz?

İşverenler, işten çıkarmadan kaçınmak için işçileri yalnızca ahlaka, iyi dine ve devamsızlık gibi farklı kurallara uygun olmayan alışkanlıklar nedeniyle feshedebilir. Meşru nedenler olması şartıyla.

Ücretsiz izin talep edebileceğiniz koşullar nelerdir?

Mevzuat, belirli durumlarda ücretsiz izne ayrılma hakkını kabul etmektedir. Mevzuat, bu ücretsiz iznin karşılıklı rıza gerekmeksizin tek taraflı beyanla alınmasına izin vermektedir. Bu yetkiyi tek taraflı olarak ve işverenin rızası olmadan karşı tarafa bildirimde bulunarak kullanmak mümkündür. İşten ayrılmanın 4 çeşidi vardır: evlilik izni; doğum izni; süt izni.

Ücretsiz işten ayrılma için tazminat alma hakkım var mı?

İş sözleşmesini feshetmek için haklı nedenler varsa, işçi tazminat alma hakkına sahiptir.

Doğumdan sonra kaç gün ücretsiz izin verilir?

Çalışma Mevzuatı uyarınca, bir işçi doğum yaptıktan sonra altı aya kadar ücretsiz izin alabilir. İş sözleşmesi 6 aylık süre içinde feshedilirse, işçi işe iade davası açabilir. İş sözleşmesi izin verilen süre içinde sona ererse, işçi tazminat veya farklı ödenmemiş haklarını beyan edebilir.

İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir mi?

Pandemiden önce, işveren işçinin yazılı rızası olmadan işçiyi ücretsiz izne çıkaramazdı. Bununla birlikte, koronavirüs pandemisi işten çıkarmayı yasakladığı için, işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir.

Ücretsiz seyahat izni için kaç gün izin verilir?

Çalışanlar yıllık izinlerini kendi şehirleri dışında bir şehirde kullanmak isteyebilirler. Yıllık izinlerini şehir dışında kullanması gereken işçiler, bunu gösterdikleri takdirde 4 güne kadar ücretsiz izin alabilirler. İşçi, seyahatini şehir dışında geçirebileceğini otobüs biletlerine benzer evraklarla gösterebilir.

Ücretsiz izin için koşullar nelerdir?

Pandemiden önce, işçinin ücretsiz izin teklifini yazılı olarak kabul etmesi veya reddetmesi gerekiyordu. Pandemiden sonra, ücretsiz izin için herhangi bir koşul yoktur.

Ücretsiz izin süresi ne kadardır?

Ücretsiz izin süresini belirleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. Olaylar ücretsiz ayrılma süresi üzerinde anlaşabilirler. Pandemi ilan edildikten sonra, mevzuatla üç aylık bir ayrılma aralığı belirlenmiş, ancak bu süre 4 kez uzatılmıştır. Başkan’ın 30 Haziran 2021’e kadar izin süresini uzatma yetkisi bulunuyor.

Pandemi – Ücretsiz İzin Almak İçin Bir Neden

Bir pandemi durumunda, işveren işçiye ücretsiz izin verebilir. Normalde, her bir olayın çözüme kavuşturulması gerekir. İşverenler, kısa süreli ve ucuz bir zaman dilimi için ücretsiz izin sunmalıdır. İşçiler pandemi sonrasında mümkün olan en kısa sürede işlerine dönmelidir. Koronavirüs pandemisi boyunca, pandeminin ücretsiz izin için profesyonel bir neden olabileceğine dair hiçbir şüphe yoktur.

Devlet Memurlarının Ücretsiz İzin Hakkı Var mı?

Beş yıllık hizmet süresini tamamlayan bir devlet memurunun, memuriyet mesleği boyunca en fazla iki kez kullanabileceği 12 aya kadar ücretsiz izin hakkı vardır. Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya afet bölgelerinde görev yapan devlet memurları ücretsiz izin hakkına sahip değildir.

Kamu dışı sektör ücretsiz izin hakkına sahip midir?

Ücretsiz izin, mevzuat tarafından seyahat izni (doğum izni olarak da adlandırılır), evlilik izni (ölüm izni olarak da adlandırılır), mazeret izni ve seyahat izni olarak düzenlenir. Ücretsiz izin hakkı, bir anlaşmaları olması halinde kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Mevzuat, çalışanların ücretsiz izin haklarını tek taraflı olarak eğitmelerine izin vermemektedir.

Ücretsiz İzin veya Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği kapsamında hangi haklara sahibim?

Kadın personel, doğumdan sekiz hafta önce ve doğumdan sekiz hafta sonra olmak üzere toplam on altı haftalık doğum izni hakkına sahiptir. Doktorun uygun görmesi halinde, kadın personel başlangıçtan üç hafta öncesine kadar çalışmaya devam edebilir. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için kadın çalışan, doğum izninin bitiminden sonra 60 gün ücretsiz izin alma hakkına sahiptir. Bu süre ikinci başlangıç için 120 güne, üçüncü başlangıç için ise 180 güne uzatılabilir. İşçi talep ederse, işveren altı aya kadar ücretsiz izin verebilir.

Kadın işçi, doğum izninden sonra ve çocuğun zorunlu anaokulu eğitiminin başlamasını takip eden ayın başlangıcından önce kısmi çalışma talebinde bulunabilir. Bu hak, yalnızca talebin çocuğun zorunlu temel eğitime başladığı tarihten bir takvim ayı önce yazılı olarak yapılması halinde kullanılabilir.

Akademisyenlerin Ücretsiz İzin Hakkı Var mı?

Akademisyenler 5 yıldan sonra bir 12 ay ücretsiz izin alabilirler.

Ücretsiz izin süresi uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre ihraç yasağı 17 Ocak 2021’de sona erecek. Kısa çalışma ödeneği, vakalardaki artışın bir sonucu olarak 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Buna paralel olarak, işten çıkarma yasağının da ertelenebileceğini söyleyebiliriz. İşten çıkarma yasağının uzama potansiyelinin bir sonucu olarak ücretsiz izinler de uzatılabilir.

Ücretsiz izinler kıdeme göre değişir mi?

Ücretsiz ayrılma iş sözleşmesinin askıya alınmasını gerektirdiğinden, bu durum kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz. Eğer işçi ücretsiz iznin bitiminden sonra işe geri alınmazsa, işten ayrılmadan önceki son iş günü hesaplamada dikkate alınır.

1 Aylık Ücretsiz İzin Kullanılabilir mi?

Her bir olayın ortak kararıyla işçi ücretsiz izne ayrılabilir. Olaylar, ücretsiz iznin belirli bir zaman dilimine yayılmasına karar verebilir.

Mali felaket nedeniyle ücretsiz izin verilebilir mi?

Fiyatları yönetmek amacıyla işveren, web sitesindeki personel sayısını ve türünü ve mali tasarruf önlemlerini düzenlemek zorunda kalabilir. Son çare olarak fesih ilkesi, iş mevzuatının hayati bir parçasıdır. Son çare olarak fesih ilkesi uyarınca, mali felaket nedeniyle personel ücretsiz izne de çıkarılabilir.

4/B Sözleşmeli Personelin doğum sonrası ücretsiz izne ayrılma hakkı var mıdır?

4/B’li çalışanlar doğumdan sonra altı ay ücretsiz izin hakkına sahiptir. 4/B sözleşmeli personel ayrıca askerlik hizmeti, evlat edinme ve farklı durumlar için ücretsiz izin hakkına sahiptir.

Bir çalışan en fazla kaç gün ücretsiz izne ayrılabilir?

İşverenler, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı süresince çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilir. İşçinin rızası gerekli olmayacaktır.

Covid-19 salgını nedeniyle bazı işverenler ücretsiz izinleri kötüye kullandı. Ücretsiz izin, mevzuata ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygun hale getirilmelidir. Aksi takdirde haklarınızı kaybedersiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours