AVUKATLIK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar

Bu makalede, tamamen farklı iki bakış açısından yetkili uzman ücretlerine odaklanacağız. Bir yandan, noterde pek çok yetkili uzman yetkisine itiraz etme yaklaşımı olarak ödediğiniz ücretlere odaklanacağız ve bununla birlikte, avukata ödenecek yetkili uzman ücretlerinin miktarına odaklanacağız. Hem notere hem de avukata ödenecek olan bu ücretler, türe ve 12 aya göre değişiklik göstermektedir. Bu makalede, 2021 yılı için yetkili fiyatlara bir göz atacağız. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız.

İcra Avukatı Ücreti Hesaplanır mı?

Burada ele alacağımız konu, icra takibinde avukatın alacağı ruhsatlı avukatlık ücretinin asgari sınırları olacaktır. Talep edilen rakamlar asgari sınırları belirliyor. Bu nedenle, büyük olasılıkla bu rakamların altında yetkili bir uzman ilişkisi olmayacaktır. Gerçekte, bu rakamlara ek olarak, ayrıntılar yetkili uzman ödemesini öncelikle aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak belirleyebilir.

Bunun yanı sıra, öncelikle icra takibine dayalı olarak açılabilecek yıkıcı tahsis davası, itirazın iptali davası, istihkak davası ve istihkak davası gibi davalar için de avukatlık ücretleri belirlenebilir.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

İcra ve Kısım müdürlüklerindeki takipler için başlangıçtan sona kadar yapılan işlemler için ruhsatlı avukat ücretleri 2021 yılından az olmamak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 4.800,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti 720,00 TL’dir. Bununla birlikte, bu miktar bir beyannameyi geçemez.

 • İlk 40.000,00 TL için %15 ve sonraki 50.000,00 TL için %13’tür. 9.sonraki 90.000,00 TL için %5. sonraki 250.000,00 TL için %7. sonraki 620.000,00 TL için %5. 3.bir sonraki 775.000,00 TL için %5. 1.bir sonraki 1.275.000,00 TL için %8. sonraki 3.100.000,00 TL için %1.

 • Aciz vesikası, işlemleri sonuçlandıran birçok işlemden biri olarak dikkate alınır. Bu belgenin alınması halinde avukata tam ödeme yapılır.

 • İcra mahkemelerinde dinlenilmesi durumunda, yetkili bir uzmanın ödemesi bile ödenecektir. Bu mahkemelerde takip edilen işler için 840,00 TL avukatlık ücreti takdir edilir. İcra mahkemelerindeki duruşmalı ve duruşmasız işler için de 1.360,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. İcra mahkemelerinde takip edilen hapis davaları için ayrıca 1.240,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. Ancak bir istisna söz konusu olabilir; icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında yukarıda belirtilen ücretler üzerinden hesaplanacak avukatlık ücretine hükmedilir.

 • Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde (kiracı tahliyesi vb.) hükmedilecek avukatlık ücreti 1.360,00 TL’dir.

 • Borçlunun borcunu süresinde ödemesi halinde ruhsatlı avukatlık ücretinin dörtte üçüne hükmedilir. Bu hüküm nispi ödeme gerektiren hallerde uygulanacağı gibi götürü ödeme gerektiren hallerde de uygulanır.

 • Sözleşmeli avukatlık ücretinin kararlaştırılmadığı veya kararlaştırılan sözleşmeli avukatlık ücretinin icra dairelerinde borçlu vekili olarak kabul edilen işlerde geçersiz sayıldığı hallerde; ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde sözleşmeli avukatlık ücreti 840,00 TL’dir. Bununla birlikte, ödeme ayırt edici beyannameyi geçemez.

Noter Yetkili Vasıflı Ücreti Ne Kadar?

Noterde karşılaşacağınız yetkili uzman ödemesinin miktarı, türüne, hangi amaçla verildiğine ve birçok farklı parçaya bağlı olarak değişir. Yetkili uzman tesisi, avukatlar için veya geleneksel bir vatandaşın yetkili uzman araçları adına bir işlem gerçekleştirmesi için verilebilir. Yetkili uzmanın canlılığı, otomotiv satışı, ev satışı, arazi satışı, avukat, muhasebe ve diğerleri gibi birçok işlem için verilebilir. Bu işlemler için, noter tarafından, esas olarak yetkili uzmanın noter tasdikli araçlarına dayalı olarak bir ödeme alınır. Bu ücretler türüne göre dalgalanmaktadır. Ayrıca, notere ödenecek bu ücretler yıllık olarak artırılır.

Yetkili Uygulayıcı Ücreti 2021 Ne Kadar?

2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi TBB tarafından açıklanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ücretler, 2021 yılında sonuçlanan davalar ve işlemler için geçerlidir.

Avukatlık Asgari Ücreti Hesaplanır mı?

Avukatlara ödenecek avukatlık ücretinin hesaplanması mümkün değildir. Ödenecek avukatlık ücreti, duruma göre 2 kalemde, hatta 3 kalemde tahsil edilmektedir. Bunlar; akdi avukatlık ücreti (avukatlık ücret anlaşmasından doğan), karşı taraf avukatlık ücreti (dava sonucuna göre karşı tarafça ödenmesi gereken avukatlık ücreti) ve icra avukatlık ücretidir (mahkeme kararına istinaden karşı taraftan tahsili için açılan davada). Avukatın da hak kazanabileceği bu masrafların çoğunu aşağıdaki başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alacağız.

1) Yetkili Uzman Ücret Anlaşması Nedir?

Yetkili bir uzman ödemesi anlaşması, sözleşmeye dayalı yetkili bir uzman ödemesi ile sonuçlanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, müşteri ile yetkili uzman arasında akdedilir. Sözleşme, durumların yükümlülüklerini belirler. Yetkili uzmanın görevi, verilen işi uygun şekilde yapmaktır. Müşterinin yükümlülüğü, bu iş karşılığında yetkili uzmana belirli bir miktar para ödemektir. Bu bedel nakit ya da senet olarak ödenebilir, ancak senet olarak ödenemez. Sözleşme ayrıca ücret tarihini, işin tamamlanmasını şart koşabilir veya belirli bir süre belirleyebilir.

Yetkili uzmana yapılan ödeme, avukatlar için asgari ödeme tarifesinin sınırları altında olamaz. Bu asgari ödeme tarifesi TBB tarafından yıllık olarak belirlenir. Nispi ödemenin üst sınırı, dava değerinin veya karar değerinin veya nakit paranın %25’ini geçemeyeceğidir. Bu tavan miktarı aşan sözleşmeler geçersiz olmayacak, ancak şüphesiz tavan miktarla sınırlandırılacaktır. Götürü ödemeye gelince, daha büyük bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, kararlaştırılacak ödeme hakkaniyete uygun olmalıdır, aksi takdirde dava konusu olabilir.

Bunun yanı sıra, gayri nakdi mal ve hakların bir kısmının avukata ait olacağı kararlaştırılamaz. Bu, Yasal Meslek Yönetmeliği’nde açıkça yasaklanmıştır. Farklı bir ifadeyle, örneğin, bir ortaklığın feshinde, avukata belirli bir pay veya intifa hakkı verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, sonuca göre bir ödeme kabul etmek de yasaktır. Farklı bir ifadeyle, davanın kazanılması durumunda bu ödemenin büyük olasılıkla ödeneceği, aksi takdirde ödenmeyeceği konusunda bir anlaşma yapılamaz. Birden fazla işletme sahibi varsa, büyük olasılıkla avukata karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilirler.

2) Karşı Avukat Ücretlerini Hesaplayın?

Dava sonunda, mahkeme tarafından kararlaştırılan tarifeye göre karşı tarafa yüklenecek yetkili uzman ödemesi yalnızca ve tamamen avukata aittir. Bu ödeme takas edilemez veya işletme sahibinin borcuna mahsup edilemez. Bunun yanı sıra, bu ödemenin ilzam edilmesi de mümkün değildir. Bu ödeme, yetkili uzman ödemesi anlaşmasında üzerinde mutabık kalınan yetkili uzman ödemesinden tamamen bağımsızdır. Başarılı olan tarafın avukatı bu ödemeyi karşı taraftan alacaktır. Bu ödeme, mahkeme tarafından avukatlar için asgari ödeme planının altında olmayacak ve hiçbir zaman buradaki miktarların 3 katını geçmeyecek şekilde değerlendirilecektir. Ödemenin değerlendirilmesinde genellikle seçimin yapıldığı 12 ay için geçerli olan avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.

Başarılı olan davanın birden fazla yetkili uzmanı olması durumunda, bu ödeme yetkili uzman başına ayrı ayrı verilmeyecektir. Ayrıca tek bir karşı tarafın avukatına da ödeme yapılabilir. Bu ödemenin muhtemelen çok sayıda avukat arasında nasıl paylaşılacağı sorusu, yetkili uzman ödemesinin lehine verildiği devlet tarafından çözülecek bir konudur.

3) İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Karşı taraf avukatının ödemesine hükmedilen mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, karşı taraf avukatının ödemesi ile birlikte para miktarı hak sahibine ödenmemişse; avukat bu parayı karşı taraftan ilamlı icra yoluyla tahsil edebilecektir. Böyle bir grup devamında, avukat ayrıca devamla ilgili yetkili bir uzman ödemesine hak kazanabilir. Bu ödeme büyük olasılıkla yukarıda ilgili başlık altında (İcra Avukatının Ücreti Ne Kadardır?) belirtildiği şekilde kararlaştırılacaktır.

Ödenmemiş bir Yetkili Uzman Anlaşması imzalanabilir mi?

Taraflar arasında, yalnızca karşı tarafın yetkili bir uzman ödemesi beyan etme olasılığının daha yüksek olduğu konusunda anlaşmaya varılamaz. Böyle bir ödeme maddesi geçersizdir. Avukatın böyle bir ödeme almayacağı kararlaştırılamaz, buna {mesleki} teminat davası yasağı denir. Böyle bir durumda bile, sözleşmeyi imzalayan avukat, Avukatlık Yönetmeliği’nin 164(4) maddesi uyarınca bir ödeme alma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, bu durumda, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, ödeme itirazlarına bakmaya yetkili merci tarafından davanın bir kısmı için, kararın kesinleştiği tarihteki değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasında bir miktar, en alt sınırı asgari ödeme tarifesi olmak üzere, avukatın emeğinin karşılığı olarak hükmedilir. Değeri para ile ölçülemeyen durumlarda ve konularda, asgari ödeme tarifesindeki monte edilmiş ücretler geçerli olacaktır. Bununla birlikte, bu durumda, bu durum ilgili Baro Birliğinin Yönetim Kuruluna bildirilmelidir. Daha sonra ilgili Baro Birliği tarafından avukata karşı disiplin işlemi başlatılması muhtemeldir.

Tapu Sicili Yetkili Vasıflı Harcı Ne Kadar?

Şimdi bu ücretlerin yıllık olarak güncellendiğini belirttik. Bu yetkili uzman canlılığı, size ait bir gayrimenkul üzerinde kısıtlı veya tamamen resmi bir yaklaşımla hareket etmesi için birisine yetki verme yaklaşımı olarak verilir. Tamamlanabilecek bu eylemlere örnek olarak, brüt gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapma ve önalımın en iyisini bulma yetkileri verilebilir.

Herhangi bir vatandaş adına yetkili uzmanın avukatının bu enerjisini sorun etmek amacıyla, avukatın imkanını veren kişinin son 6 ay içinde çekilmiş iki fotoğrafı ve yetkili uzmanın avukatının imkanının verileceği kişinin kimliği ve kimliği gereklidir. Verilecek yetkili uzman yetkisi için ödenen ödeme değeri, sayfa sayısı, çevirilerin yapılıp yapılmaması ve izin verilen faktörler gibi birçok kısımda değişir ve değişir. 2021 için, hukukçu ödemesinin tapu canlılığı 500 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Hukukçu ruhsatının geçerlilik süresi genellikle 3 aydır. Bununla birlikte, bu süre, hukukçu yetkisinin verileceği kişiye bağlı olarak nadiren dalgalanabilir.

Tapu iptal davaları gibi gayrimenkulünüzle ilgili durumlarla ilgilenebilecek kişiler için, bu konularda eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı öneririz.

Bir avukata yetkili bir uzmanın canlılığını sunmanın fiyatı nedir?

Tam burada, bir avukata verilmesi gereken temel yetkili uzman canlılığı ile ilgili olarak odaklanacağız. Bazı işlemler için, temel bir yetkili uzman canlılığı için büyü yapmak yeterli olmayacaktır. Bunlar için, yetkili uzman yetkilerini özel yetkilendirme ile sorun etmek önemlidir. 2021 için, noterde bir avukata temel yetkili uzman yetkisi vermek için ödeme 192,00 TL’dir. Bu miktar birçok unsura bağlı olarak değişebilir. Bu konuda işlem yapacağınız noter ile iletişime geçmeniz büyük olasılıkla daha sağlıklı olacaktır.

Yetkili Uzman Oturum Ücreti Nedir?

Yetkili uzman oturum ödemesi zor ve hızlı bir miktar olmamalıdır. Bu ödemenin niteliğine göre asgari miktarı Türkiye Odalar Birliği (TBB) tarafından her yıl güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilmektedir. Avukatlar bu asgari ödeme yükümlülüklerine uyum sağlamalıdır, ancak en fazla sınırlama hazır değildir. 2021 yılı için TBB’nin oturum ücretleri tarifesi aşağıdaki gibidir

 • Avukatlık bürosundaki sözlü oturum için ödeme ilk saat için 540,00 TL’dir. Bu ödeme ilk saatten sonraki her saat için 325,00 TL artacaktır.
 • Avukatın bulunduğu yerde avukattan sözlü tavsiye alma ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu ödeme ilk saatten sonraki her saat için 555,00 TL artırılacaktır.
 • Avukattan yazılı öneri alma ücreti ilk saat için 1.125,00 TL’dir. Bu ödeme takip eden her saat için 525,00 TL artırılır.
 • Avukat tarafından yazılacak her dilekçe; düzenlenecek her protesto, keşif, tespit için ödenecek ücret en çok 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve ilgili sözleşmeler için 1.080,00 TL’den az olmamak üzere ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Tüzük, kanun, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve ilgili evrakın avukat tarafından hazırlanması halinde asgari 3.280,00 TL ödenmesi gerekmektedir. Şirket ana sözleşmesi, şirket değişiklik ve birleşme sözleşmeleri ve ilgili sözleşmeler gibi ticari işletmeyle ilgili sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari ödeme 1.650,00 TL’dir.

Yetkili Nitelikli Fonların Düzenli Gücü Nedir?

Yetkili vasıflı tüm canlılığınızda, avukat olarak atanacak kişiye toplu olarak birçok yetki verilir. 2021 yılı için nihai yetkili vasıflı ödemesi 550 TL ile 1.900 TL arasında değişebilir. Ödemeye değer miktar, verdiğiniz yetkilere uygun olarak artacaktır. Yetkili uzman içerik materyallerinin tam bir canlılığı için ödenen miktar büyük olasılıkla aşırı olacakken, verilen yetkileri minimumda tutmak notere ödeyebileceğiniz ödemeyi düşürecektir. Bu nedenle, yetkili uzman tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemleri ve bu yaklaşımda verilmesi gereken yetkileri açıkça belirlemek büyük olasılıkla avantajlıdır. Size en yakın noter ile iletişime geçerek, yetkili uzman ücretlendirmesi için bu sorun hakkında net bir değer bilgisi elde edeceksiniz, bu da sorun için gerekli olduğu anlamına gelir.

Yetkili Uzmanın Araç Brüt Satış Gücü Ne Kadar Tutar?

Bildiğiniz gibi, araç alımları ve ürün satışları noter huzurunda resmi olarak tamamlanmalıdır. Peki bu işlem için notere ne kadar ödeme yapmak gerekiyor? Bu işlem için notere yapılacak ödeme 2021 yılı için kabaca 275,00 TL’dir. Bu işlem için başka bir kişiyi yetkilendirmek isterseniz, notere ödemeniz gereken yetkili uzman ödemesi ne kadardır? Bu yaklaşımda yetkili bir uzmanın yetkilendirilmesi için ödeme 2021 için 192,00 TL’dir. Bu rakamlar hakkında daha detaylı bilgiyi işlem yapacağınız noterden alabilirsiniz.

İşten çıkarma ödemesi ne kadar?

Muhtemelen halihazırda istihdam ettiğiniz bir avukatı çeşitli nedenlerle azletmek zorunda kalacaksınız. Bu yaklaşımda, yetkili uzmana daha önce vermiş olduğunuz yetkileri geri alıyorsunuz. Farklı bir ifadeyle, bir azil mektubu düzenlemenin amacı, izin verilen kişiyi belirli konularda bir kez daha diskalifiye etmektir.

Yetkili uzmanın görevden alınması, birçokları arasında yetkili uzmanın canlılığının iptali olarak da tanımlanabilir. Bununla birlikte, bu ikisi ayrı kavramlardır. Dahası, yetkili uzmanın canlılığının iptali, bir avukatın görevden alınmasını kapsayan daha geniş bir kurumdur. İkisinin karakteri ilişkili olsa da, yetkili uzmanın canlılığının iptali, yetkili uzmanın etkisi göz önüne alındığında herkese yapılabilirken, yetkili uzmanın görevden alınması yalnızca yetkili uzmanınıza karşı yapılabilir.

Yetkili bir uzmanın bir avukat üzerindeki etkisini sorun etmek için bir noterden en iyi şekilde yararlandığınız gibi, aynı şekilde avukatı azletmek için de bir noterden en iyi şekilde yararlanmak yararlı olabilir. Yetkili avukatın azli için notere ödenecek ücret 2021 yılı için 250 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bu ödemenin miktarı her yıl güncellenmektedir. Çok sayıda avukatı azletmek istemeniz durumunda, her avukata büyük olasılıkla ayrı bir azilname gönderileceğinden, notere ödenmesi gereken ödeme miktarı avukat sayısına bağlı olarak artacaktır.

Birleştirilmiş Yetkili Uzman Ücreti Nedir?

İki tür yetkili uzman ücreti vardır. Hem orantılı hem de monte edilmiş olabilir. Orantılı, büyük olasılıkla orantılı bir hesaplama olacağı anlamına gelir. Çok sayıda ifadeyle, davanın konusu olan para miktarı veya konunun değeri üzerinden orantılı bir değer türünde verilecek bir tür yetkili uzman ödemesidir. Zor ve hızlı bir yetkili uzman ödemesi durumunda, konuya göre zor ve hızlı bir miktar belirlenir. TBB tarafından her yıl hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen iş ve işlemler için hak edilen avukatlık asgari ücretinin miktarı üzerinden gösterilir.

Avukatlık Asgari Ücreti Nedir?

TBB tarafından 2021 yılı için hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde iş mahkemelerindeki davalar için 2.040,00 TL avukatlık ücreti öngörülmüştür. Gerçekte, avukat ile iş sahibi arasındaki ödeme anlaşmasında büyük olasılıkla tamamen farklı miktarlar üzerinde anlaşılacaktır. İl Baroları bu konuda asgari ödeme çizelgeleri yayınlamaktadır. Avukatlar, yetkili uzman ödeme sözleşmelerinde bu miktarların altında bir miktar belirleyemezler. İstanbul Barosu tarafından 2021 yılı için açıklanan asgari ödeme çizelgesinde, iş mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık ücreti olarak 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i öngörülmektedir. Aynı çizelgede, tüketici hakem heyetlerinde görülecek davalar için de 3.500 TL avukatlık ücreti ödenmesi öngörülüyor.

Asliye Ceza Mahkemeleri için avukatlık ücreti ne kadardır?

Asliye Ceza Mahkemelerinde en temel suçlar dolandırıcılık ve hakaret suçlarıdır. Bunun dışında; resmi evrakta sahtecilik suçu, failin kamu görevlisi olmaması şartıyla bu mahkemelerde görülebilmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bu mahkemelerde görülen dava konularıdır. Bunun yanı sıra, mala zarar verme suçu ve kasten yaralama suçu da Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen suç türleri arasındadır. Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun cezası da bu mahkemelerde verilebilmektedir. Aynı şekilde uyuşturucu kullanımının cezası da bu mahkemelerde verilebilmektedir.

Her baro bu suç için ayrı bir masa oluşturuyor. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için belirlediği çizelgeye göre, asliye ceza mahkemeleri için avukatlık ücretinin alt sınırları aşağıdaki gibidir

 • Sanık veya suça sürüklenen çocuğun güvenliği 14.000,00 TL;
 • Müşteki veya katılanın aydınlatılması 10.000,00 TL
Ev mahkemeleri için bir avukatın ödemesi ne kadardır?

Bir kez daha, yerel mahkemelerde görülecek davalar aracılığıyla, her Baro Birliği avukat ve yardımcı avukat arasında asgari bir ödeme planı yayınlar. Bu çizelge tavsiye niteliğindedir. Bu çizelgeler her yıl yenilenir. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için hazırladığı çizelgede, İç Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar için alt sınırlar aşağıdaki gibidir

 • Evlenme ehliyetine veya iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin haller 8.000,00 TL;
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan durumlar (ürün, malzeme iadesi veya manevi tazminat ve diğerleri) 9.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u;
 • Boşanma davalarında avukatlık ücreti; anlaşmalı davalarda 9.000,00 TL, çekişmeli davalarda 14.000,00 TL, çekişmeli davalarda 14.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i ve aynı şekilde maddi veya manevi tazminat talep edilen hallerde; (Boşanma davanız varsa bu konuda bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririz)
 • Soybağının reddi, tanıma ve babalık halleri 12.000,00 TL;
 • Nafaka örnekleri 8.000,00 TL;
 • Evlat edinme davaları 9.000,00 TL;
 • Aile güvenliğine ilişkin 6284 sayılı Yönetmelikten kaynaklanan davalar 6.000,00 TL;
 • İcra davası 10.000,00 TL.

Düğün takılarının kime ait olduğu ve boşanmada mal paylaşımı gibi konular, Ev Mahkemelerinde çözülmesi gereken pek çok konu arasındadır. Velayetin değiştirilmesi ve evliliğin iptali gibi konularla ilgili davalar Ev Mahkemelerinde görülebilir.

Ortaklığın feshi için yetkili uzman ödemesi nedir?

Genel olarak izale-i şuyu davası olarak bilinir. Bu davayı açmanın amacı, ortaklığı feshetmek ve müştereken veya müştereken sahip olunan taşınır veya taşınmaz malların mülkiyetini kamuya geçirmektir. Söz konusu mülk eşler arasında eşit olarak bölünebilirse, bu şekilde devam edilir. Bununla birlikte, böyle bir bölünmenin mümkün olmaması gereken yerlerde, söz konusu mülkün icra yoluyla tedarik edilmesi daha olasıdır. Bu satıştan elde edilen gelir, büyük olasılıkla birçok hissedar arasında hisseleri oranında dağıtılacaktır. Bu örnek ayrıca miras paylaşımı durumunda da ortaya çıkabilir. Mirastan feragat, mirastan mahrumiyet, mirasın reddi vb. durumlara uygun olmayan mirasçılar, miras kalan mülkün mülkiyetine sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda, uzman bir miras avukatından yetkin yardım almak en iyisidir.

Avukatın bu dava süreci için hak kazanacağı yetkili uzman ödemesi nedir? Tüm bu davalar Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. 2021 yılı için TBB tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ortaklığın feshi ve taksim davaları için belirlenen miktar 3.405,00 TL’dir. Ortaklığın giderilmesi için ürün satış ofisinde yapılacak işlerin takibi için 1.500,00 TL ödeme yapılması öngörülmüştür. Bunun yanı sıra yetkili usta ile yetkili usta arasında, yetkili ustanın ödemesine yetkili usta karar verebilmektedir.

Arabuluculuk Yetkilisi Ne Kadar Ücret Alır?

Arabuluculuk süreci zorunlu veya gönüllü de olabilir. Örnekler kendi aralarında anlaşabilir ve bir uzlaşmaya varmak için bir arabulucuya gidebilir. Bunun dışında, bazı davaların açılabilmesi için arabulucuya gidilmesi gerekir. Örneğin, iş davalarında arabuluculuk gereklidir. Bu bir dava durumu olarak listelenmiştir. Arabuluculuğa gitmezseniz, davanız büyük olasılıkla usulden reddedilecektir. Bu nedenle, bu soruna odaklanmak faydalı olabilir.

TBB, arabuluculuk avukatının ödemesinin miktarını Asgari Ücret Tarifesine dahil etmemiştir. Bu dava ayrıca çok saf olabilir. Sonuç olarak, bir dava nedeniyle verilen bir ödeme gibi bir faktör yoktur. Avukat ve yetkili uygulayıcı, arabuluculuk işlemleri için aralarında istedikleri miktar üzerinde anlaşabilirler. Gerçekte, baroların bu soruna ilişkin çözümleri bile vardır. Örneğin, İstanbul Barosu 2021 yılı asgari ödeme tarifesinde, arabuluculukta dava vekilliği için alt sınır olarak 6.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin %15’i oranında avukatlık ücreti ödenmesini öngörmektedir.

Ağır Ceza Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Ağır Ceza Mahkemelerinde rüşvet suçları, lisanslı bilgi suçları, yağma suçları gibi suçlar görülmektedir. Bunun yanı sıra cinsel istismar ve cinsel saldırı suçları da Ağır Ceza Mahkemelerinde dava konusu olabilecek birçok suç arasında yer almaktadır.

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL öngörülmüştür. Bu miktar, mahkeme heyeti tarafından verilecek avukatlık ücretini ifade etmektedir. Tamamen farklı baroların avukatlık ücretleri için tamamen farklı önerileri var. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için önerisine bakacak olursak; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanığın güvenliği için 20.000,00 TL, mağdurun veya katılanın aydınlatılması için 14.000,00 TL.

İş Mahkemeleri Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik, yıllık izin sürelerinin kullanılmaması gibi durumlar söz konusu ise açılacak davada görevli mahkeme iş mahkemesi olacaktır. İş göremezlik emekliliği için gerekli koşullar yerine getirilmişse, bu haktan yararlanmak için yetkili iş mahkemesine başvurmanız gerekir. Ayrıca hizmete bağlılık, işe iade ve ayrımcılık tazminatı için de iş mahkemelerine başvurmalısınız. Bu gibi durumlarda, uzman bir iş mevzuatı avukatından yardım almanızı öneririz. İş kazaları birçok çalışanın başına gelebilir. Bu gibi durumlarda, davanıza bakabilecek mahkeme iş mahkemesi olacaktır. Böyle bir sorununuz varsa, en iyisi güvenilir bir iş kazası avukatından yardım almaktır.

İş kazası vakalarında, avukatın büyük olasılıkla hak kazanacağı 2 yetkili uzman ücreti vardır. Bunlardan biri, karşı tarafın ödemesi gereken karşı tarafın avukatının ödemesidir. Diğeri ise avukat ile avukat arasındaki avukatlık ücreti anlaşmasından doğan avukatlık ücretidir. Bu ödeme işveren tarafından ödenebilir. Avukatlık Yönetmeliği uyarınca, durumlar arasında orantılı bir ödeme kararlaştırılacaksa, bu ödeme, hükmedilecek parasal miktarın %15’inden az ve %25’inden fazla olamaz. İstanbul Barosu 2021 yılı tavsiye kararında, değeri para ile ölçülemeyen davalar için 9.000,00 TL, değeri para ile ölçülebilen davalar için ise 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i oranında ödeme yapılmasını tavsiye etmiştir. İş davalarında ve işçilik alacaklarında, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri büyük olasılıkla mesleki orantı esasına göre hükmedilecektir. Buna rağmen; mahkeme heyeti asgari ücretin altında bir avukatlık ücretine hükmedemeyeceğinden; 2021 yılında büyük olasılıkla 4080,00 TL asgari avukatlık ücretine hükmedilecektir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours