VESAYET NEDİR?

Vesayet Hakkı Nedir

Vesayet, velayete tabi olmayan küçükler ve kısıtlılar için kamu hukuku kapsamında bir güvenlik kurumu olarak düzenlenmiştir. Bu kurumun amacı, ehliyetsiz bireylerin malları üzerindeki eğilimlerini onlar adına korumak ve nitelendirmektir. Görüldüğü gibi vesayet, devlet tarafından güvence altına alınması gereken zayıf ve güçsüz kişilerin güvencesidir. Bu makalede, bu kurumun ana hatlarından ve bu kurum hakkında en çok merak edilen faktörlerden bahsedeceğiz.

Vasilik nedir?

Vasi, vesayet makamı tarafından güvenlik ihtiyacı olan belirli bir kişinin mülkünü sembolize etmek ve idare etmek ve belirli konularda kendisini sembolize etmek ve idare etmek için atanan bir kişidir. Birkaç ifadeyle, kendisini sembolize edemeyen ve bu konularda ikamet eden ve pasif mülkiyeti idare edemeyen kişiyi karakterize edecek kişidir. Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse, vasi, mevzuatın öngördüğü durumlarda küçüklük veya kısıtlılığın bir sonucu olarak bu kişilerin menfaatlerini korumak için Sulh Hukuk Mahkemesi’nin seçimi ile atanan sertifikalı bir danışmandır.

Türk Dil Kurumu’na göre, vesayet ve kayyımlık aynı anlama gelmektedir. Buna göre vasi, bir yetimin veya akıl hastasının mallarını yöneten kişidir. Vesayet, vasi olma durumuna verilen isimdir. Vesayet, sözlükte ayrıca vasilik şeklinde de kendine yer bulmuştur.

Vesayeti Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Vesayet başvurusunda bulunabilmek için çeşitli koşullardan en az birinin mevcut olması gerekir. Bu durumlar Türk Medeni Kanunu’nun 404. ve 410. maddeleri arasında, çoğunlukla sınırlı sayı ilkesine dayanarak belirtilmiştir. Bunları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • Azınlık: Saf koşullar altında, anne ve babanın çocuk üzerindeki velayeti, çocuk yetişkin olana kadar devam eder. Bu nedenle, bu kişiler için herhangi bir vasi atama zorunluluğu yoktur. Vesayet, yalnızca bu küçüklerin bir vasisi yoksa sorgulanacaktır. Amaç çocuğu korumaktır. Küçükler için ayrı bir kısıtlama emri gerekliliği diye bir şey yoktur. Yetişkin olana kadar zaten doğal olarak kısıtlanmışlardır. Bu nedenle, reşit olmayanları vesayet altına almak ve bir vasi atamak büyük olasılıkla yeterli olacaktır. Bir çocuğun velayetten neden dezavantajlı olabileceğine dair çok sayıda açıklama vardır. Örneğin, anne ve babanın hayatını kaybetmesi durumunda, vesayet kurumu sorgulanacaktır. Aynı şekilde, evliliğin iptali durumunda, yargı çocuğun en iyi amaçları aracılığıyla uygulanabilir olduğuna karar verirse, muhtemelen velayeti anne ve babadan alabilir ve çocuk için bir vasi atayabilir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir.
 • Kısıtlama Hakkında kısıtlama kararı verilen kişi için mahkeme tarafından bir vasi atanmalıdır. Bu bakımdan, kısıtlama emri yenilikle sonuçlanan bir seçimdir. Kısıtlanan belirli kişi bir yetişkindir, ancak hareket kabiliyeti mahkeme tarafından kısıtlanmıştır. Burada, kısıtlanan yetişkinin anne ve babası hayattaysa, onlara velayet bile verilebilir. Kısıtlama gerekçeleri belirlenir. Bunların dışında mahkeme takdir yetkisi ile kapsamı genişleterek belirli bir kişiyi sınırlayamaz. Kısıtlama, tam ehliyetli belirli bir kişinin davranış kapasitesini kısıtlar ve onu ehliyetsiz hale getirir. Kısıtlamaya ilişkin açıklamalar izin verici ve zorunlu olmayan olmak üzere ikiye ayrılır. İzin verilen kısıtlama nedenleri aşağıdaki gibidir: 1) Psikolojik hastalık veya psikolojik zayıflık. 2) 3) Alkol veya uyuşturucu alışkanlığı. 4) Kötü yaşam tarzı. 5) Zararlı yönetim. 6) Özgürlükten yoksun bırakılma. Bu durumlardan birinin mevcut olması halinde, kısıtlanacak kişinin bir vasi tayin etmesi gerekip gerekmediği dikkate alınmayacaktır. Gönüllü kısıtlama nedenleri aşağıdaki gibidir: 1) Daha erken yaş. 2) Zarar 3) Tecrübesizlik 4) Kritik hastalık. Bu husus TMK’nın 408. maddesinde ayırt etme gücüne sahip yetişkinler için düzenlenmiştir.

Vesayet Hakkı Nedir?

Herhangi bir nedenle vesayet altına alınamayan küçükler, vesayeti değiştirilemeyen küçükler ve kısıtlılar, büyük olasılıkla vesayet altına alınacaktır. Bunu sağlayan senaryo, bu kişilerin sahip olduğu vesayet hakkını elde etme senaryosudur. Bu hakkı kısıtlamak mümkün değildir. Gerçekte, genellikle, bu hakkın eğitimi talep üzerine hemen gerçekleşmez. Genellikle, başka bir mahkeme veya idari makam senaryonun farkına varırsa, zorunlu önlemleri alması için mahkemeyi bilgilendirir. Aynı şekilde, gönüllü kısıtlama durumlarında, doğrudan yazılım programı göze çarpmaktadır. Büyük olasılıkla, bir vasinin atanması, yetkisiz bir üçüncü sosyal topluluğun uygulaması ve ilgili kişinin rızası yoluyla gerçekleştirilir.

Noter Vasi Atayabilir mi?

Bu strateji ile bir vasi tayin etmek mümkün değildir. Bu süreci yürütme yetkisine sahip tek makam Türk Yargısıdır. Yetkili ve ehliyetli mahkeme önünde dava açılması halinde, atama büyük olasılıkla bu mahkeme tarafından yapılacaktır. Bu konuda nasıl dava açılabileceğine ilişkin yazımıza göz atabilirsiniz. Kısacası, yaygın yanlış izlenimin aksine, noterlere böyle bir yetki verilmemiştir. Bunun yanı sıra, noterlerin vesayetle ilgili bir yükümlülüğü vardır. Özellikle; noterler atipik görevlerini yerine getirirken, reşit olmayan kişinin vesayet altında olmaması gerektiğine karar verebilirler. Bu durumda, noter vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

Vasi Atanması Nedir?

Vasi atanmasının ne olduğu ve buna ilişkin usul ve esaslar Md. 413 ve 425. maddelerinde düzenlenmiştir. tMK m. 425’te düzenlenmiştir. Atanan vasinin, saf özel kişiye bakmak, denetlemek, savunmak ve sürdürmek gibi yükümlülükleri vardır. Lisanslı kişilerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemez. Bu nedenle, atanan vasi yalnızca kamuya açık olmayan özel bir kişi olabilir. Genel kural, tek bir kişi için sadece bir vasi atanabilmesidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, senaryonun gerektirmesi halinde birden fazla vasi tayin etmek mümkündür. Bu durumda, atanan vasilerin yetkilerini bağımsız olarak mı yoksa birlikte mi kullanacaklarına karar verebilecek olan, atayan vesayet makamıdır.

Vasi olarak atanacak belirli kişi yetişkin, yetkin ve görevi yerine getirebilecek kapasitede olmalıdır. Belirli bir kişi bu yapıcı koşullara sahip değilse, belirli bir kişiyi vasi olarak atamak mümkün değildir. Aksi bir atama durumunda, ilgili kişiler atamayı yapan vesayet makamına itirazda bulunabilirler. Vesayet makamı daha sonra bir değerlendirme yapabilir, atanan belirli kişinin atamasını iptal edebilir ve onun yerine başka bir belirli kişiyi atayabilir. Başka bir durumda, denetim makamına başvurmak da mümkündür.

Bir Vasinin Atanması için Gerekli Koşullar Nelerdir?

Öncelikle, daha önce de belirtildiği gibi, atanacak belirli kişinin yetişkin ve işi yapmaya yetkin olması gerekir. Bu yapıcı koşulların yanı sıra, ek olarak zararlı koşullar da vardır. Farklı bir ifadeyle, vasi olarak atanacak belirli kişinin belirli koşullara sahip olmaması gerekir. Bu durumlar; 1) Kısıtlı olmak 2) Kamu hizmetinden yasaklı olmak. 3) Haysiyetten yoksun bir yaşam sürmek. 4) Arayışların çatışması. 5) Aralarında düşmanlık olması. 6) İlgili vesayet makamları tarafından bir seçim yapılmış olması. Bu koşullardan birinin varlığı halinde, söz konusu kişi vasi olarak atanamaz.

Kanunlarımız vasi tayininde eşe ve akrabaya öncelik tanımaktadır. Bununla birlikte, eşin tamamen farklı akrabalara göre önceliğe sahip olmadığı tespit edilmelidir. Seçim, somut ilişkileri göz önünde bulunduracak ve vasi olarak atanacak kısıtlı veya küçük için kimin daha yararlı olacağına karar verebilecektir. TMK’nın 415. maddesine göre, farklı haklı sebepler olmadıkça, seçim, vesayet altına alınacak belirli kişiyi veya anne ve babasının seçtiği belirli kişiyi vasi olarak atamalıdır. Vesayet makamı, mümkün olduğu ölçüde, ilgili kişilerin talebine uygun hareket etmelidir. Seçimin talebe zıt olması halinde, ilgili bireyler denetim makamına başvurma hakkına sahiptir.

Vasi olarak atanan belirli kişi, yasalarda listelenen kaçınma nedenlerine sahip değilse, kendisine yüklenen bu göreve rıza göstermelidir. Başka bir durumda, yaptırım yasalarda düzenlenmemelidir. Bununla birlikte, yeni bir özel kişi atanana kadar görevini yerine getirmeyen mevcut vasi, bu amaçtan kaynaklanan zararlardan büyük olasılıkla sorumlu olacaktır.

TMK’nın 417. maddesi vesayetten kaçınma sebeplerini düzenlemektedir. Kaçınma sebepleri şunlardır; 1) 60 yaşını doldurmuş olanlar. 2) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yerine getiremeyecek durumda olanlar. 3) En az 5 çocuğun vasisi olan kişiler. 4) Halihazırda vasi olan kişiler. 5) Cumhurbaşkanı. 6) Parlamento üyeleri ve bakanlar. 7) Hakimler ve savcılar. Her biri görevlerini yerine getirecek ve çekimser kalacaktır. İlgili kişilerin, vesayet kararına itirazlarını veya çekimserlik nedenlerini sunmak için 10 günlük bir aralığı vardır.

Vesayet makamı nedir?

Vesayet iş yerleri ikiye ayrılır. Bunlar vesayet makamı ve denetim makamıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi vesayet makamı olarak belirlenmiştir. Küçükler bakımından bu yükümlülük öncelikle, varsa özel bir kurumsal hukuka sahip olan Çocuk Mahkemesine verilir. Yetkili yerde Çocuk Mahkemesi yoksa, Sulh Hukuk Mahkemesi yine de yetkili makam olacaktır. Vasi tayini bu makam tarafından gerçekleştirilir. Bu bakımdan vesayet makamı, vasinin eylemlerine katılan makamdır. Vasinin atanmasının yanı sıra, bu makam ayrıca vasiyi denetleme, idare etme, yetkilendirme, geçici veya kesin olarak görevden alma yetkisine de sahiptir.

Denetim makamı olarak Asliye Hukuk Mahkemesi atanır. Onay ve şikayetler bu makam tarafından karara bağlanır. Ayrıca, bir vasi atama seçimlerine karşı itirazları ve bir seçimin reddi taleplerini inceleyip karara bağlayabilen makamdır. Yukarıda belirtilen bu eylemleri gerçekleştirerek, denetim görevinin yetkili makam tarafından yerine getirilmesi daha olasıdır.

Bir Vasi Atama Davasının Seyri Nasıldır?

Bahsettiğimiz gibi, atama sürecinde yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme, vasi atanması talep edilen kısıtlı veya küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir. Vesayet makamı, atama işlemini derhal yerine getirmelidir. Bu çerçevede vesayet makamı, C. Savcısının, ilgili kişilerin veya üçüncü kişilerin ihbarı ile olaydan haberdar olsun veya olmasın, olaydan haberdar olduğu andan itibaren re’sen harekete geçmeli ve vasi atama sürecini başlatmalıdır. Gerekli görülmesi halinde, vesayet makamı, yöntem tamamlanana ve vesayet kararı verilene kadar belirli bir kişinin menfaatlerini düşünerek hızlı önlemler alabilir.

Vesayet Seçimi Nedir?

Vesayet makamı tarafından verilen bir vasiyi sınırlama ve atama kararına vesayet kararı denir. Bu tespitin vasiye derhal ve Tebligat Kanunlarına uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu vesayet kararı, ilgili kişiye tebliğ edilmeden kesinleşemez. Ayrıca, vesayet kararının içeriğinde bir kısıtlama varsa; bu karar, kısıtlanan belirli kişinin ikamet ettiği yerde ve ikamet edenlerin kayıtlı olduğu yerde başlatılır.

Vesayet kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde; varsa çekimserlik veya itiraz iddiası vesayet makamına bildirilir. Bu çekinme veya itiraz vesayet makamı tarafından yerinde görülürse vesayet iradesi iptal edilir ve örnek yeni bir vasi atanır. Bununla birlikte, vesayet makamı bu itirazı veya kaçınmayı ilgili bulmazsa, gerekçeli görüşünü belirterek senaryoyu denetim makamına bildirir. Denetim makamının seçimi kapanır. İtiraz veya kaçınma nedeni mümkün görülürse, vesayet kararı büyük olasılıkla iptal edilir ve dosya büyük olasılıkla yeni bir vasi atanması için vesayet makamına yeniden gönderilir. Bununla birlikte, itiraz veya kaçınma ilgili görülmezse, vesayet kararı büyük olasılıkla onaylanacak ve büyük olasılıkla bu şekilde sonuçlandırılabilecektir.

Vesayet Süresi Ne Kadar Uzun?

Vesayet makamı tarafından yapılan vesayet iradesinin kesinleşmesinden sonra vasi görevini yerine getirmeye başlayacaktır. Peki vasi bu görevi ne kadar süre ile yerine getirmekle yükümlüdür? Türk Medeni Kanunu’nda vesayet süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Burada sürenin kısa tutulmasının amacı, daha uygun bir vasi adayının bulunması halinde, vesayet altındaki kişinin istekleri de göz önünde bulundurularak, sürenin kısa aralıklarla değiştirilebilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte, Kanunların 483. Maddesinde listelenen koşulların mevcut olması halinde vasi her zaman ortadan kaldırılabilir.

Vesayet makamının görev süresinin sona ermesi halinde, vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin durumunun elverişli olması halinde, görev süresini iki yıllık aralıklarla uzatabilir. Farklı bir ifadeyle, vesayet makamı her 2 yılda bir vesayet görevini değerlendirecektir. Ayrıca, Medeni Kanun’un 456/3 maddesi uyarınca, 4 yıl boyunca vasi olarak görev yapan bir kişi bu görevi bırakma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, hiç kimse aynı kişi için 4 yıldan daha uzun süre vasi olmaya zorlanamaz.

Vasinin görevleri nelerdir?

Vasinin yapmasına izin verilen ve lisans verilen görevleri 7 araçta alabiliyoruz. Bunları test etmek ve kısaca açıklamak gerekli olsun ya da olmasın, bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Defter tutma: Vasi, vesayet makamı tarafından atanan bir kişi eşliğinde, bir listeyi korumakla görevlidir. Bu liste, vesayet altındaki belirli bir kişinin mülkiyetini ve yükümlülüklerini belirtir. Ayrıca, bu liste belirli bir tür şartına tabi olmamalıdır. Farklı bir ifadeyle, atipik türde olabilir. Vasinin yıllık hesap verme zamanında ve vesayetin sona ermesi üzerine vesayet makamına sunulması daha olasıdır.
 • Değerli Eşyaların Depolanması: Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli evrak ve benzerleri vesayet makamının gözetimi altında korunaklı bir yerde saklanacaktır. Bunun, mülkün idaresinde herhangi bir aksamaya yol açmaması koşuluyla gerçekleştirileceği bilinmelidir. Kıymetli evraklara örnek olarak hisse senetleri, tahviller, ipotekli tahviller veya gelir tahvilleri verilebilir. Bunun yanı sıra, mücevherler ve psikolojik sanatsal çalışmalar da değerli eşyalara örnek olabilir. Sözleşmeler, vasiyetnameler, tapu senetleri de temel evraklar olarak düşünülebilir. Fark edildiğinde, para kuruluşu kasaları bazen korunan bir yer olarak kullanılır. Kural olarak, korunan mevduat alanı ile ilgili temel faktör velayet içinde kalır. Bununla birlikte, gerekli görüldüğü takdirde, bu anahtar bir depozito karşılığında vasiye bile verilebilir.
 • Taşınır malların paraya çevrilmesi: Vesayet altındaki kişinin menfaatleri gerektiriyorsa, yukarıda belirtilen değerli eşyalar dışındaki taşınır mallar da satışa çıkarılabilir. Burada, vesayet makamı tarafından verilen talimatlara uygun olarak, muhtemelen halka açık satış yoluyla en basit satış yollarından biri benimsenecektir. Bu aşamada, temel kriter vesayet altındaki kişinin nakit ihtiyaçlarıdır. Vesayet makamının burada seçim yapmasına izin verilir. Vasi bu kararla kesinleşmiş olsa da, bu karara itiraz etme hakkını saklı tutar.
 • Para Yönetimi Vasi, vesayet altındaki kişinin vesayet altındaki kişi için veya mallarının idaresi için gerekli olmayan parasını, vesayet makamı tarafından kararlaştırılacak bir çek hesabına yatırmalıdır. Para, vesayetin başlangıcından itibaren 1 ay içinde hesaba yatırılmalıdır. Aksi takdirde, vesayet altındaki kişinin uğradığı zararı faiziyle birlikte ödemesi gerekebilir. Ayrıca dolandırıcılıktan da şüphelenilebilir.

Vasinin Yetkileri Nelerdir?

Şimdi, vasinin yapmasına izin verilen ve lisans verilen işleri 7 araçta özetleyeceğimizi ve kısaca düzenli açıklamalar yapacağımızı kabul ettik. şimdi bir sonraki başlık altında 4 araç ve ilgili açıklamaları dahil ettik. Kalan 3 enstrümanı ise aşağıdaki şekilde test edebiliyoruz:

 • Sanayi ve Sanayi İşletmeleri ile İlgili Yöntemlerin Tahsisi: Bu yerler geniş anlamda yorumlanmalıdır. Farklı bir ifadeyle, bir dişçinin muayenehanesi ve bir avukatın ofisi bile bu kapsamda düşünülebilir. Burada vesayet makamının söz hakkı vardır. Vasi sadece talimatlara göre hareket edecektir. Vesayet altındaki kişinin ticari faaliyetleri büyük olasılıkla uzman tanıklar tarafından incelenecek ve ortaya çıkarılacaktır. Buna göre, vesayet makamı işyerinin tasfiyesini, devamını, çalışma alanının değiştirilmesini, yöntemin değiştirilmesini ve birçok farklı konuyu talep edebilir. Vasi de bu emri yerine getirmekle yükümlü olabilir.
 • Taşınmaz Malların Satışı: Tam burada, bir kez daha, vesayet altındaki belirli kişinin işlemleri büyük olasılıkla dikkate alınacaktır. Nakit ve taşınır mallar bu belirli kişinin zorunlu taleplerini yerine getirmek için yeterli değilse, taşınmaz malların satışı yalnızca vesayet makamının emrine uygun olarak başlatılabilir. Farklı bir ifadeyle, mutlak bir gereklilik olmalıdır. Bu bağlamda, taşınmaz mülk, kullanım için nihai mülktür. Satış, büyük olasılıkla vesayet makamı tarafından atanan belirli bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir. Hatta vasi bu süreç boyunca güncellenmelidir. Vasinin bu iradeden emin olması gerekirken, itiraz hakkı da burada saklı tutulabilir.
 • Tamamen farklı görevler Vasi, vesayet altındaki kişinin evlenmesine izin verilip verilmemesi gerektiği konusunda vesayet makamına görüş bildirebilecektir. Muhakeme yeteneğinden yoksun bir reşit olmayan için nafaka davası açmak gerekli olsa bile, vasi bunu reşit olmayan adına gerçekleştirebilir. Reşit olmayan kişiyi ihtiyaçlarına uygun olarak bir kuruma yerleştirmek de vasinin birçok yetkisi arasında olabilir. Bir kez daha, vasinin birçok yetkisinden biri, vesayet altındaki belirli kişinin çalışmasına izin vermektir. Ayrıca, vasi, tanıma beyanında bulunan belirli kişiye karşı vesayet altındaki belirli kişi adına bir rıza beyanında bulunabilir.

Vesayetten çekilme nedir?

Vesayetin sona erdirilmesinin birçok koşulundan biri vesayetten çekilmedir. Normal şartlar altında, vasi 2 yıllık sürenin bitiminden önce görevinden çekilemez. Bununla birlikte, yasa koyucu bazı durumlarda vesayetten çekilmeye izin vermiştir ve bazı durumlarda çekilme zorunludur. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Bir Engelin Ortaya Çıkması: Vesayeti durduran haller; kısıtlı olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmak, haysiyet ve şereften yoksun bir hayat sürdürmek, vesayet altına alınacak kişi ile menfaat çatışması içinde olmak, vesayet altına alınacak kişiye karşı husumet beslemek ve ilgili vesayet dairelerinin tercihi olarak sıralanabilir. Atanan vasinin görev süresi boyunca bu durumlara sahip olması halinde, vasi görev süresini tamamlamadan önce görevinden çekilmekle yükümlüdür. Başka bir deyişle, bu durumda vasi için çekilme zorunludur.
 2. Kaçınma Amacının Ortaya Çıkması: Vesayetten kaçınma nedenlerinden daha önce bahsetmiştik. Bu sebepler vesayet başladıktan sonra ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda vasi, süresinin bitiminden önce görevinin sona erdirilmesi için vesayet makamına talepte bulunabilir. Bununla birlikte, vesayet makamı, vesayet altındaki kişinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak, görev süresinin sonuna kadar görevine devam etmeye karar verebilir. Ret talebi reddedilen vasi, kararın tebliğinden itibaren 10 madde içinde denetim makamına başvurabilir. Denetim makamının seçimi kapalıdır.
 3. Kolay Bir İptal Görünümü: Vasi, görevlerini yerine getirdiği süre içinde haklı bir sebebin ortaya çıkması üzerine vasilikten çekilme talebinde bulunabilir. Burada, sebebin haklı olup olmadığına ilişkin irade daha çok vesayet makamı tarafından ortaya konacaktır. Örneğin, eğitim veya yetenekli bir kariyer için uzun bir zaman dilimi için yurtdışında olmak haklı bir amacı temsil edecektir. Vasinin talebi reddedilirse, vasi, muhtemelen seçimin bildirilmesinden sonraki 10 gün içinde bir kez daha denetim makamına başvurabilir. Denetim makamı bu değişikliği sonuçlandıracaktır. Başka bir deyişle, bu karara karşı sulh hukuk mahkemesine başvurmak mümkün değildir. Vasinin çekilme talebi kabul edilse dahi, yeni bir vasi atanana kadar iş yerinde kalmakla yükümlüdür.

Vasiliğin Kaldırılması Nedir?

Vasinin görevden alınması, vesayeti sona erdiren birçok durumdan biri olabilir. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 483. maddesinde düzenlenmiştir. Vasinin görevini ağır bir şekilde ihmal etmesi, yetkilerini açıkça kötüye kullanması, dini zayıflatan alışkanlıkları, borçlu olduğu parayı ödeme gücünden yoksun olması ve görevini yerine getirme ehliyetinden yoksun olması gibi nedenlerle de vasi görevinden uzaklaştırılabilir.

Kaldırma işlemi vesayet makamı tarafından gerçekleştirilir. Burada Sulh Hukuk Mahkemesi re’sen veya keşif ya da talep üzerine harekete geçebilir. Bu konudaki karar ancak vasinin zorunlu muayenesi ve dinlenmesinden sonra alınabilir. Bir kez daha, burada yapılacak alternatiflere karşı denetim makamına en iyi başvuru açıktır.

Yaşlılar için bir vasi tayin etmek mümkün müdür?

Eski yaş, talep üzerine kısıtlama için birçok nedenden biri olabilir. Burada eski yaşın ne anlama geldiği önemlidir. Buna göre, yaşlılık, bir kişinin ilerleyen yaşının bir sonucu olarak, görevlerini gerektiği gibi yerine getirmesini engelleyen bedensel ve / veya zihinsel olarak yetersiz hale gelmesidir. Bu bakımdan, belirli bir kişinin gönüllü olarak kısıtlanması için ileri yaş yeterlidir. Zorunlu kısıtlama için farklı nedenler varsa, yaş sorgusu dikkate alınmayacaktır.

Tam burada, kısıtlama talep etmek bir zorunluluktur. Seçilen belirli bir kişi bunu kişisel olarak talep etmiş olabilir veya üçüncü durumların taleplerini zımnen kabul etme şeklinde rıza göstermiş olabilir. Tam burada, vesayet makamı zorunlu soruşturmayı yürütecek ve gerekli görüldüğü takdirde, yaşlı belirli bir kişiyi kısıtlı olarak ilan edecek; daha sonra, bu belirli kişiye bir vasi atayabilir.

Vesayet Ödemesi Ne Kadar?

Vesayet görevi için bir bedel talep etmek, vasiye tanınan birçok haktan biri olabilir. Bu, Medeni Kanun’un 457. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre vasi, mahkemeden vesayet altındaki kişinin mallarından veya bu mümkün değilse Hazine’den ödenmek üzere bir bedele hükmedilmesini talep edebilir.

Vesayet altındaki belirli kişinin malları muhtemelen öncelikle bu bedeli sağlamak için kullanılacaktır. Bundan bir sonuç alınamazsa, eşine, reşit değilse anne ve babasına veya en azından yardım etmekle yükümlü olan akrabalarına ulaşılabilir hale getirilebilir. Bunların hiçbirinin karlı olmaması durumunda, Devlet Hazinesi ödenecek ücretin kaynağı olacaktır.

Bu talep büyük olasılıkla vesayet makamına iletilecektir. Sulh Hukuk Mahkemesinin seçimi, bedelin ödenmesi gerekip gerekmediği konusunda takdir yetkisine sahiptir. Başka bir deyişle, bir talepte bulunulmuş olması, {bir} bedelin kesinlikle ödeneceği anlamına gelmez. Verilecek bedelin günlük bir bedel mi yoksa bir defaya mahsus bir bedel mi olacağı, bedelin miktarı ve birçok farklı yönü, büyük olasılıkla birçok unsur için bir ödenek ayırarak seçim tarafından kararlaştırılacaktır. Bir kez daha, bu taleple ilgili olarak yapılan alternatiflere karşı denetim makamını çekmenin en basit yollarından biri açıktır.

Vesayet Sorgulaması Yapmanın Kolay Yöntemleri?

Belirli bir kişi üzerindeki kısıtlama ve bir vasi atanmasına eşdeğer koşulların sorgulanması birkaç yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu konudaki sorgulamalar vesayet altındaki kişinin E-İdareler portalı üzerinden veya UYAP Vatandaş Portalı üzerinden yapılabilir. Bunun yanı sıra, vesayet altındaki kişinin ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi Proje İşyerinden de bilgi alınabilir. Tüm bunların yanı sıra, veri edinmenin bir diğer yolu da belirli bir kişinin kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü’nden yararlanmaktır. Bu stratejilerden en az birinde, şüphesiz bir sonuca ulaşabileceksiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours